DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Blaško
I.2 - Meno
Juraj
I.3 - Tituly
doc., Mgr. art, ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Katedra vizuálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vysokoškolský učiteľ, docent
I.8 - E-mailová adresa
blasko@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11787
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
dizajn

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
dizajn, grafický dizajn
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
dizajn, grafický dizajn
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
dizajn, dizajn
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
dizajn
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský učiteľ, docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od 2021
vysokoškolský učiteľ, odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2016 - 2021
vysokoškolský učiteľ, asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2012 - 2016

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prípravný kurz Priestor Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Prípravný kurz Idenita Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Ateliér Priestor - 3. ročník Vizuálna komunikácia bakalársky umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Vizuálna komunikácia (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Prax v grafickom dizajne Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Materiál, dáta, technológia I. Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Vznik fotografickej knihy/fotografia, kniha, typografia Vizuálna komunikácia, Fotografia a nové médiá bakalársky Umenie
Creation of Photobook Vizuálna komunikácia, Fotografia a nové médiá bakalársky Umenie
Tvorba fotografickej knihy I. Dizajn, Vizuálne umenia magisterský Umenie
Materiál, dáta, technológia II. Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Tvorba fotografickej knihy II. Dizajn, Vizuálne umenia magisterský Art

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
93
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
62
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Olja Triaška Stefanovič: Bratstvo a jednota (dizajn knihy), VŠVU, 2020
2.Miroslav Haľák, Zuzana Kizáková a kol.: Ormandík (dizajn knihy); 2019, Slovart, Bratislava
3.Dagmar Kudoláni Jesenksá, Elise Weiner Kral: Imro Weiner-Král, Medzi snom a skutočnosťou (kniha); 2019, Petrus, Bratislava
4.100 rokov dizajnu (spoluautor dizajnu identity výstavy); 2018, Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava
5.Ľudmila Peterajová: Ester M.-Šimerová (kniha, spoluautor dizajnu); 2014, Slovart, Petrus, Bratislava
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Olja Triaška Stefanovič: Bratstvo a jednota (dizajn knihy), VŠVU, 2020
2.Miroslav Haľák, Zuzana Kizáková a kol.: Ormandík (dizajn knihy); 2019, Slovart, Bratislava
3.Dagmar Kudoláni Jesenksá, Elise Weiner Kral: Imro Weiner-Král, Medzi snom a skutočnosťou (kniha); 2019, Petrus, Bratislava
4.100 rokov dizajnu (spoluautor dizajnu identity výstavy); 2018, Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava
5.

Na Okraji záujmu (spoluautor dizajnu vizuálnej identity výstavy); 2020, Múzeum mesta Bratislavy

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Dušan Mikušovič: Mladý dizajnér inšpiroval štát, ako skoncovať s predraženými logami, In: Denník N, 12. 2. 2015, dostupné online: https://dennikn.sk/47512/mlady-dizajner-inspiroval-stat-ako-skoncovat-s-predrazenymitendrami-na-loga/
2.Triaška and Čejka_FM: Národná cena za dizajn, In: Radio_FM, 7. 11. 2018, dostupné online: https://l. facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fradiofm%2Ftriaska-a-cejka_fm- 7112018%2F%3Ffbclid%3DIwAR3HkuF-QODHvjwo43fSUG1-LqDqIXjIKVNt0lHqO1leQXkecjgeQcMU7JY&h=AT 2hfsvHD1daQCjYqUMdovXCs6NyHc_ju_2rPUn3043abZxjIx05YlNIWBfIETtgwlJ6KzzLl48FV-3CdKqDMBZff81BmpR4XJBT2v1MxaYTsBT6tjfrhQJg9w0teF9CV7rF7A
3.GARAJ, Patrik: Tento štát potrebuje redizajn, In: Trend, 16. 9 . 2012, dostupné online: https://www.etrend.sk/podnikanie/tento-stat-potrebuje-redizajn.html
4.A3UM (NEČAKANÉ MOŽNOSTI), In: RTVS, november 2013, dostupne online: https://www.rtvs.sk/televizia/ archiv/497/26411
5.Slovensko zvažuje sdílenou identitu státu, In: Font.cz, 16. 2 .2015, dostupné online: https://www.font.cz/logo/slovensko-zvazuje-sdilenou-identitu-statu-a-analyza-z-polska.html
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.KEGA, Vznik fotografickej knihy. Od technológie k umeniu a dizajnu 003VŠVU-4/2016 vedúci riešiteľ
2.KEGA - spoluriešiteľ projektu, 2019 - 2021 Tematická oblasť: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia Názov projektu (slovenský): SPACE design Názov projektu (anglický): SPACE design Začiatok riešenia projektu: 2019 Koniec riešenia projektu: 2021 Číslo projektu: 010VŠVU-4/2019 Vedúci projektu: Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci Katedry vizuálnej komunikácie Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2019 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
SHENKAR ENGINEERING.DESIGN.ART (PBC) Anna Frank 12, Ramat-Gan, Izrael 19.7. - 23.7.2021 Virtuálna mobilita. Lectures, case studies and discussions on the topics such as “Invisible Design, discovering design around us in everyday life”, “Boring Exhibition, how not be discouraged by the assignment which is not interesting on the first glance”, or ”Design Road trip, engaged social design true story”. After the presentations and lectures students of Shenkar, pedagogues from Shenkar and me were discussing the topics in the meaning of similarities or differencies of our experiences, and discussing the possible new methodologies and solutions for incorporating these topics in to the curriculum of design studies.
Royal Academy of Art, The Hague Prinsessegracht 4, 2514 AN The Hague, Holandsko 25.3.– 30.3.2019 Introduction to the media of the photographic book. Designing techniques and creative approach to the production of the photobook. Individual consultations, designing the photobook. Realisation of the dummy book and preparation the book for the offset printing
The Crawford College of Art & Design Sharman Crawford St, The Lough, Cork, T12 XK25, Írsko 8.4. – 12.4.2019 Introduction to the media of the photographic book. Designing techniques and creative approach to the production of the photobook. Individual consultations, designing the photobook. Realisation of the dummy book and preparation the book for the offset printing
Orleans College of Art and Design 14 Rue Dupanloup, 45000 Orléans, Francúzsko 26.3. – 30.3.2018 Lecturing of the international workshop Design Ensemble.
Akademia Sztuk Pieknych, Katowice Raciborska 50, 40-074 Katowice, Poľsko 14.4. – 15.4.2018 Lectures for doctoral students.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

člen komisie per obhajoby bakalárskych a magisterských prác na Fakulte multimedálnych komunikácií, Univerztita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika

členstvo v odborných komisiách a porotách 1. člen poroty Najkrajšie knihy Slovenska 2019, 2020, Bibiana, Bratislava 2. člen poroty Logo pre Sčítanie obyvateľstva 2020, 2019, Slovenský štatistický úrad 3. člen poroty Národná cena za dizajn 2018 – komunikačný dizajn,2018, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava 4. člen poroty Destinačný branding pre Banskobystrický samosprávny kraj, 2018, Banská Bystrica 5. člen poroty Silesian Thing, 2015, Zamek, Csieszyn, Poľsko 6. člen poroty Logo pre mesto Spišská Nová Ves, 2010, Spišská Nová Ves

Dátum poslednej aktualizácie
17.11.2022