DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Benčík
I.2 - Meno
Marcel
I.3 - Tituly
doc., Mgr. art., ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Katedra vizuálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent, vedúci ateliéru, prorektor pre medzinárodnú spoluprácu
I.8 - E-mailová adresa
bencik@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11707
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
dizajn a grafický dizajn
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
dizajn a grafický dizajn
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
dizajn a dizajn
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
dizajn
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg, asistent vedúceho ateliéru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 8. 10. 2007 - 31. 8. 2011
vysokoškolský pedagóg, odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1. 9. 2011 - 31. 8. 20218
vysokoškolský pedagóg, docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1. 9. 2018 - pracovný pomer trvá

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
doplnkové pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie disciplín výtvarnej výchovy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2001
školenie na používanie e-learningovej aplikácie wiki Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér Priestor Vizuálna komunikácia bakalársky umenie
Ateliér Priestor Dizajn magisterský umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Vizuálna komunikácia bakalársky umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Dizajn magisterský umenie
Doktorandské konzultácie - umelecký modul Ateliér Priestor Výtvarné umenie doktorandský umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Vizuálna komunikácia (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky umenie
Dizajn (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Dizajn Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
16
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
235
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
115
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
60
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
28
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.EUCA52174 - Stredoslovenská galéria / BENČÍK, Marcel (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: architektúra a dizajn: ZRENOVOVANÉ / Stála expozícia Dominika Skuteckého, 2020.; Tech. popis: architektúra a dizajn stálej expozície (zrenovované); rok vzniku: 2020; kurátorka expozície: Katarína Baraníková, reštaurátor: Miroslav Slúka; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 13. 03. 2020; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: projekt - prezentácia, odkaz na virtuálnu prehliadku stálej expozície na web stránke galérie: https://my.matterport.com/show/?m=kDabe5KJNgy, link na web stránky; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Projekt reštaurovanie a výskum malieb Dominika Skuteckého bol realizovaný v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, s odborníkmi: kurátorkou zbierky umenia 19. storočia Mgr. Katarínou Beňovou, PhD., reštaurátorom Mgr. art. Miroslavom Slúkom a chemičkou Ing. Stanislavou Trginovou, a tiež v rozšírenej spolupráci s Chemicko-technologickým oddelením Pamiatkového úradu SR pod vedením Ing. Jany Želinskej, PhD. Renovácia Vily Dominika Skuteckého je realizovaná vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Projekt reinštalácie vily a Stálej expozície Dominika Skuteckého z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
2.

EUCA47925 - Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne / BENČÍK, Marcel (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: koncepcia a inštalácia výstavy: Miloš Alexander Bazovský - stála expozícia, 2019.; Tech. popis: koncepcia a inštalácia výstavy - infografika expozícia, plagát - rôzne formáty, pozvánka; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 10. 01. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, fotografie z výstavy, link na relevantnú web stránku; odkaz na internetový zdroj.

3.

EUCA47927 - Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury / BENČÍK, Marcel (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: koncepcia a inštalácia výstavy: Diana Mroczna Łowczyni, 2019.; Tech. popis: koncepcia a inštalácia výstavy, infografika expozícia, plagát - rôzne formáty, pozvánka; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 11. 07. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pdf výstavy a grafických výstupov a fotodokumentácia, link na relevantnú web stránku; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Výstava sa konala od 11. 07. do 25. 08. 2019.

4.

EUCA19614 - EHMK 2013 Košice, n.o. / BENČÍK, Marcel (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Kasárne/kulturpark; Tech. popis: dizajn vizuálnej identy, navigačného a informačného systému (komplexná identita a navigácia architektonicko/urbanistického súboru); Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 03.08.2013; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: fotografie, jpg, pdf prezentácia; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje.

5.

2008 Bienále architektúry v Benátkach, Pavilón Slovenskej a Českej republiky, projekt Sideways, spoluautor, v spolupráci s architektonickým štúdiom zerozero.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

EUCA47925 - Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne / BENČÍK, Marcel (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: koncepcia a inštalácia výstavy: Miloš Alexander Bazovský - stála expozícia, 2019.; Tech. popis: koncepcia a inštalácia výstavy - infografika expozícia, plagát - rôzne formáty, pozvánka; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 10. 01. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, fotografie z výstavy, link na relevantnú web stránku; odkaz na internetový zdroj.

2.

EUCA40436 - Kordegarda, Narodowe Centrum Kultury / BENČÍK, Marcel (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: YZZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Czartoryscy. Historia kolekcji - inštalácia a realizácia výstavy; Tech. popis: Inštalácia a realizácia výstavy - dielo. 40 vysiacich objektov rôznych veľkostí, dyha, preglejka, tlač na drevo, optická tlač na plexi, oceľové prvky inštalácie; Autorská dvojica-spoločné dielo s Kamilou Schinwelskou, NÁVRH AUTORA zaradiť galériu Kordegarda do renomovaných inštitúcií; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 7.12.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Fotodokumentácia výstavy; Sken-katalóg- obálka, Tiráž-autor je uvedený;; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: NÁVRH GARANTA: ZZZ - Narodowe centrum v Krakowie - ide o vrcholnú inštitúciu v Poľku a súčasne o kolekciu s mimoriadnou umeleckou hodnotou presahujúcou hranice Poľska - talianske renesančné umenie a pod., Trvanie výstavy_7.12.2017-14.1.2018); NÁVRH AUTORA zaradiť galériu Kordegarda do renomovaných inštitúcií, Autorská dvojica-spoločné dielo s Kamilou Schinwelskou.

3.

EUCA39583 - Slovenská národná galéria / BENČÍK, Marcel (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Majster z Okoličného a gotického umenia Spiša okolo roku 1500 - inštalácia a realizácia výstavy; Tech. popis: Inštalácia a realizácia výstavy, 50 m dlhá platforma - pódium, spôsob zavesenia a dramaturgické usporiadanie diel; Kurátor výstavy: Dušan Buran; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 7.9.2017 (Trvanie výstavy: 7.9.-3.12.2017); Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Fotodokumentácia výstavy; Faktúra; Web-screenshot- o výstave;; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Trvanie výstavy: 7.9.-3.12.2017; tlač o výstave-https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/449851-tajomstva-umeleckej-dielne-gotickeho-majstra-z-okolicneho/?utm_source=pravda&utm.

4.

EUCA39569 - Kordegarda, Narodowe Centrum Kultury / BENČÍK, Marcel (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZXZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Erwin Axer : Stulecie urodzin. 1917-2017 - inštalácia a realizácia výstavy; Tech. popis: Inštalácia a realizácia výstavy - dielo. 40 vysiacich objektov rôznych veľkostí, dyha, preglejka, tlač na drevo, optická tlač na plexi, oceľové prvky inštalácie; NÁVRH AUTORA zaradiť galériu Kordegarda do renomovaných inštitúcií; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 23.1.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Fotodokumentácia výstavy; Skladačka- autor diela uvedený; Web galérie screenshot - text o výstave, autor diela je uvedený; Autorská dvojica-spoločné dielo s Kamilou Schinwelskou; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: NÁVRH AUTORA zaradiť galériu Kordegarda do renomovaných inštitúcií; Autorská dvojica-spoločné dielo s Kamilou Schinwelskou.

5.

EUCA37861 - Považská galéria umenia v Žiline / BENČÍK, Marcel (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: YZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Prvé múzeum intermédií II. – výber diel zo zbierky PGU v Žiline: Medzi informatizáciou a pamäťou - dizajn a architektúra výstavy, inštalácia, realizácia; Tech. popis: Dizajn a architektúra výstavy; inštalácia a realizácia stálej výstavy - dielo. dve autorské intervencie: 1. priestor v priestore "futro" - intervencia do diela P. Rónaia a R. Ondáka, 2. oceľová konštrukcia - intervencia do diela J. Bartusza, a celková inštalácia výstavy; Kurátorka a autorka koncepcie: Mira Sikorová-Putišová; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30.3.2017 (Trvanie výstavy: 30.3.-30.4.2017); Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka; Tlačová správa-pdf; Web-screeenshot-o výstave, vystavujúci autori, kurátor; Autor-za dizajn a archit. výstavy- je uvedený v dokumentácii; Fotodokumentácia z výstavy + plagát;; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Trvanie výstavy: 30.3.-30.4.2017.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Stála expozícia Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, 2019 https://scd.sk/dielo-ncd/stala-expozicia-milosa-alexandra-bazovskeho-v-trencine/ https://dennikn.sk/1402799/burka-v-pohari-vody/ https://artalk.cz/2020/11/11/ts-narodna-cena-za-dizajn-predstavuje-nominacie-a-vybrane-projekty/ https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/stala-expozicia-m.-a.-bazovskeho-je-nominovana-na-narodnu-cenu-za-dizajn.html?page_id=755918

2.Majster z Okoličného, výstava, Slovenská národná galéria, Bratislava, 2017 Buran, Dušan (ed.): Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Kat. výst. SNG 2017 (editor publikácie, autor eseje, s. 33-60; a kat. hesiel 1-21, s.65-120). Ketmanová, Kristína: Oltář a jeho mistr. In: Art & Antiques 11/2017, 74-76. Vaněk, Martin: Poctivá dávka progresivní medievistiky. In: Artalk (www.artalk.cz), 30.10.2017. Žáry, Juraj. Poznámky k výstave venovanej oltáru z Okoličného. In: Pamiatky a múzeá 2017/4, 56-59. Végh, János: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. (ed. Dušan Buran) In: Művészettörténeti Értesítő 67, 2018, s.143-148.
3.Marcel Benčík a Lucia Gašparovičová zbierajú, výstava, Považská galéria umenia v Žiline, 2015 PRIBIŠOV., Lýdia. Hosťuj.ci kritik: Považsk. gal.ria umenia v Žiline. [cit. 2015-07-06]. Dostupn. na internete: http://www.artalk.cz/2015/01/16/hostujuci-kritik-povazska-galeria- umenia-v-zilinev-ziline/ MAZALANOV., Eliška. 2015. Lucia Gašparovičov. a Marcel Benč.k zbieraj.. In Designum. roč. XXI, 2015, č. 1., s. 32–38
4.Kasárne kulturpark, Košice, 2013 KLEINOVÁ, Viera. 2013. Baví ma komplexnosť. In Design Week. Noviny festivalu súčasného dizajnu. str. 46–47. TRNOVSKÁ, Katarína. 2014. Marcel Benčík. In Atrium. roč. XI, č. 3, s. 82–89. TOPOLČANSKÁ, Mária. 2013. Architects. [cit. 2014-08-05]. Dostupné na internete: http://www.a10.eu/architects/profiles/zerozero/profile_zerozero.html HUSTÁ, Ľubica. 2013. Kulturpark. In Trend. roč. XXIII, 2013. č. 31, s. 60. GARAJ, Patrik. 2013. [online]. In Etrend.[cit. 2014-08-05]. Dostupné na internete: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2013/cislo-48/kulturpark-riadi-vojenska-abeceda.html https://scd.sk/dielo-ncd/identita-architektonickeho-celku-kasarne-kulturpark/ https://flashart.cz/2015/07/25/marcel-bencik/ https://www.arch.sk/sk/casopis-arch/rocnik-2018/1-22018/cena-arch-2014-kasarnekulturpark-kosice https://admagazin.sk/zig-zag/cena-dusana-jurkovica-2014-pre-kasarne-kulturpark/
5.Czartoryscy, Historia kolekcji. Galeria Kordegarda. Warszawa. 2017 https://projektroku.pl/nominacje/2017-2018/grand-prix/czartoryscy-historia-kolekcji.html?source=15 https://www.sztukapolska.com.pl/publicystyka/item/czartoryscy-historia-kolekcji http://www.printcontrol.pl/?p=7536 https://www.centrumdesignu.gdynia.pl/pl/event/wyniki-polish-graphic-design-awards-2017.html https://www.signs.pl/-projekt-roku-17-18---pelna-lista-nagrod%21,380557,artykul.html
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.KEGA - vedúci projektu, 2019 - 2021 Tematická oblasť: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia Názov projektu (slovenský): SPACE design Názov projektu (anglický): SPACE design Začiatok riešenia projektu: 2019 Koniec riešenia projektu: 2021 Číslo projektu: 010VŠVU-4/2019 Vedúci projektu: Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. Vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2.INTERREG - člen riešiteľského kolektívu, 2018 - 2020 projekt "Dizajn a inovácie - spolupráca inštitúcií v digitálnom veku" 2018 - 2020, členka riešiteľského kolektívu program EÚ Interreg SK/AT - do projektu boli zapojené štyri inštitúcie, zo slovenskej strany Slovenské centrum dizajnu a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a z rakúskej strany Die Agewandte (vysoká umelecká škola) a Museum fur Agewandte Kunst vo Viedni. Projekt bol zameraný na spoluprácu dvoch vzdelávacích a dvoch kultúrnych inštitúcií, ktorého cieľom bol výskum v oblasti dopadov digitálnych technológií na život človeka.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2019 - pracovný pomer trvá
Vedúci katedry vizuálnej komunikácie Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2016 - 2019
Člen odborovej komisie pre Dizajn Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2018 - členstvo v komisii trvá
Člen fakultnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore umenie na Fakulte umení TU Košice Technická univerzita v Košiciach 2018 - členstvo v komisii trvá
Člen galerijnej rady Považskej galérie umenia v Žiline Považská galéria umenia v Žiline 17. 10. 2019 - členstvo v komisii trvá
člen správnej rady SAAIC SAAIC 2022 - členstvo v spravnej rade trvá
Člen ICOM ICOM - International Council of Museum 2021 - členstvo v orgaizácii trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Poľsko Raciborska 50, 40-074 Katowice, Poľsko hosťujúci pedagóg na medzinárodnom magisterskom programe: Designing Reading Experience and Interactive Storytelling
Shenkar University, Ramat Gan, Izrael Anna Frank 12, Ramat Gan, Izrael od roku 2018 Erasmus+, KA107
Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turecko Pürtelaş Hasan Efendi, Meclis-i Mebusan Cd. No:24, 34427 Beyoğlu/İstanbul, Turecko projekt inštitúcie
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Poľsko Raciborska 50, 40-074 Katowice, Poľsko od roku 2010 hosťujúci pedagóg na doktorandskom programe - pracovný kontrakt
Rhode Island School of Design, Providence, U.S.A. 2 College St, Providence, RI 02903, U.S.A. 2019 Erasmus+
University of South-Eastern Norway, Rauland, Nórsko Akademiet 2, 3864 Rauland, Nórsko Erasmus+, prednáška a workshop

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Pôsobenie na vysokých školách v zahraničí: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Poľsko – hosťujúci pedagóg na medzinárodnom programe, prednášajúci na doktorandskom stupni štúdia, člen magisterských a dizertačných prác, člen diplomových komisií (2010 až 2021); Estonian Academy of Arts EKA, Tallinn, Estónsko – oponent dizertačnej práce; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poľsko – oponent dizertačnej práce Masarykova Univerzita, Brno, Česká Republika – oponent dizertačnej práce; Fakultet Likovnih Umjetnosti Univerziteta Crne Gore – školiteľ diplomovej práce; Ostravská Univerzita, Ostrava, Česká Republika – oponent diplomových prác; Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká Republika – oponent diplomových prác; Shenkar University, Ramat Gan, Izrael – prednášky, workshopy; Mimar Sinan University, Istanbul, Turecko – prednáška; University of South-Eastern Norway – USN, Rauland, Nórsko – prednáška, workshop; Rhode Island School of Design – RISD, Providence, USA – prezentácia; Mediteran Univerzitet, Podgorica, Čierna Hora – prednáška, workshop; Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus – prednáška; Agrafa International Design Conference Katowice Poľsko – prednášky Slovenské: FUTUKE Košice – oponent dizertačných prác, člen magisterských a doktorandských komisií; FASTU Bratislava – oponent dizertačných prác, člen magisterských a doktorandských komisií ;Člen poroty, komisie: Medzinárodné trienále plagátu Trnava, 2022; Cena slovenskej rektorskej konferencie, 2020, 2021 a 2022; Śląśka Rzecz, Cieszyn, 2013, 2020; V4 Poster, Instytut Polski, 2020 Graduation Projects, Poľsko, 2010 , 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018 a 2022; Agrafa International Student’s Graphic Design Competition, 2017, 2022; Múzeum dizajnu, člen akvizičnej komisie, 2015; Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava, 2015; Cena Dizajn víkendu, 2011 – 2015; Člen medzinárodnej poroty – Medzinárodné trienále plagátu Trnava, 2022; člen hodnotiacej komisie diplomových prác na Shenkar University v Ramat Gan, Izrael 2022; od 2022 člen správnej rady SAAIC.