DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bálik
I.2 - Meno
Pavol
I.3 - Tituly
doc. Mgr. art. ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra Vizuálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
VŠVU, Drotárska 44, Hviezdoslavovo nám. 18, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Vysokoškolský učiteľ, docent
I.8 - E-mailová adresa
balik@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11698
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
dizajn a grafický dizajn
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
dizajn a grafický dizajn
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
dizajn a dizajn
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
2.2.6. Dizajn
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Dizajnér / Slobodné povolanie 1995 - doteraz
Odborný asistent / výučba odborných predmetov Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2005 - 2014
Docent / Vedúci ateliéru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2014 - doteraz

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér Typo (4. ročník) Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Bakalárska práca ( konzultácie, vypracovanie) Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Ateliér TypoLab Dizajn magisterský Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Dizajn magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Vizuálna komunikácia (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
277
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
164
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7/18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4/12
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.EUCA44269 - Baobab - Praha / BÁLIK, Pavol (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZXZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Jiří Dvořák: Bydlíme-Podivuhodné příběhy zvířat a lidí - grafický dizajn knihy; Tech. popis: Dizajn knižnej publikácie, ISBN 978-80-7515-093-6; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14. 12. 2018
2.EUCA44268 - Artforum / BÁLIK, Pavol (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Peter Krištúfek : Atlas zabúdania - grafický dizajn knihy; Tech. popis: Grafický dizajn knihy, ISBN 978-80-8150-231-6; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 27.10. 2018
3.EUCA39054 - Spolok svätého Vojtecha / BÁLIK, Pavol (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: YZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Dana Podracká: Archa - dizajn knižnej publikácie; Tech. popis: Dizajn knižnej publikácie, grafická koncepcia, sadzba, ISBN 978-80-8161-254-1; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 11.11.2017
4.EUCA35385 - Artforum / BÁLIK, Pavol (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Italo Calvino Neviditeľné mestá - dizajn a grafická úprava knihy; Tech. popis: Dizajn a grafická úprava knihy, ISBN 978-80-8150-145-6; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2016
5.

EUCA54735 - Uitgeverij BOYCOTT / BÁLIK, Pavol (1977)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo;

Názov: dizajn publikácie Jiří Dvořák -- Zo wonen we, 2021.; Tech. popis: dizajn knižnej publikácie; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 12. 12. 2021

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.EUCA44269 - Baobab - Praha / BÁLIK, Pavol (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZXZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Jiří Dvořák: Bydlíme-Podivuhodné příběhy zvířat a lidí - grafický dizajn knihy; Tech. popis: Dizajn knižnej publikácie, ISBN 978-80-7515-093-6; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14. 12. 2018
2.EUCA44268 - Artforum / BÁLIK, Pavol (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Peter Krištúfek : Atlas zabúdania - grafický dizajn knihy; Tech. popis: Grafický dizajn knihy, ISBN 978-80-8150-231-6; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 27.10. 2018
3.EUCA39054 - Spolok svätého Vojtecha / BÁLIK, Pavol (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: YZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Dana Podracká: Archa - dizajn knižnej publikácie; Tech. popis: Dizajn knižnej publikácie, grafická koncepcia, sadzba, ISBN 978-80-8161-254-1; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 11.11.2017
4.

EUCA54735 - Uitgeverij BOYCOTT / BÁLIK, Pavol (1977)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo;

Názov: dizajn publikácie Jiří Dvořák -- Zo wonen we, 2021.; Tech. popis: dizajn knižnej publikácie; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 12. 12. 2021

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.ID: 320770 | Designing Slovak diacritics / Bálik, Pavol [Autor, 100%] ; Bierkowski, Tomasz [Recenzent] ; Kochnowicz, Krzysztof [Recenzent] In: The insects project : problems of diacritic design for Central European Languages / Concept and editorial development Agnieszka Malecka, Zofia Oslislo. – 1 vyd. – Katowice : Academy of Fine Arts in Katowice, 2016. – ISBN 978-83-61424-87-1, s. 92-115 Citované v: Cheng, K.: Designing type, Yale University Press, s. 218, 2020, ISBN 978-0-300-24992-7
2.EUCA44278 - TABOOK 2018 / kniha ilustrace- Upravil Bálik; Galerie města Tábor - Vodárenská věž / BÁLIK, Pavol (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZYX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: TABOOK 2018 / kniha ilustrace- Upravil Bálik (27.9. - 30.9.2018 : Tábor, Česká republika); Charakteristika: Výstava dizajnu knižných publikácií na festivale knižného umenia Citované v: TABOOK 2018. Katalóg Baedekr, vydal Baobab 2018, s.65
3.EUCA44269 - Baobab - Praha / BÁLIK, Pavol (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZXZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Jiří Dvořák: Bydlíme-Podivuhodné příběhy zvířat a lidí - grafický dizajn knihy; Tech. popis: Dizajn knižnej publikácie, ISBN 978-80-7515-093-6; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14. 12. 2018 Citované v: Katalog Nejkrásnější české knihy roku 2018, Vydavateľ: Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky, Rok vydania: 2019, ISBN 978-80-87376-54-6
4.

EUCA54735 - Uitgeverij BOYCOTT / BÁLIK, Pavol (1977)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo;

Názov: dizajn publikácie Jiří Dvořák -- Zo wonen we, 2021.; Tech. popis: dizajn knižnej publikácie; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 12. 12. 2021

5.EUCA17927 – Banská St a nica Contemporary; „Handbook to the Stars“, Péter Puklus; dizajn knižnej publikácie; Dátum zverejnenia výstupu výkonu umeleckej činnosti: 13.01.2012 Citované v: Daghighian, N.: Photo-Teoria #14, November 2016, s.46 – 54
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.ID: 320770 | Designing Slovak diacritics / Bálik, Pavol [Autor, 100%] ; Bierkowski, Tomasz [Recenzent] ; Kochnowicz, Krzysztof [Recenzent] In: The insects project : problems of diacritic design for Central European Languages / Concept and editorial development Agnieszka Malecka, Zofia Oslislo. – 1 vyd. – Katowice : Academy of Fine Arts in Katowice, 2016. – ISBN 978-83-61424-87-1, s. 92-115
2.ID: 209284 | Typolexikon [textový dokument (print)] : Dizertačná práca / Bálik, Pavol [Autor, 100%] ; Choma, Pavel [Školiteľ] ; Kolesár, Zdeno [Školiteľ]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019. – 75 s. [tlačená forma]
3.

EUCA54735 - Uitgeverij BOYCOTT / BÁLIK, Pavol (1977)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo;

Názov: dizajn publikácie Jiří Dvořák -- Zo wonen we, 2021.; Tech. popis: dizajn knižnej publikácie; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 12. 12. 2021

4.Typografia a dizajn písma na Slovensku Začalo sa to Cyrilom a Metodom, kolektívna účasť, Slovart, 2017
5.EUCA39901 - Festival Self : Temporary Library - Bratislava Design week; Bratislava Design Week 2017 / BÁLIK, Pavol (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: YVY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Festival Self : Temporary Library - Bratislava Design week (7.6. - 11.6.2017, Bratislava, Slovensko)); Charakteristika: Festival Self bol poriadaný v rámci BDW 2017;; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 7.6. - 11.6.2017

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
umelecká činnosť, pulikačná činnosť, grantová a projektová činnosť, organizačná činnosť súvisiaca schodom ateliéru a aj odborných predmetov, kooperácia so zahraničnými subjektami v rámci mobility študentov a pedagógov, prijímacie pohovory na všetkých stupňoch, individuálne konzultácie pre študentov a záujemcov o štúdium, vypracovanie oponentských posudkov, vedenie workshopov na škole, organizácia prednášok expertov z externého prostredia školy, participácia na sympóziách, konferenciách a workshopoch