DOKUMENT
Meno a priezvisko prof. akad. mal. Stanislav Stankoci
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Stankoci
I.2 - Meno
Stanislav
I.3 - Tituly
prof. Akad. mal.
I.4 - Rok narodenia
1959
I.5 - Názov pracoviska
Katedra vizuálnej komunikácie, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, 811 02 Bratislava (Drotárska cesta 44, Bratislava)
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčné miesto - profesor, vedúci ateliéru, prorektor pre investičnú činnosť
I.8 - E-mailová adresa
stankoci@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11775
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
Úžitková grafika
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
Grafický dizajn
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
2.2.6 Dizajn
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
2.2.6 Dizajn
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský učiteľ - profesor, vedúci ateliéru, prorektor pre investičnú činnosť Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2019 - 2029
vysokoškolský učiteľ - profesor, vedúci ateliéru, rektor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2011 - 2019
vysokoškolský učiteľ - profesor, vedúci ateliéru, prorektor pre výskum a umeleckú činnosť Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2007 - 2011
vysokoškolský učiteľ - docent, vedúci ateliéru, vedúci katedry Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1992 - 2007
vysokoškolský učiteľ Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave 1989 - 1992

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér Identita Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Ateliér Identita Dizajn magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský Umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovane) Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Dizajn magisterský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Vizuálna komunikácia (hlavný zabezpečujúci pedagóg) bakalársky Umenie
Dizajn (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
87
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
81
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
561
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
45
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
66
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.TYPE TEXT | IDENTITY. International Typographic Poster and Kinetic Typography Exhibition. Imaginarium Gallery, Łódź (PL), 01.10. - 24.10.2020 (výberové podujatie). Rajlich100. Medzinárodná výstava plagátov k 100. výročiu narodenia Jána Rajlicha. SBB/BBA, Moravská galérie, Brno (ČR), 25.09.2020 - 28.02.2021 (výberové podujatie).
2.Czech and Slovak Poster Exhibition : Shenzhen, China. China International Consumer Electronics Festival / Exchange center, Shenzhen, China; SBB (Sdružení Bienále Brno) / SPDA (Shenzhen Poster Design Association) / SIPF (Shenzhen International Poster Festival); Shenzhen, Čína, 6.5.-15.5.2018 (výberové podujatie). 100 rokov Dizajnu / Slovensko 1918-2018 (Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu). Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava; 29.6.2018 - 29.6.2020 (výberové podujatie).
3.Stanislav Stankoci. TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA / TRNAVA POSTER TRIENNIAL / 2012, Medzinárodná súťaž plagátov, Trnava. Prezentácia 10 plagátov v samostatnej výstavnej kolekcii ako člena medzinárodnej poroty; 9.11.2012-3.2.2013. Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom. Prehliadka mapujúca výsledky tvorby v oblasti typografie a dizajnu písma na Slovensku s dôrazom na 20. stor. a súčasnosť.; SATELIT – Slovenské centrum dizajnu; 19.12.2013 - 02.02.2014 (výberové podujatie).
4.Slovenská typografia 20. storočia II (Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov). Dom umenia, Bratislava; 14.09.-25.10.2006 / Slowakische Typographie - Generation der 1970er und 1980er Jahre. Slovenský inštitút, Viedeň (Rakúsko); 01.12.2007-31.01.2008 / Słowacka typografia - pokolenie lat 70-tych i 80-tych. Slovenský inštitút, Varšava (Poľsko); 00.00.-00.00.2008 / Slowakische Typographie - Generation der 1970er und 1980er Jahre. Slovenský inštitút, Berlín (SRN); 00.00.-00.00.2008 / Slovenská typografia 20. storočia II (Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov). Šarišská galéria, Prešov; 00.00.-00.00.2008
5.Stanislav Stankoci : Plagáty. Výstava členov medzinárodnej poroty TPT 2000. Galéria Jána Koniarka v Trnave, Divadlo Andreja Bagara, Trnava, 2000. Stanislav Stankoci. TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA / TRNAVA POSTER TRIENNIAL / 2012, Medzinárodná súťaž plagátov, Trnava. Prezentácia 10 plagátov v samostatnej výstavnej kolekcii ako člena medzinárodnej poroty; 9.11.2012-3.2.2013.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Beijing Opera Art International Poster Biennale 2022. Medzinárodná výberová súťažná výstava plagátov. (Peking, Čína), 25.10.2022 - 28.12.2022 (výberové podujatie).

Organizers:

Beijing Opera Art International Poster Biennale 2022 Organizing Committee / Design committee of China Packaging Federation / Creative Designing Committee of China Printing Technology Association

Cooperation Units:

Academy of Fine Arts of Capital Normal University, Anhui Graphic Designers Association, Art and Design Academy of Gengdan Institute of Beijing University of Technology, Beijing Design Society, China Creative Design Committee of Printing Technology Association, Creative Designer Salon of China, Fine Art Academy of Anhui Polytechnic University, Guangxi Normal University Press Art Gallery, Institute of Creativity and Innovation Xiamen University, Institute of Visual Design and Education of Capital Normal University, Library of Shandong University of Art&Design, Macau Poster Design Association, Maria Curie-Skłodowska University, Nanjing University of the Arts, New Media Arts Department of National Academy of Chinese Theatre Arts, School of Art and Design of Beijing Institute of Graphic Communication, School of Art and Design of Beijing Institute of Technology, School of Art and Design of Wuhan University of Technology, School of Fine Arts of Shanxi University, Shanghai Academy of Visual Arts, Shanxi Graphic Design Association, Shenzhen illustration Association, Special Committee of Art and Design of Suzhou Artists Association, Tønder Design School Denmark, Visual Design Professional Committee of Beijing Design Society, Visual Information Design Association of Korea.

2.

Rajlich100. Medzinárodná výstava plagátov k 100. výročiu narodenia Jána Rajlicha. SBB/BBA, Moravská galérie, Brno (ČR), 25.09.2020 - 28.02.2021 (výberové podujatie).

3.

TYPE TEXT | IDENTITY. International Typographic Poster and Kinetic Typography Exhibition. Imaginarium Gallery, Łódź (PL), 01.10. - 24.10.2020 (výberové podujatie).

4.

100 rokov Dizajnu / Slovensko 1918-2018 (Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu). Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava; 29.6.2018 - 29.6.2020 (výberové podujatie).

5.

Czech and Slovak Poster Exhibition: Shenzhen, China. China International Consumer Electronics Festival / Exchange center, Shenzhen, China; SBB (Sdružení Bienále Brno) / SPDA (Shenzhen Poster Design Association) / SIPF (Shenzhen International Poster Festival); Shenzhen, Čína, 6.5.-15.5.2018 (výberové podujatie).

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Zaradenie 18 diel do zbierok Slovenského múzea dizajnu. 2019. Honourable mention. Poster Qudrennial Bardejov 2021.
2.Yukihiro Masuda a Tsudoi Masuda: Grafický dizajn v Čechách. Grafický dizajn na Slovensku. 2017. Kapitola I, str. 63-72, ISBN 978-4-89737-881-7 / 192-0-07202-500-0 / C0072 2500E. Cena Ladislava Sutnara 2017. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni (ČR).
3.Stanislav Stankoci. Profilový článok v japonskom odbornom periodiku PEN venovaný autorovej tvorbe v oblasti vizuálnej komunikácie. (PEN č. 2/1 2007 No. 191, str. 71). Rozhovor so Stanislavom Stankocim: Vyjadriť svoj postoj k svetu na viackrát. (Designum č. 2/2007, str. 6-11).
4.Slovenská typografia II. 70. a 80. roky. (Designum č. 4/2006, str. 20-23). Slovenská typografia 20. storočia. (Designum č. 6/2006, str. 66-68).
5.Facettes de l’Abstraction Slovaque. Rendez-vous Abstrait et Heureux. Článok k výstave v Galerie Montcalm, Ottawa-Hull (Journal LeDroit, 11. august 2001, celostrana) Facettes de l’Abstraction Slovaque. Ohlasy k výstave v Galerie Montcalm v printových médiách, (Journal LeDroit, 10 ohlasov; Journal The Ottawa Citizen, 2 ohlasy; Journal Voir Hull-Ottawa, 1 ohlas; Magazine Where Hull-Ottawa, 1 ohlas; Magazine Ottawa City, 1 ohlas; Magazine municipal „La Vie hulloise“, 1 ohlas) Facettes de l’Abstraction Slovaque. Ohlasy k výstave v Galerie Montcalm v televíznom vysielaní (SRC, CBOFT „Babillard“, 2 reportáže, 1 min.; SRC, CBOFT „Expresso“, 1 ohlas, 1 min.; Télé-Québec, capsules „culture éclair“, 5 ohlasov, 2 min.; Télé-Québec „Le choix de Sophie“, 1 ohlas, 1 min.; Canal Vox „Conférence de Stanislav Stankoci“, 3 ohlasy, 15 min.) Facettes de l’Abstraction Slovaque. Ohlasy k výstave v Galerie Montcalm v rozhlasovom vysielaní (SRC „Aux arts etc.“, 2 reportáže, 8 min.; SRC, CBOF „Tous les matins du monde“, 2 reportáže, 5 min.; SRC, CBOF „L’Agenda“, 4 ohlasy, 2 min.; C.J.R.C. 1150 „Babillard“, 4 ohlasy, 2 min.; SRC, CBOF „Tous les matins du monde“, 2 ohlasy, 2 min.) Facettes de l’Abstraction Slovaque. Správy o výstave na web stránkach (Galerie Montcalm; Destination Québec; Infocentre de la Commission de la Capitale Nationale; Internet du journal The Ottawa Citizen).
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.ako rektor a štatutár verejnej vysokej školy som nemohol žiadať o grantovú podporu na projekty; bol som účastný na riešení výskumno-umeleckom projekte Digitalizácia technologických procesov v dizajne (2011 - 2015)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
riadiaca, vedúci katedry Katedra grafického dizajnu (od roku 2006 Katedra vizuálnej komunikácie), Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2001 - 2007
riadiaca, prorektor pre výskum a umeleckú činnosť Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2007 - 2011
riadiaca, rektor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2011 - 2019
riadiaca, predseda Umeleckej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2011 - 2019 / člen 2007 - 2011 a 2019 - po súčasnosť
riadiaca, prorektor pre investičnú činnosť Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2019 - po súčasnosť
člen Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave 2011 - 2019
riadiaca, viceprezident Slovenská rektorská konferencia 2018 - 2019
riadiaca, podpredseda Rada pre rozvoj a financovanie (RRF) pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) 2019 - 2022
člen Vědecká a umělecká rada Fakulty multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR 2007 - po súčasnosť
člen Umelěcká rada Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Prahe 2008 - 2012

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
École Nationale Superiéure des Arts Décoratifs 31 Rue d'Ulm, 75005 Paris, France 1982 - 1983 štúdijna stáž
University of Industrial Art, Helsinki (v súčasnosti Aalto University, Espoo, Fínsko) Otakaari 24, 02150 Espoo 1992 - 1993 študijná stáž

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
- Odborná, organizačná a administratívna práca
Dátum poslednej aktualizácie
21.11.2022