DOKUMENT
Študijný program VUF3m.22Ho - Vizuálne umenia
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Dočasná akreditačná rada VŠVU
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
26.03.2021
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
Vizuálne umenia
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/hodnotiaca_sprava_ps_saavs.pdf, https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/studijne-programy/? v=8X0Q4WO0#pr%20bc%20DU
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Vizuálne umenia - 184611
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
magisterský stupeň štúdia (2. stupeň); 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava, Koceľova 23, 821 08 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
0213 Výtvarné umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný, umelecký
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr. art.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov v obidvoch akademických rokoch celkom 110 (z toho plánovaných 50% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov 70 a počet študentov 55 (plánovaný počet prijatých do 1. ročníka)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu je umelecká tvorba, ktorá zahŕňa celý súbor činností: od umeleckého konceptu, teórie, výskumu, až po vytvorenie originálneho umeleckého diela ako autonómneho postoja umelca a zhodnotenia jeho talentu. Študent v čase ukončenia študijného programu je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Dokáže tvoriť inovatívne a experimentálne, dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Svojou tvorivou prácou a postojmi sa významne spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry a spoločnosti. Študent v čase ukončenia študijného programu dokáže cielene využívať široké spektrum médií vo svoj prospech a prostredníctvom nich vytvárať stratégie pre svoj umelecký rast a vplyv na kultúrny rozvoj spoločnosti. Dokáže kriticky analyzovať súčasné kultúrne nastavenie spoločnosti v kontexte sociálnom, ekonomickom, historickom a politickom. Študent je schopný tvorivo využívať široké spektrum technických a technologických nástrojov a zariadení, od analógových, až po vysoko sofistikované digitálne. Využívaným zariadeniam rozumie v zmysle ich využiteľnosti pre svoju kreatívnu prácu a je schopný vytvárať zadania a požiadavky pre obslužný personál. S digitálnymi nástrojmi je schopný pracovať samostatne a v rámci svojho umeleckého zamerania sa v nich vie neustále vzdelávať.


Hlavné výstupy vzdelávania:

Absolvent dokáže, či už ako jednotlivec, alebo člen tvorivého kolektívu vytvoriť náročné autonómne umelecké dielo v kontexte súčasného vizuálneho umenia. Absolvent je schopný rozumieť, kriticky analyzovať, zhodnotiť a interpretovať obsah umeleckého a odborného textu a v ňom nastolených problémoch a ich širším významovým kontextom. Je schopný analyzovať, interpretovať a prezentovať svoju tvorbu aj v cudzom jazyku a zároveň vďaka jazykovým a komunikačným schopnostiam sa dokáže uplatniť a pracovať v medzinárodnom kontexte v rámci umelecko-výskumných projektov. Absolvent je schopný kriticky posúdiť svoje schopnosti tak, aby bol motivovaný dosahovať vlastné profesijné ciele, ktoré dokáže identifikovať a autonómne zhodnotiť vo svoj prospech a rast. Absolvent má schopnosti a kompetencie samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si vybrať primeranú formu umeleckej prevádzky pre jeho tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a využívať možnosti podporných grantových a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí. Absolvent je schopný aktívnej sociálnej interakcie. Dokáže podporovať a iniciovať tímovú spoluprácu a niesť za ňu zodpovednosť. Rešpektuje inakosť a jedinečnosť ľudí a kultúr, nadväzuje a udržiava vzťahy v osobnom aj pracovnom živote a je schopný zhodnotiť ich etické a sociálne súvislosti. Absolvent svojim umeleckým a občianskym postojom aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie. Absolvent rozumie občianstvu, demokracii, sociálnej spravodlivosti, cudzím kultúram, právam iných osôb, odlišným kultúrnym potrebám a hodnotám. Dokáže kriticky vnímať fungovanie cirkví, samosprávy a štátu. Absolvent vie analyzovať príčiny a dôsledky regionálnych a globálnych problémov. Špecifickým prínosom absolventa VŠVU je zvýšená citlivosť k zdieľanému verejnému priestoru, fyzickému i virtuálnemu ako aj kritická reflexia jeho vizuálnych aspektov. Úlohu médií v spoločnosti, vrátane internetových platforiem a sociálnych sietí vníma zodpovedne a na základe svojej kvalifikácie toto prostredie spoluvytvára v súlade s príslušnými medzinárodnými záväzkami i národnou legislatívou.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, vo verejných, či súkromných organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný vizuálny umelec s výstavnou praxou, člen tvorivých umeleckých tímov (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, film, dizajn), pedagogicky vo vzdelávacích inštitúciách (ZUŠ, SŠUP, VŠ, galerijná pedagogika, lektorské činnosti a celoživotné vzdelávanie), odborník v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá), pracovník v samospráve (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí), kreatívny pracovník v priemyselných a iných komerčných prevádzkach (reklamné a marketingové agentúry, kreatívna produkcia v kreatívnom priemysle). 

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Povinné iba pri regulovanom povolaní. Študijný program Vizuálne umenia nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Vizuálne umenia je nový študijný program, v ktorom VŠVU pripravila štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti budúcich absolventov:

 

a.     Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU.

b.     Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

c.     Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

d.     Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenská národná galéria, Kunsthale, mestské a regionálne galérie a iné kultúrne inštitúcie). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Študijný program je nový študijný program, ktorému predchádzajú študijné programy: maliarstvo; socha, objekt, inštalácia; grafika a iné médiá; fotografia a nové médiá; intermédiá a úžitkové umenia. VŠVU na vyžiadanie predloží posudzovateľom výstupy úspešných absolventov, ktorých výstupy pravidelne VŠVU sleduje prostredníctvom monitoringu médií (TASR) a na základne vlastného monitorovania prostredníctvom Kancelárie pre kvalitu VŠVU. 

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia zamestnávateľov sú členmi Dočasnej akreditačnej rady VŠVU.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán nového študijného programu je vypracovaný garantom študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí so zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí by sa mali podieľať na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí je aj zástupca študentskej časti akademickej obce a môže byť aj prizvaný odborník z externého prostredia.

Návrh študijného plánu predkladá garant študijného programu na prerokovanie Rade garantov, ktorej sa zúčastňuje aj prorektor pre štúdium. Garant študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Rady garantov a následne študijný plán vloží ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania nového študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Vizuálne umenia majú profilové predmety špecifický charakter vo forme najmä Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa mediálnej špecifikácie: Maliarstvo; Sochárstvo; Grafika; Digitálne umenia; Fotografia; Intermédiá; Sklo, keramika, šperk. Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je rozsahom a obsahom najdôležitejší ťažiskový teoretický predmet: Interpretačné rámce súčasného umenia, ktorý pripravuje študentov v oblasti teórie a interpretácie súčasného umenia a zároveň reflektuje všetky uvedené mediálne špecializácie. Ateliérová výučba a ťažiskový teoretický predmet Interpretačné rámce súčasného umenia sú povinným základom každého študenta študijného programu Vizuálne umenia. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby, končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie predmetu Interpretačné rámce súčasného umenia končí teoretickou štátnou skúškou. Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke nižšie: Študijný plán.

 

Študijný program Vizuálne umenia dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na svet umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť autorského práva, marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.

 

Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU ako je dizajn, architektúra a reštaurovanie. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí smerovaný na širšie pole kultúrnych profesií. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

 

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Vizuálne umenia je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje umelecké výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých a kultúrnych sietí.

Študenti magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia).

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ

 

Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Zhrnutia semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, na ktorej sa identifikujú pozitíva, ale aj negatíva nastavenia výsledkov výučbového procesu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo Facebook, Instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). Vzniká tak priestor pre širšiu konfrontáciu výsledkov vzdelávania s externým prostredím.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-             jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, uvedené v tabuľke študijného plánu

-             v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), uvedené v tabuľke študijného plánu

-             pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), uvedené v ILP

-             prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu, uvedené v tabuľke študijného plánu

-             pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), uvedené v ILP

-             osnovu/ sylaby predmetu , uvedené v ILP

-             pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne) , uvedené v ILP

-             kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

 

Povinné predmety – ateliérová výučba: špecializácia socha, objekt, inštalácia: Socha v architektúre a virtuálnom priestore, špecializácia grafika: Ateliér voľnej grafiky, Ateliér ilustrácie a grafiky, Ateliér voľnej a farebnej grafiky, špecializácia digitálne umenia: Ateliér – Sprievodca Galaxiou, špecializácia fotografia: Ateliér – laboratórium fotografie, Ateliér fotografia, realita, konštrukcia, Ateliér fotografia a kritická prax, špecializácia intermédiá: Ateliér priestorových komunikácií +, Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné), Ateliér intermédií, špecializácia sklo, keramika, šperk: Ateliér S+M+L_XL – kov a šperk, Ateliér keramiky, Ateliér sklo.

Povinne voliteľné a výberové predmety: Kresba – socha I., II., Kresba – grafika I., II., Špecifické problémy grafických techník I., II., Mestský priestor, Tvorba fotografickej knihy I. II., Technológia historickej fotografie I., II., Videoreport, Kapitoly z dejín slovenského a českého skla 20. storočia I., II., Súčasné tendencie keramiky I., II.


 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18

Povinné predmety – ateliérová výučba: špecializácia maliarstvo: Štvrtý ateliér; Ateliér 3EAM

 

Povinné predmety – teoretické: Diplomový seminár I., II., Interpretačné rámce súčasného umenia I., II., III.,

 

Povinne voliteľné a výberové predmety: TECHNO - logia I., II. – 2. stupeň, Kapitoly zo súčasnej fotografie, Teória fotografie I., II., Úžitkové umenie v texte a kontexte I., II.,

Kapitoly z teórie zberateľstva I., II., Čítanie, písanie, argumentácia – 2. stupeň, Umelecké osobnosti, miesta a žánre – 2. Stupeň, Kurátorské štúdiá I. a II., Sociológia a umenie, Postavy a idey francúzskej estetiky posledného dvadsaťročia, Filozofia kultúry, Filozofická hermeneutika, Vizuálne dáta kultúrneho dedičstva I., II. – 2. stupeň, Autorské právo, Anglická konverzácia – 2. stupeň, Navrhni a postav – 2.stupeň, Úvod do čínskej kultúry a jazyka – 2. Stupeň

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Koceľova 23

 

Povinné predmety – ateliérová výučba: špecializácia maliarstvo: Ateliér mal+by, Kresba – maľba I., II.


d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 120 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za teoretickú štátnu skúšku 6 kreditov (ECTS) a obhajobu diplomovej práce 10 kreditov (ECTS). Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu, ku ktorým patria profilový predmet Ateliérová výučba (ateliérová výučba pozostáva zo 17 špecializovaných Ateliérov: Socha v architektúre a virtuálnom priestore; Ateliér voľnej grafiky; Ateliér ilustrácie a grafiky; Ateliér voľnej a farebnej grafiky; Ateliér – Sprievodca Galaxiou; Ateliér – laboratórium fotografie; Ateliér fotografia, realita, konštrukcia; Ateliér fotografia a kritická prax; Ateliér priestorových komunikácií +; Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné); Ateliér intermédií; Ateliér S+M+L_XL – kov a šperk; Ateliér keramiky; Ateliér sklo; Štvrtý ateliér; Ateliér mal+by; Ateliér 3EAM) a profilový teoretický predmet Interpretačné rámce súčasného umenia I., II., III. Profilové predmety Ateliérová výučba a Interpretačné rámce súčasného umenia sú viacsemestrálne predmety, ktoré sú náväzné od začiatku po koniec štúdia a pokračovanie v nich je podmienené úspešným absolvovaním predchádzajúceho semestra (viac informácií v Študijnom poriadku VŠVU). Študent pri opakovaní Ateliérovej výučby musí v nasledujúcom akademickom roku opakovať profilový predmet Ateliérovú výučbu presne v tom istom špecializovanom Ateliéri, kde sa mu nepodarilo získať kredity. Podmienky pre hodnotenie študijných výsledkov a opakovaný zápis neúspešne absolvovaných predmetov sú popísané v Študijnom poriadku VŠVU, Článok 17 a Článok 18. Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu. (štruktúra a kreditová dotácia povinných predmetov v jednotlivých semestroch a odporúčané povinne voliteľné a výberové predmety s kreditovými dotáciami sú detailne rozpísané v tabuľke Študijného plánu študijného programu Vizuálne umenia). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas troch semestrov štúdia. Študent si slobodne volí skladbu povinne voliteľných a výberových predmetov. Za jeden semester by mal študent optimálne absolvovať toľko predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových), aby dosiahol spolu 30 kreditov (ECTS). V každom akademickom roku štúdia je študent povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 40 kreditov (ECTS) okrem: a) posledného akademického roka štúdia, b) akademického roka, v ktorom opakuje predmet Ateliérovej výučby, c) akademického roka, v ktorom má vykonať len štátnu skúšku a/alebo obhajobu diplomovej práce, d) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej v hodnote 40 kreditov (ECTS), bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá, že študent získa za každý akademický rok 60 kreditov (ECTS) (optimálne 30 kreditov (ECTS) za každý semester). Ak si študent zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia v študijnom programe Vizuálne umenia nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65 ods. 2 Zákona). Profilový predmet Ateliérová výučba, resp. špecializovaný Ateliér si študent volí už v prihláške uchádzača na magisterské štúdium v študijnom programe Vizuálne umenia. Počas letného semestra 1. ročníka magisterského štúdia si môže študent na základe podmienok internej stáže (forma žiadosti o internú stáž je v AiS – Akademickom informačnom systéme) podať žiadosť o internú stáž. Žiadosť o internú stáž si študent podáva nasledovným postupom schvaľovania: žiadosť schváli pedagóg prijímajúceho ateliéru a následne dostane žiadosť na vedomie pedagóg ateliéru, do ktorého bol študent prijatý na magisterské štúdium a finálny súhlas dáva prorektor pre štúdium. V žiadosti študent uvedie názov špecializovaného Ateliéru internej stáže v študijnom programe Vizuálne umenia alebo názov špecializovaného Ateliéru v inom študijnom programe na VŠVU, ak je jeho výber odôvodnený interdisciplinaritou umeleckého projektu a študent ho po schválení absolvuje počas letného semestra 1. ročníka magisterského štúdia. Pokiaľ interdisciplinarita umeleckého projektu študenta v danom semestri nie je podmienená internou stážou, má študent, v prípade jeho záujmu alebo potreby rozšírenia jeho poznatkov v rámci umeleckého smerovania, možnosť absolvovať výberový predmet Doplnkový ateliér v inom špecializovanom Ateliéri v študijnom programe Vizuálne umenia alebo v akomkoľvek inom študijnom programe na VŠVU. Podmienkou pre začatie záverečnej práce je absolvovanie 1. a 2. semestra Ateliérovej výučby v prvom ročníku magisterského štúdia. Na začiatku tretieho semestra v rámci Ateliérovej výučby školiteľ v intenzívnej diskusii so študentom generuje tému záverečnej práce a študent počas tohto semestra pracuje na umeleckom výskume, ktorý je dôležitou súčasťou diplomovej práce. Umelecký výskum prezentuje študent na kontrolách rozpracovanosti pred pedagógmi študijného programu Vizuálne umenia. Prezentácie rozpracovanosti sú prístupné pre všetkých študentov VŠVU. V štvrtom semestri 2. ročníka magisterského štúdia študent pokračuje v predmete Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) v realizácii záverečnej práce. Záverečnou prácou magisterského štúdia študijného programu Vizuálne umenia je diplomová práca, ktorá obsahuje praktickú a písomnú časť tvoriacu jeden tematický celok. Diplomová práca má jedného školiteľa (vedúci pedagóg špecializovaného Ateliéru), ktorý školí praktickú časť diplomovej práce a jedného školiteľa – konzultanta (historik alebo teoretik umenia, filozof, estetik alebo schválený iný odborník z praxe), ktorý konzultuje so študentom písomnú časti diplomovej práce. Školiteľ a školiteľ – konzultant vedú s diplomantom spravidla spoločné konzultácie, ktoré sú doplnkom individuálnych konzultácií školiteľa s diplomantom resp. školiteľa – konzultanta s diplomantom. Praktická časť diplomovej práce pozostáva z realizácie výtvarného diela alebo súboru výtvarných diel. Písomná časť diplomovej práce obsahuje prácu v rozsahu minimálne 20 normostrán, ktorá sa svojim obsahom vzťahuje k praktickej časti diplomovej práce a kontextom k nej (historickým, súčasným, teritoriálnym a interdisciplinárnym). Ďalšou časťou je dokumentácia praktickej časti diplomovej práce a písomná informácia o záverečnej práci. Podmienkou pre prihlásenie sa študenta k obhajobe záverečnej práce je získanie všetkých potrebných kreditov za povinné predmety Ateliérová výučba a Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) – v súčte 57 kreditov (ECTS). Ďalšou podmienkou pre prihlásenie sa študenta k obhajobe záverečnej práce je ukončenie dostatočného počtu povinne voliteľných a výberových predmetov a získanie minimálne 110 kreditov (ECTS). Teoretická štátna skúška je jednou z podmienok ukončenia študijného programu Vizuálne umenia. Podmienkou na prihlásenie sa študenta na teoretickú štátnu skúšku je absolvovanie a získanie 15 kreditov (ECTS) za všetky tri semestre profilového teoretického štátnicového predmetu Interpretačné rámce súčasného umenia. O konaní a priebehu štátnej skúšky sú študenti vopred informovaní elektronickým interným listom o ukončení magisterského štúdia (emailom a zároveň je zverejnený v AiS). Proces teoretickej štátnej skúšky je nasledovný: študent si štátnicové otázky, na ktoré bude odpovedať, vyberá náhodným žrebovaním. Po vyžrebovaní otázok má študent právo na prípravu odpovede počas nasledujúcich 15 minút, kedy je pod dohľadom štátnicovej komisie. Po príprave prebieha odpoveď študenta a následne diskusia, kde študent odpovedá na otázky a reaguje na pripomienky členov skúšobnej komisie. Štátna skúška a diskusia sú verejné a hodnotenie skúšobnej komisie je neverejné. Pokiaľ je študent hodnotený stupňom FX, má právo na jeden opravný termín. Ak je študent hodnotený stupňom FX aj v opravnom termíne teoretickej štátnej skúšky, je za nesplnenie podmienok ukončenia štúdia študijného programu Vizuálne umenia zo štúdia vylúčený. Obhajoba diplomovej práce prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov menuje rektor. Komisia je zložená z profesorov a docentov študijného programu Vizuálne umenia, z pedagógov Katedry teórie a dejín umenia a z externých odborníkov z oblasti dejín a teórie umenia, profesionálnych výtvarníkov alebo pedagógov z ďalších umeleckých škôl z domova a zo sveta. Diplomovú prácu posudzuje jeden oponent, ktorý sa musí vyjadriť k obidvom jej častiam (praktickej a písomnej časti) a navrhuje hodnotenie diplomovej práce. Ďalšie hodnotenie je navrhované školiteľom v príslušnom školiteľskom posudku. Výsledné hodnotenie je stanovené konsenzom všetkých členov skúšobnej komisie a môže potvrdiť návrhy hodnotenia oponenta a školiteľa alebo hodnotenie zmeniť. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Priebeh obhajoby je verejný, no rozhodovanie skúšobnej komisie o jej výsledkoch sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Študent, ktorý neprospel pri obhajobe diplomovej práce, ma právo na jeden opravný termín. Ak študent v opravnom termíne prácu neobháji, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie podmienok ukončenia študijného programu Vizuálne umenia. Priebeh obhajoby diplomovej práce je nasledovný: - vedúci pedagóg ateliéru krátko predstaví študenta, - študent predstaví svoju diplomovú prácu (jej praktickú ako aj písomnú časť); praktická časť diplomovej práce je výtvarné dielo alebo súbor výtvarných diel, ktoré musia byť fyzicky prezentované – nainštalované v priestoroch školy alebo v externom prostredí (galérie, alternatívne priestory, verejný priestor, atď.), - oponent (v prípade jeho neprítomnosti tajomník) prečíta oponentský posudok, v ktorom sa vyjadrí k obom častiam diplomovej práce, - študent odpovedá na otázky členov komisie alebo otázky formulované v oponentskom posudku, - v rámci diskusie študent odpovedá na ďalšie otázky členov komisie a prítomnej verejnosti. Diskusia študenta s členmi komisie a verejnosťou je významnou časťou obhajoby diplomovej práce (preverenie verbálnych zručnosti a schopnosti argumentácie a spätná väzba na diplomovú prácu). Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé časti štúdia je v tabuľke študijného plánu nižšie.

Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je 82 kreditov (ECTS).

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 22 kreditov (ECTS). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas troch semestrov štúdia.

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 120 kreditov (ECTS) za celé magisterské štúdium vrátane kreditov za teoretickú magisterskú štátnu skúšku 6 kreditov (ECTS) a obhajobu diplomovej práce 10 kreditov (ECTS).

Počet kreditov za záverečnú prácu (predmet: Diplomová práca, konzultácie, vypracovanie) 12 kreditov (ECTS) a za obhajobu záverečnej práce 10 kreditov (ECTS) potrebných na riadne skončenie štúdia.

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v študijnom programe Vizuálne umenia (predmet Ateliérová výučba) 45 kreditov (ECTS).

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

 

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného program Vizuálne umenia, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci špecializovaného Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov a upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Po predstavení výsledkov vzdelávania v danom špecializovanom Ateliéri prebieha odborná diskusia. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen s profilového predmetu špecializovaný Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri študijného programu Vizuálne umenia. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

 

hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

              

1. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

b) skúškou za dané obdobie štúdia, v prípade profilového teoretického predmetu Interpretačné rámce súčasného umenia je komisionálna skúška za účasti minimálne dvoch skúšajúcich pedagógov.

 

2. Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) = 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

 

3. V rámci študijného programu Vizuálne umeniavýberové predmety napríklad Krátkodobý vzdelávací kurz a Odborná exkurzia hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

 

4. Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak bol študent hodnotený stupňom FX z Ateliérovej výučbyDiplomová práca (konzultácie, vypracovanie) a splnil podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín. Pri opakovanom zapísaní si akéhokoľvek predmetu vrátane Ateliérovej výučby Diplomovej práce (konzultácie, vypracovanie), má študent právo len na jeden opravný termín.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov). Uznanie predmetov je viazané na dobu 5 rokov od ich absolvovania. Uznanie predmetov posudzuje vyučujúci pedagóg alebo garant študijného programu Vizuálne umenia, ktorý zabezpečuje jeho výučbu na základe výpisu výsledkov štúdia a porovnávania ILP alebo inak popísaného obsahu vzdelávania daného predmetu. Na základe návrhu garanta študijného programu Vizuálne umenia uznáva absolvované predmety prorektor pre štúdium. V magisterskom stupni štúdia nemožno uznať kredity získané za absolvovanie predmetu v bakalárskom stupni štúdia. Spravidla sa tiež neuznávajú predmety s hodnoteným stupňom E. Výpis výsledkov štúdia a rozhodnutie o uznaní predmetov sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta, vedenej VŠVU.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Študijný program Vizuálne umenia je nový študijný program a preto neuvádzame zoznam tém záverečných prác. 

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných prác – diplomovej práce sú generované individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ diplomovej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich garant študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme). Podrobný popis oponovania, obhajoby a hodnotení záverečných prác študijného programu Vizuálne umenia je popísaný v bode d) tohto dokumentu.

možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, sú zverejnené na webe VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

sú zahrnuté v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a zverejnené na webe:

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0, ktorého súčasťou sú:

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu Vizuálne umenia. V prípade špecifických požiadaviek, ktoré VŠVU nemá k dispozícii urýchlene zabezpečí nápravu a podmienky pre študenta.

 

postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

 

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN

 

Študijný program: Vizuálne umenia

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: magister umenia Mgr. art.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo forme pdf.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Študijný program Vizuálne umenia je nový študijný program.

 

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

 

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Weisslechner Karol, prof., akad. arch.

Funkcia: profesor, vedúci katedry

Špecializácia profilového predmetu sklo, keramika, šperk:

Ateliér S+M+L_XL – kov a šperk

E-mailová adresa: weisslechner@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11782

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Ateliér študijného programu: Vizuálne umenia

 

Kovačovský Patrik, prof. dr hab., Mgr. art.

Funkcia: profesor

Špecializácia profilového predmetu socha, objekt, inštalácia:

Ateliér Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

E-mailová adresa: kovacovsky@vsvu.sk, patrik@kovacovsky.eu

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11756 


Piaček Martin, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, predseda Akademického senátu VŠVU

špecializácia profilového predmetu intermédiá:

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk, martinpiacek@gmail.com

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11730


Hojstričová Jana, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, prorektorka pre štúdium

špecializácia profilového predmetu fotografia:

Ateliér fotografia, realita, konštrukcia

E-mailová adresa: hojstricova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11744


Cséfalvay, András, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

špecializácia profilového predmetu: digitálne umenia:

Ateliér Sprievodca Galaxiou

E-mailová adresa: csefalvay@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25090


Ďalší zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Ateliér študijného programu: Vizuálne umenia

 

Csudai, Ivan, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor

špecializácia profilového predmetu maliarstvo:

Štvrtý ateliér

E-mailová adresa: csudai@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11716

 

Kosziba, Klaudia, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúca katedry

špecializácia profilového predmetu maliarstvo:

Ateliér mal+by

E-mailová adresa: kosziba@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11791

 

Hoffstadter, Ján, doc., akad. soch.

Funkcia: docent, vedúci katedry

špecializácia profilového predmetu socha, objekt, inštalácia:

Ateliér „Aj plochá socha“ – S. O. S.

E-mailová adresa: hoffst@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11743

 

Jančovič, Robert, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor

špecializácia profilového predmetu grafika:

Ateliér voľnej grafiky

E-mailová adresa: jancovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11749

 

Paľo, Ľuboslav, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

špecializácia profilového predmetu grafika:

Ateliér ilustrácie a grafiky

E-mailová adresa: palo@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11728

 

Kolenčík, Vojtech, doc., akad. mal.

Funkcia: docent

špecializácia profilového predmetu grafika:

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

E-mailová adresa: kolencik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11753

 

Stacho, Ľubomír, prof., Mgr. Ing.

Funkcia: profesor

špecializácia profilového predmetu fotografia:

Ateliér – laboratórium fotografie

E-mailová adresa: stacho@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11774

 

Saparová, Silvia, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

špecializácia profilového predmetu fotografia:

Ateliér o fotografii

E-mailová adresa: saparova@vsvu.sk , sisa.sapara@gmail.com

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11733

 

Čierny Anton, prof., Mgr.

Funkcia: profesor

špecializácia profilového predmetu intermédiá:

Ateliér priestorových komunikácií +

E-mailová adresa cierny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11702

 

Piršč, Daniel, doc., MgA.

Funkcia: docent

špecializácia profilového predmetu sklo, keramika, šperk:

Ateliér keramiky

E-mailová adresa: pirsc@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11802

 

Illo, Patrik, doc., Mgr. Art.

Funkcia: docent

špecializácia profilového predmetu sklo, keramika, šperk:

Ateliér sklo

E-mailová adresa: illo@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11810

 

Ďalší zabezpečujúci pedagógovia teoretického profilového predmetu: Interpretácie súčasného umenia študijného programu: Vizuálne umenia

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Koklesová, Bohunka, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11752

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo forme pdf.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Pašteková, Michaela, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: pastekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11794

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Lutherová, Seneši, Silvia, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: senesi.lutherova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11705

 

Vargová, Emőke, doc., Mgr.

E-mailová adresa: vargova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11779

 

Boďa, Miloslav, doc., akad. soch.

E-mailová adresa: boda@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11721

 

Oslej, Štefan, Mgr. art.

E-mailová adresa: oslej@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11726

 

Špirec, Martin, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: spirec@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11808

 

Augustovič, Peter, akad. mal.

E-mailová adresa: augustovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11697

 

Ličková, Dominika, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: lickova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5905

 

Stefanović, Triaška, Olja, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: stefanovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5905

 

Blaško, Juraj, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: blasko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11787

 

Križanová, Blaško, Janka, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

Pedagogička je momentálne na rodičovskej dovolenke a v súčasnosti ju zastupuje: Mgr. art. Kitti Baráthová

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33407

 

Barényi, Peter, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: barenyi@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24657

 

Macho, Pavol, doc., Mgr. art.

E-mailová adresa: macho@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11845

 

Nováková, Markéta, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: novakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11800

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

 

Karul, Róbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853

 

Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Moravčíková, Silvia, Mgr.

E-mailová adresa: moravcikova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24831

 

Dobrovičová, Monika, PaeDr., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

 

Pišteková, Danica, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29125

 

Cziráková, Zhang, Daniela, Mgr., ArtD.

E-mailová adresa: daniela.zhang@uniba.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31492

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Študijný program Vizuálne umenia je nový študijný program a témy záverečných prác sú generované pre každého študenta individuálne.

 

Kovačovský Patrik, prof., dr hab., Mgr. art.

E-mailová adresa: kovacovsky@vsvu.sk, patrik@kovacovsky.eu


Weisslechner Karol, prof. akad. arch.

E-mailová adresa: weisslechner@vsvu.sk   


Piaček Martin, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk martinpiacek@gmail.com


Hojstričová Jana, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: hojstricova@vsvu.sk


Cséfalvay, András, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: csefalvay@vsvu.sk


Csudai, Ivan, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: csudai@vsvu.sk


Kosziba, Klaudia, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: kosziba@vsvu.sk


Hoffstadter, Ján, doc., akad. soch.

E-mailová adresa: hoffst@vsvu.sk


Jančovič, Robert, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: jancovic@vsvu.sk


Paľo, Ľuboslav, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: palo@vsvu.sk


Kolenčík, Vojtech, doc., akad. mal.

E-mailová adresa: kolencik@vsvu.sk


Stacho, Ľubomír, prof., Mgr., Ing.

E-mailová adresa: stacho@vsvu.sk


Saparová, Silvia, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: saparova@vsvu.sk sisa.sapara@gmail.com


Čierny Anton, prof., Mgr.

E-mailová adresa: cierny@vsvu.sk


Piršč, Daniel, doc., MgA.

E-mailová adresa: pirsc@vsvu.sk   


Illo, Patrik, doc., Mgr. Art.

E-mailová adresa: illo@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Martins da Silva Revická, Viktória, Bc.

E-mailová adresa: viktora.revicka@student.vsvu.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Kyša, Jaroslav, Mgr. art.

Študijný poradca

E-mailová adresa: kysa@vsvu.sk

 

Triaška Stefanović, Olja, doc., Mgr. art., ArtD.

Študijná poradkyňa

E-mailová adresa: stefanovic@vsvu.sk

 

Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Šmalová, Iveta, Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: smalova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: smalova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu Vizuálne umenia: 


Profilový predmet Ateliérová výučba a všetky povinne voliteľne a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch a dielňach v celkovej výmere 4047 m2. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom magisterského stupňa štúdia študijného programu Vizuálne umenia na priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentami) a aj nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo záverečnej práci). Dielne študenti využívajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov. Infraštruktúrnou časťou ateliérov a dielní sú aj sklady materiálu.


Ateliéry (miestnosti): Profilový predmet zložený zo 16 Ateliérov, ktoré vyučujú 16 vedúci ateliéru spolu so 16 asistentami/odbornými asistentami. Každému Ateliéru prislúcha 1 určená miestnosť. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. V Závislosti od aktuálneho počtu študentov v danom akademickom roku a v závislosti od špecializácie v Ateliéri vychádza na jedného študenta približne 2 m2 priestoru. Štandardom Ateliéru je základná projekčná výbava (počítač a data projektor + wifi pripojenie). Ďalšie vybavenie Ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).


Ateliéry sa nachádzajú vo všetkých troch budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23).

 

Digitálna učebňa: cca 60 m2. Digitálne učebňa disponuje príslušným technologických vybavením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Digitálna učebňa sa nachádzajú v budove školy (Drotárska cesta 44).

 

Dielne a laboratória (miestnosti): Zlievareň, Štukatérska dielňa, Rezbárska dielňa, Formovacia dielňa pre liatie kovu, Kovodielňa, Serigrafická dielňa, Tlačiarenská dielňa, Leptáreň, Fotokomory, Fotografické štúdio, Sádrovňa, Modelovňa skla, Taviareň, Učebňa editovania (strižňa), Dielňa technológie maľby, CNC-fréza. Študenti majú možnosť používať aj dielne viazané na iné študijné programy. Študenti si prácu v dielni vyhradzujú formou žiadanky a na čas určený zodpovedným dielenským pracovníkom. Vo vyhradenom čase môžu študenti pracovať na svojich semestrálnych zadaniach a záverečných prácach. Dielenský pracovník zároveň zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov a tiež plní funkciu dozorujúceho pracovníka pri obsluhe a využívaní technických a technologických zariadení a spotrebného materiálu. Dielne sú určené na realizáciu semestrálnych a záverečných prác a zároveň slúžia pre výučbu praktických odborných predmetov.


Materiálne zdroje: Škola zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu Vizuálne umenia. Študentom je k dispozícii papier, drevo, sadra, hlina, základné chemikálie pre fotokomoru, grafickú tlač a podobne. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne škola z grantových a výskumných projektov.


Dielne sa nachádzajú v budovách školy (Drotárska cesta 44 a Koceľova 23).


Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).


Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).


Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.


Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.


https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/


Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.      Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

-         Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

-         Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

-         Napríklad minedu, EU, Slov-lex

 

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0

 

b.      Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU

c.       Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)

d.      AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

-         ILP – informačné listy predmetov

-         Rozvrh

-         Študijný plán študijného program

-         Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

 

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

e. Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

  

f.  Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

 

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie MediumHIT a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Vizuálne umenia môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu. Študenti sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvára spoločné medzinárodné platformy a spolupracuje na konkrétnych umeleckých, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch. Na uskutočňovanie mobility študijného programu Vizuálne umenia a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti študijného programu Vizuálne umenia budú mať zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole. Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov budú prispievať zahraniční študenti u nás, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti študijného programu Vizuálne umenia budú mať možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít budú mať študenti študijného programu Vizuálne umenia možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.

 

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač sa vie orientovať v umeleckých a teoretických východiskách svojej tvorby, má vedomosti z oblasti dejín umenia, analytické myslenie, uvažovanie v súvislostiach a zručnosti, ktoré dokáže využiť vo svojej tvorbe a adekvátne ich používať. Uchádzač preukazuje tvorivé schopnosti umeleckého videnia a autorskej výpovede. Flexibilne reaguje a prezentuje svoje názory, čím preukazuje schopnosť zvládnuť magisterský stupeň štúdia v študijnom programe Vizuálne umenia.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacie pohovory na magisterský stupeň štúdia trvajú jeden deň a konajú sa pred prijímacou komisiou, ktorá je zložená zo zabezpečujúcich pedagógov. Uchádzač musí predložiť portfólio svojich prác, motivačný list a životopis a musí predstaviť svoju umeleckú profiláciu pre magisterský stupeň štúdia. Predpokladá sa, že v rámci daného stupňa štúdia už uchádzač preukáže umeleckú zrelosť a mal by smerovať k výraznej umeleckej osobnosti so schopnosťou formulovať svoje témy v kombinácii s praktickým, po umeleckej stránke zvládnutým dielom. Takýto uchádzač je prijímaný transparentne pred celou komisiou zloženou z pedagógov daného študijného programu. Členom komisie je aj jeden teoretik, ktorý primárne učí na inom študijnom programe. Výsledky prijímacích pohovorov sa prerokujú na kolégiu rektora a zaznamenajú sa v zápisnici. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú zverejnené na webe školy, sú každoročne aktualizované. Aktualizácia kritérií a požiadaviek súvisí aj s vývojom umenia, s rozvojom určitých technických alebo technologických zručností. Komisia posudzuje mieru talentu uchádzača a jeho schopnosti zvládnuť magisterský stupeň štúdia. Individuálny pohovor s uchádzačom zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania. 


Prijímacie pohovory sú:

-         Spoľahlivé – uchádzač musí preukázať vo svojom portfóliu prác výsledky svojho štúdia na bakalárskom stupni štúdia, musí mať jasne definovaný koncept, ktorému sa chce na magisterskom stupni štúdia venovať a musí preukázať zrelosť na štúdium v rámci pohovoru pred komisiou.

-         Spravodlivé – kolektívne vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov, diskusia nad prácami uchádzačov a diskusia s uchádzačmi je zárukou spravodlivého posúdenia všetkých uchádzačov.

-      Transparentné – podmienky, kritériá, metódy a postupy prijímania a výberu uchádzačov sú zverejnené na webe školy a každý rok spresňované a aktualizované.

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/?v=LRJ8jJO2

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Študijný program Vizuálne umenia je novým študijným programom VŠVU. VŠVU pripravila nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovania.

 

1.      Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu a Diploma Festu VŠVU, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy alebo diplomových výstav na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Prieskum a Diploma Fest sú sprístupnené širokej odbornej a laickej verejnosti.

2.      Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

3.     Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijného a zahraničného oddelenia VŠVU.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané vVnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané vVnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

1.     Študijný poriadok:

zverejnený v AIS

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

 

2.     Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

3.     Interný list o ukončení magisterského štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)


4.     Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0  


5.     Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf zverejnený v AIS

 

6.     Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

7.     Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

 

8.     Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

9.     Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

 

10. Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

 

11. Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/ukoncenie-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/?v=LRJ8jJO2