DOKUMENT
Meno a priezvisko prof. akad. arch. Karol Weisslechner
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Weisslechner
I.2 - Meno
Karol
I.3 - Tituly
Profesor, akad. arch.
I.4 - Rok narodenia
1957
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra Ůžitkového umenia
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44
I.7 - Pracovné zaradenie
Vedúci Ateliéru S+M+L_XL - KOV A ŠPERK, Vedúci KATEDRY ÚŽITKOVÉHO UMENIA
I.8 - E-mailová adresa
weisslechner@vsvu.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1988
II.c - Odbor a program
Architektonická tvorba II
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1988
II.c - Odbor a program
Architektonická tvorba II
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
úžitkové umenie
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
výtvarné umenie-úžitková tvorba
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Katedra Architektúry - Vedúci Ateliéru ARCHITRÁV Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1990 - 1996
Katedra Úžitkového Umenia - pedagóg - vedúci ATELIÉRU S+M+L_XL - KOV A ŠPERK Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1996 - doteraz
rektor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2007 - 2011

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Permanentný osobný rozvoj, štúdiom a autorskou tvorbou v sfére umeleckej tvorby, od architektonickej, dizajnérskej, scénografie, výstavných projektov a voľnej tvorbe, účasť na sympóziách a konferenciách... SNG, Agentúra Forza, Bibiana, Divadlo GuNaGu, PQ, Museum MOrsbroich, SRN, NOVA Interiér, Cité International Des Arts , Pinakothek der Moderne Munchen, VŠUP Praha, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a mnohé iné inštitúcie a miesta dôležité pre autorský rast, jeho vedomosti, zručnosti, kde preukázal kompetencie, ale Ateliér autora KW, Od absolutória 1988 do dnes

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér S+M+L_XL - KOV A ŠPERK Úžitkové Umenie Bakalársky stupeň Umenie
Ateliér S+M+L_XL - KOV A ŠPERK Vizuálne umenia Magisterský stupeň Umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Užitkové umenie bakalársky Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Vizuálne umenia magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Užitkové umenie (hlavný zabezpečujúci pedagóg) bakalársky Art
Vizuálne umenia (hlavný zabezpečujúci pedagóg) magisterský Art
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4.
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2.
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2.
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
97
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
70
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Výstava –KONSTELATIONEN- CONSTELLATION-KONŠTELÁCIE DIE NEUE SAMMLUNG The design Museum Pinakothek der Moderne Munchen BRD 11.03 – 11.06.2017
2.

"PONTIS" Výstava na Kolonádovom moste Piešťany 8.07. 30.09. 2022

3.Tekutý čas 21 rokov Ateliéru S+M+L_XL-KOV AŠPERK ,výstava UPM Praha 2014 , autorský koncept, architektúra výstavy, vystavené autorské šperky.
4.Karol Weisslechner Ptilonorhynchus violaceus a jeho radosti autorská výstava Galéria Ladislava Sutnara Plzeň, Česka republika, 2012
5.Konjunkcie-Conjuction – Autorská výstava autorskej kolekcie diel. 18.05. 2019 – 30.06. 2019 Gallery of Art Satyrykon in Legnica. Rynek 36, Legnica Poľsko
6.Slovenské umenie v Cité internationale des Arts , výstava autorských šperkov , Paríž, Francúzsko 2012
7.

Amber Leonardo - autorské dielo prezentované na výstav – Magan Gallery London GB 21.07-30.07. 2018

8.

UNIVERZUM autorská výstava - Rosenfeldov palác, Horný Val 3 Žilina 12.04. – 25.05. 2018 SK

9.

Konjunkcie-Conjuction – Autorská výstava autorskej kolekcie diel.  18.05. 2019 – 30.06. 2019     Gallery of Art Satyrykon in Legnica. Rynek 36, Legnica Poľsko

10.

"Prach Hviezd" Galéria ČIN ČIN  9.09 – 2.10. 2022 autorská výstava

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

„SRDCOVÉ ZÁLEŽITOSTI“ Galéria RESONANCE Praha Česka Republika 6.10. - 16.11. 2022

2.

UNIVERZUM autorská výstava - Rosenfeldov palác, Horný Val 3 Žilina 12.04. – 25.05. 2018 SK

3.

PONTIS - Galéria Na Kolonádovom moste Piešťany - 8.07. - 30.09. 2022.

4.

„VZÁCNYČAS“ Galéria Satelit Slovenské Centrum Dizajnu, 16.03. - 29.04. 2022

5.

Schmuck Wander, medzinárodné podujatie a výstava umeleckého šperku, Jablonec Česká republika   6.10. – 4.11. 2022

6.

„AUS DER SAMMLUNG DES MUSEUMS TURNOV. Galéria Villa Bengel 21.04.-16.06.2022 

7.

„ COSMOS LEM JEWELRY“ Výstava kongresové centrum ICE Kraków. 10.09. 12. 09.

Gdansk Decmber 2022, Wroclaw  Január 2023 budúce výstavy Viedeň, Berlín, Houston

8.

 "Prach Hviezd" Galéria ČIN ČIN 9.09 – 2.10. 2021 autorská výstava

9.

Konjunkcie-Conjuction – Autorská výstava autorskej kolekcie

diel.  18.05. 2019 – 30.06. 2019    Gallery of

Art Satyrykon in Legnica. Rynek 36, Legnica Poľsko

10.

Amber Leonardo - autorské dielo prezentované na výstav – Magan Gallery London GB 21.07-30.07. 2018

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Silver Schools – Srebrne Szkoly VŠVU Bratislava Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPER / Akadémia Umeni Univerzity v Shanghai  ISBN : 978-83-65841-58-2 - 2021

2.

Schmuck 1970-2015 Sammlung Bollmann - Jewellery 1970 - 2015 Bollmann Collection

kniha

ISBN 978-3-89790-428-6 Arnoldsche 2015

3.

Tekutý čas, 21rokov Ateliéru S+M+L_XL-KOV AŠPERK , výstava SNG Bratislava 2014, autorský koncept, architektúra výstavy, vystavené autorské šperky. http://us2.campaign-archive1.com/?u=741f78a24db3c2e85c65b19de&id=16f21d613c a mnohé iné možno vyžiadať v UPM Praha

4.

21 ST Legnica International Jewellery Competition-RITUAL Medzinárodná výstava, prezentácia autorských šperkov Legnica, Poľsko 2012, získaná cena riaditeľa

5.

500 Pedants+Lockets-Lark Books 2008 USA ISBN-13 978-1-60059-038-2

6.

1000 Rings-Lark Jewelry Boook 2004 USA ISBN 1-57990-508-0

7.

SCHMUCK Classic-Art-Design-Architektur fur die Landschaft des Korpers text: Iris Wimm. 1998 marec

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

„VZÁCNY ČAS“ , 31 rokov Ateliéru S+M+L_XL-KOV AŠPERK , výstava Galéria Satelit  ACD  Bratislava 2022, autorský koncept, architektúra výstavy, vystavené autorské šperky.

2.

KEGA 2015-2018 Laboratory Permanentium-Permanent Laboratory

3.

Medzinárodná konferencia umeleckého šperku ŠPERK STRET 2010

4.

Medzinárodná konferencia umeleckého šperku ŠPERK STRET 2012

5.

Tekutý čas, 20rokov Ateliéru S+M+L_XL-KOV AŠPERK , výstava SNG Bratislava 2013, autorský koncept, architektúra výstavy, vystavené autorské šperky.

6.

Publikácia Laboratory Permanentum-Permanent Laboratory ISBN 978-80-8189-024-6

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen komisie KEGA KEGA 2012 - 2020
Rektor VŠVU Bratislava 2007-2012
Člen Umeleckej Rady Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni 2012 do teraz
Člen Umeleckej Rady VŠUP Praha 2009 do teraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Plzeň - Česká republika 14 dní - roky 2015, 2016, 2017 Pozvanie univerzity Pracovný kontrakt
Fachhochschule Trier / Campus Idar-Oberstein Idar Oberstein SRN 2012 september Člen akreditačnej komisie Pracovný kontrakt
VŠUP Praha Praha Česká republika Letný semester 2005 Pozvanie univerzity Pracovný kontrakt
Fachhochschule Trier / Campus Idar-Oberstein Idar Oberstein SRN 2001 máj Sokrates – program mobility pedagógov

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Organizovanie medzinárodných konferencií ŠPERK_STRET, Organizácia výstav v sfére odboru napr. v SNG, Galéria Médium, Tekutý čas, Tekutý čas 21 rokov. SNG Bratislava, UPM Praha, Spolupráca na medzinárodných projektoch napr. Connecting Identity spolupráca 6tich EU škôl. Organizovanie a spolupráca na medzinárodných sympóziách umeleckého šperku, Kremnica,Autorská organizácia medzinárodných sympózií umeleckého šperku Štrbské pleso, Autor a iniciátor medzinárodnej výstavy umeleckého šperku „Priestory duše“ 1998 Iniciovanie výstav a kreatívnych podujatí v sfére umeleckého šperku v domáceom a medzinárodnom prostredí