DOKUMENT
Študijný program VUd.14 - Výtvarné umenie
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada VŠVU
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Výtvarné umenie, kód štúdia 12192
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
3. stupeň štúdia – doktorandský, ISCED-F kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava, Koceľova 23, 821 08 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie, kód 8202
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientový, umelecký
Udeľovaný akademický titul za menom.
ArtD.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov 30 v každom ročníku štúdia cca 10, skutočný počet študentov 29. Počet uchádzačov 16 v akademickom roku 2021/2022 a z toho prijatých 10.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľmi vzdelávania v treťom stupni študijného programu Výtvarné umenie je rozvoj pokročilých metód umeleckého výskumu na základe hlbšieho poznania jeho aktuálneho stavu a jeho prepájania s poznatkami z ďalších oblastí s dôrazom na uplatnenie výstupov výskumu v kultúrnej a spoločenskej praxi. Doktorandské štúdium na VŠVU sa zameriava na získavanie súčasných poznatkov v oblasti umenia a vedy a na podporu samostatného umelecko-vedeckého bádania a tvorivej činnosti v oblasti umenia (výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania), osvojenie si metód samostatného umeleckého výskumu, ktorý v sebe zlučuje umelecké a výskumné metódy a následné šírenie a aplikáciu výsledkov takéhoto výskumu v umeleckej, pedagogickej, kultúrnej a spoločenskej praxi. Cieľom umeleckého výskumu alebo výskumu cez umenie je získavanie nových poznatkov na základe citlivého, sebareflexívneho a kritického vnímania a analýzy, ktoré realizuje umelec/umelkyňa v priebehu tvorby a výstupom tejto aktivity môže byť umelecké dielo, architektonické dielo, dizajnérske dielo a dielo v oblasti reštaurovania, ale tiež súbor textov alebo metodík. Prostredníctvom metód umeleckého výskumu je študent schopný objavovať celkom nové poznatky a súvislosti, ktoré dokáže využiť na inovácie v oblasti umenia, vzdelávania, kreatívneho priemyslu, komunálneho rozvoja alebo práce s publikom. Doktorand počas štúdia kultivuje nielen svoje umelecké, ale aj pedagogické schopnosti prostredníctvom vedenia odborných predmetov, kurzov a workshopov a ako člen riešiteľských kolektívov sa podieľa aj na výskumných úlohách v rámci domácich a zahraničných grantov. Výsledky výskumu prezentuje na národných a medzinárodných podujatiach a zúčastňuje sa mobilitných programov, kde upevňuje svoje komunikačné a prezentačné zručnosti aj v cudzom jazyku.

Absolvent je schopný samostatného štúdia a získavania odborných znalostí zo študovaného odboru ako základu pre vlastný umelecký výskum. Dokáže si zvoliť a zdôvodniť vhodné metódy výskumu a prepojiť teoretické analýzy s praktickými postupmi s hľadaním vizuálnych stratégií z dôrazom na inovatívne a experimentálne prístupy a k tvorivej činnosti tak, aby samotný výskum a jeho výstupy boli originálnym príspevkom k súčasnému stavu poznania v odbore a rozširovali jeho hranice. Uvedomuje si etickú dimenziu vlastnej tvorby a jej dopad na spoločnosť a životné prostredie. Je schopný riešiť najnáročnejšie úlohy a reflektovať diskutované aktuálne témy. Dokáže sa podieľať na formovaní nových trendov a koncepcií v oblasti umenia, samostatne vyhľadávať a oslovovať vhodných partnerov na výskumné úlohy v národnom aj medzinárodnom prostredí, ktorí môžu byť odborníkmi v rámci výtvarného umenia, ale aj iných vedných disciplín, čo podporuje medziodborový charakter výskumu a generuje nové myslenie a inovatívne riešenia pri realizácii výtvarného, dizajnérskeho, architektonického alebo reštaurátorského projektu. Dokáže samostatne prezentovať a argumentovať výsledky výskumu odbornej komunite v národnom aj medzinárodnom prostredí a v širšom kontexte je schopný vnímať dôležitosť kultúrnej politiky a aktívne sa podieľať na formovaní jej stratégií.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu Výtvarné umenie je pripravený pôsobiť ako autonómny tvorca v umeleckej praxi, pričom výstupy jeho výskumu dosahujú významnú národnú a medzinárodnú úroveň; uplatní sa ako líder alebo člen národných a medzinárodných umeleckých kolektívov, dizajnérskych a architektonických štúdií a kolektívov reštaurátorov; člen národných a medzinárodných multidisciplinárnych výskumných a kreatívnych tímov, v ktorých je žiaduci vstup princípov a metód umeleckého výskumu pri riešení výskumných a kreatívnych projektov; pedagóg v akademickom prostredí; odborný pracovník alebo poradca v organizáciách, inštitúciách alebo súkromných spoločnostiach, ktoré majú záujem využívať metódy a výstupy umeleckého výskumu; líder alebo člen kolektívov v širokom spektre činností v rámci kreatívneho priemyslu; 


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program výtvarné umenie v doktorandskom stupni štúdia nie je naviazané na regulované povolanie.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

VŠVU pripravila systémovú štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti absolventov:

- Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU. Ďalej na ankete spolupracuje Podporné a poradenské centrum VŠVU.

- Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

- Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

- Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenské centrum dizajnu, Slovenská národná galéria, Kunsthalle, dizajnérske (automobilové), architektonické výskumné a vývojové spoločnosti v medzinárodnom pôsobení, medzinárodné festivaly, národné, mestské, regionálne galérie a iné kultúrne inštitúcie

 (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

- Diskusie s absolventami (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

- Monitoring aktivít absolventov. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD. http://www.andrascsefalvay.com/

doc. Mgr. art. Oto Hudec, ArtD. https://www.webumenia.sk/autor/4178 https://kcstroj.sk/oto-hudec.html

Mgr. art. Dávid Demjanovič, ArtD. https://www.webumenia.sk/katalog?author=Demjanovi%C4%8D%2C%20D%C3%A1vid

MgA. Svetlana Fialová, ArtD. https://kcstroj.sk/svetlana-fialova.html https://www.vydavatelstvoartforum.sk/sk/autori/svetlana--fialova/

Mgr. art. Petra Feriancová, ArtD. https://www.petraferiancova.com/cv

Mgr. art. Rastislav Sedlačík, ArtD. https://www.ra100sedlacik.sk/

Mgr. art. Peter Cvik, ArtD. https://petercvik.com/cv/

Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. http://www.pavoltruben.eu/bio

Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. http://www.lenkalukacovicova.sk/contact/info/

Mgr. art. Simona Janišová, ArtD. https://www.simonajanisova.sk/en/

Mgr. art. Zuzana Pustaiová, ArtD. http://www.pustaiova.com/about/

Mgr. art. Žofia Dubová, ArtD. https://www.zofiadubova.sk/o-mne/

Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD. http://danicapistekova.com/

Mgr. art. Matúš Bišťan, ArtD. https://bistan.sk/

Mgr. art. Katarína Balážiková, ArtD. https://scd.sk/osobnost/katarina-balazikova/ http://balazikova.com/hello

Mgr. art. Štefan Nosko, ArtD. https://scd.sk/osobnost/stefan-nosko/

Mgr. art. Anna Ulahelová, ArtD. https://scd.sk/autor/anna-ulahelova/

Mgr. art. Roman Mackovič, ArtD. https://scd.sk/osobnost/roman-mackovic/

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia zamestnávateľov sú členmi Akreditačnej rady VŠVU.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu na doktorandskom stupni štúdia je vypracovaný skupinou zabezpečujúcich pedagógov študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí, čomu predchádzajú diskusie aj s ostatnými školiteľmi, školiteľmi konzultantami a ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí môžu byť aj zástupcovia študentskej časti akademickej obce doktorandského štúdia.

Návrh študijného plánu predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg alebo ním poverený zabezpečujúci pedagóg študijného programu na prerokovanie a schválenie Odborovej komisii VŠVU, kde sú aj zástupcovia z externého prostredia. Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zapracuje pripomienky Odborovej rady a následne študijný plán predloží na schválenie na Programovú radu VŠVU. Hlavný zabezpečujúci študijný plán vloží ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU a to je Akreditačná rada VŠVU.


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Výtvarné umenie v doktorandskom stupni štúdia v dennej forme sú študijné plány postavené na troch základných častiach/moduloch. Štúdium pozostáva zo študijnej časti (študijný modul povinných predmetov), z umeleckej a vedecko-výskumnej časti (umelecký a vedecko-výskumný modul), pedagogickej časti (pedagogický modul). Tri základné moduly sú doplnené ešte o skupinu výberových predmetov.

Študijný modul doktorandského štúdia pozostáva z povinných predmetov postavených na forme seminárov, kolokvií, z individuálnych konzultácii so školiteľom a školiteľom-konzultantom, ktorých súčasťou je individuálne štúdium odbornej literatúry. Skladba študijného modulu je štruktúrovaná tak, aby pokryla všetky oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre získanie potrebných vedomostí, zručností a kompetencií doktoranda. Predmet „Doktorandské konzultácie I, II, III, IV, V“ prebieha formou pravidelných konzultácií doktorandskej práce so školiteľom a školiteľom konzultantom. Doktorand nadobúda schopnosť diskutovať, argumentovať, prepájať kontext praktickej práce s teoretickou a historickou reflexiou. Podnecuje tvorbu autorsky jasne formulovaného výstupu práce. „Umelecký výskum – prax I, II, III“ sa zameriava na testovanie a komparovanie vlastných postupov a stratégií umeleckej tvorby s postupmi iných relevantných umelcov a preverovanie ich výsledkov. „Metodika písania písomnej časti dizertačnej práce“ oboznamuje študentov so základnými pravidlami a postupmi, ktoré vedú k úspešnému zvládnutiu písomnej časti dizertačnej práce. „Kolokvium I, II“ je prezentácia rozpracovanosti dizertačnej práce pred členmi odborovej rady, zabezpečujúcimi pedagógmi, školiteľmi, školiteľmi konzultantami a odborníkmi z praxe a akademického prostredia z domáceho a medzinárodného kontextu. Ide o kritické preverenie výskumného potenciálu, metód a progresu daného projektu. Študenti si prehlbujú prezentačnú a argumentačnú zdatnosť a získavajú cennú spätnú väzbu na čiastkové výsledky svojho výskumu. „Dizertačná skúška“ je štátnou skúškou, kde doktorand prezentuje rozpracovanosť umeleckej (praktickej)  a prvú časť písomnej časti dizertačnej práce a formou rozpravy má preukázať teoretické vedomosti z určených troch okruhov študovanej disciplíny, ktoré sú formulované v individuálnom študijnom pláne doktoranda školiteľom a školiteľom konzultantom schvaľované odborovou komisiou. Dizertačná práca“ je obhajobou záverečnej práce.


Viac informácií v ILP predmetov a v študijnom pláne Bedekra

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

 

Umelecko-vedecký modul doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej umeleckej, vedeckej, publikačnej, grantovej a inej výskumnej,  práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Od doktoranda sa očakáva, že bude aktívny na súčasnej umeleckej scéne a svojou účasťou na domácich a zahraničných výstavných podujatiach, konferenciách a iných odborných podujatiach konfrontuje výsledky svojho výskumu v praxi. Môže sa stať členom riešiteľských kolektívov výskumných a nevýskumných projektov realizovaných na VŠVU (Najmä KEGA, VEGA, APVV, FPU...), prípadne využívať možnosti umeleckých rezidencií, pracovných stáží a mobilít.

Umelecký výskum doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ, no taktiež ho hodnotí a prideľuje jej podľa platných študijných plánov kreditové ohodnotenie. Viac info v tabuľke učebného plánu.

Pedagogický modul obsahuje možnosti priamej pedagogickej činnosti v rámci nižších stupňoch štúdia na VŠVU alebo v rámci partnerských škôl v zahraničí. Najčastejšou priamou pedagogickou činnosťou je spolupráca pri ateliérovej výučbe ak je školiteľom vedúci ateliéru. Súčasťou pedagogickej činnosti je aj iná odborná pedagogická činnosť ako je oponovanie semestrálnych prác, prípadne záverečných prác, organizovanie výstav workshopov a konferencií napojených na pedagogickú činnosť doktoranda. Pedagogická činnosť v dennej forme štúdia je v rozsahu najviac štyri hodiny týždenne v priemere za akademický rok.

Výberové predmety si môže študent zvoliť z ponuky výberových predmetov doktorandského štúdia na VŠVU. V ponuke predmetov sú zahrnuté aj niektoré kľúčové teoretické predmety magisterského stupňa. Ak študent neabsolvoval daný predmet počas magisterského štúdia môže si vybrať daný predmet na rozšírenie svojho teoretického poznania. Podporuje sa aj výber predmetov z iných VŠ najmä pre rozšírenie poznatkov v rámci disciplíny, ktoré môže doktorand využiť pri samotnom umeleckom výskume.

Doktorandské štúdium prebieha pod dohľadom školiteľa a odborovej komisie.

Podrobnosti priebehu štúdia a priebeh absolvovania jednotlivých študijných jednotiek (predmetov) upravuje Individuálny študijný plán, ktorý zostavuje školiteľ v spolupráci so školiteľom konzultantom a doktorandom na základe podmienok učebného plánu. Individuálny študijný plán sa predkladá na pripomienkovanie a schválenie príslušnej odborovej komisii.

Napĺňanie Individuálneho študijného plánu školiteľ a školiteľ konzultant posudzujú a hodnotia v ročnom hodnotení doktoranda, pričom doktorand musí absolvovať študijný modul a súčasťou je aj hodnotenie umelecko-vedeckého modulu a pedagogického modulu. Dôležitou súčasťou štúdia je prezentácia, konfrontácia a diskusie všetkých doktorandov daného ročníka so školiteľmi a školiteľmi konzultantami, členmi odborových komisií a prizvaných hostí z akademického prostredia partnerských škôl a prípadne aj ich doktorandov na kolokviách, ktoré zároveň robia hodnotiacu a konfrontačnú platformu úrovne rozpracovanosti umeleckých výskumov.

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/doktorandske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/vyskumne-pobyty-pre-doktorandov/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Uvedené v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), Doktorandské konzultácie I.,II.,III.,IV.,V.,VI., Umelecký výskum –prax I.,II.,III.

Uvedené v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),

Uvedené v ILP

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,

Uvedené v ILP

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Uvedené v ILP

-      osnovu/ sylaby predmetu[1],

Uvedené v ILP

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)[2],

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu[3]) s uvedením kontaktu,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Uskutočňovanie predmetov:

budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18

budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Koceľova 23


[1] Učitelia zabezpečujúci predmet počas posudzovania umožnia prístup pracovnej skupiny k študijným materiálom predmetu a obsahu jednotlivých vzdelávacích činností.

[2] Odporúčame uvádzať záťaž súvisiacu s kontaktnou aj nekontaktnou výučbou v súlade s ECTS Users' Guide 2015.

[3] Napr. pri zabezpečovaní odbornej praxe, alebo inej vzdelávacej činnosti uskutočňovanej mimo univerzity.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 180 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za dizertačnú skúšku 20 kreditov (ECTS) a obhajobu dizertačnej práce 30 kreditov (ECTS). Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety študijného modulu za 62 ECTS: Metodika písania písomnej časti dizertačnej práce, Umelecký výskum – prax I, II, III, Umelecký výskum – teória I, II, III, Kolokvium I, II, Doktorandské konzultácie I, II, III, IV, V V rámci umelecko-vedeckého modulu musí získať počas štúdia minimálne 50 kreditov a za pedagogický modul musí získať počas štúdia minimálne 18 kreditov. Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko predmetov, aby dosiahol 30 kreditov. V každom akademickom roku štúdia je študent povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 40 kreditov (ECTS) okrem: a) posledného akademického roka štúdia, c) akademického roka, v ktorom má vykonať len štátnu skúšku a/alebo obhajobu diplomovej práce, d) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0 https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-artd-studium-platnost_31-10-2013.pdf https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0 web: https://www.vsvu.sk/sk/studium/doktorandske-studium/
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Predpísané povinné predmety študijného modulu za 62 ECTS.

V rámci umelecko-vedeckého modulu musí získať počas štúdia minimálne 50 kreditov a za pedagogický modul musí získať počas štúdia minimálne 18 kreditov.

-    počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-     počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, Za dizertačnú skúšku 20 kreditov (ECTS) a obhajobu dizertačnej práce 30 kreditov (ECTS).

-   počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

V rámci umelecko-vedeckého modulu musí získať počas štúdia minimálne 50 kreditov

Za dizertačnú skúšku 20 kreditov (ECTS) a obhajobu dizertačnej práce 30 kreditov (ECTS), ktoré obsahujú praktickú časť ako umelecký výkon.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je povinná prezentácia čiastkových výsledkov doktorandovho umeleckého výskumu v rámci Kolokvia I. a II., hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z členov Odborovej komisie, pedagógov študijného program Výtvarné umenia, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia).

Odborová rada (členmi sú aj odborníci z externého prostredia) schvaľuje ročné hodnotenia doktorandov, ktorého súčasťou sú slovné hodnotenia školiteľov, školiteľov konzultantov prehľad absolvovania umelecko-vedeckého a pedagogického modulu.

Výsledky rozpracovanosti umeleckého výskumu v rámci dizertačnej práce na dizertačnej skúške sú verejne prezentované, tak isto ako pri činnostiach umelecko-vedeckého modulu a tak isto podmienkou obhajoby dizertačnej práce je verejná prezentácia a konfrontácia v externom prostredí.

Pravidlá sú zverejnené:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0  

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-artd-studium-platnost_31-10-2013.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov). Uznanie predmetov je viazané na dobu 5 rokov od ich absolvovania. Uznanie predmetov posudzuje vyučujúci pedagóg alebo hlavný zabezpečujúci študijného programu Výtvarné umenie, ktorý zabezpečuje jeho výučbu na základe výpisu výsledkov štúdia a porovnávania ILP alebo inak popísaného obsahu vzdelávania daného predmetu. Na základe návrhu hlavného zabezpečujúceho študijného programu uznáva absolvované predmety prorektor pre štúdium. Spravidla sa tiež neuznávajú predmety s hodnoteným stupňom E. Výpis výsledkov štúdia a rozhodnutie o uznaní predmetov sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta, vedenej VŠVU.


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Zoznam záverečných prác je v databáze AiS.


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe, v rámci doktorandského štúdia sa uchádzači hlásia na prijímacie pohovory s anotáciou doktorandského projektu, na konkrétnu tému vypísanú školiteľom a školiteľom konzultantom. Počas celého štúdia musí doktorand pracovať na danej téme, ktorá vyvrcholí v obhajobe dizertačnej práce.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-artd-studium-platnost_31-10-2013.pdf

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

–   prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

–   prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

–   priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

–   priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Kvasnica Boris, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a iné médiá Profilové predmety – školitelia doktorandského štúdia:

Doktorandské konzultácie,

Umelecký výskum - prax

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11758  Ďalší zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Piaček Martin, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Profilové predmety – školitelia doktorandského štúdia:

Doktorandské konzultácie,

Umelecký výskum - prax

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11730  

 

Hojstričová Jana, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér fotografia, realita, konštrukcia

Profilové predmety – školitelia doktorandského štúdia:

Doktorandské konzultácie,

Umelecký výskum - prax

E-mailová adresa: hojstricova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11744

 

Klein Štefan, prof. Ing., akad. soch.

Funkcia: profesor

Špecializácia dizajn Ateliér transport dizajn

Profilové predmety – školitelia doktorandského štúdia:

Doktorandské konzultácie,

Umelecký výskum - prax

E-mailová adresa: klein@vsvu.sk    

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11751

 

 Halada Vít, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia architektonická tvorba Ateliér architektúry II

Profilové predmety – školitelia doktorandského štúdia:

Doktorandské konzultácie,

Umelecký výskum - prax

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

www.portalvs.sk/regzam/detail/11742

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Profilové predmety – školitelia doktorandského štúdia:

Doktorandské konzultácie,

Umelecký výskum - prax

 

Hájek Petr, prof. Ing. Mgr., akad. arch.

Funkcia: profesor, vedúci katedry

Špecializácia architektonická tvorba Ateliér Virtuálne štúdio

E-mailová adresa: hajek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18214

 

Halada Vít, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia architektonická tvorba Ateliér architektúry II

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: www.portalvs.sk/regzam/detail/11742

 

Studený Ján, doc. Ing. akad. arch. Mgr. PhD.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia architektonická tvorba Ateliér architektúry III A3

E-mailová adresa: studeny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11818

 

Shawkat Sabah, doc. Ing., PhD.

E-mailová adresa: shawkat@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11770


Cséfalvay András, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie digitálne umenia Ateliér Sprievodca galaxiou

E-mailová adresa: csefalvay@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25090


Jokelová Sylvia, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, prorektorka pre grantovú a projektovú činnosť

Špecializácia dizajn Ateliér experimentálneho dizajnu

E-mailová adresa: jokelova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11722

 

Klein Štefan, prof. Ing., akad. soch.

Funkcia: profesor

Špecializácia dizajn Ateliér transport dizajn

E-mailová adresa: klein@vsvu.sk       

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11751

 

Chrenka Ferdinand, doc., akad. soch.

Funkcia: docent

Špecializácia dizajn Ateliér industrial dizajn

E-mailová adresa: chrenka@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11748  


Debnár Miroslav, doc., Mgr.

Funkcia: docent, vedúci Katedry dizajnu

Špecializácia dizajn Ateliér interiérového dizajnu

E-mailová adresa: debnar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11735

 

Stefanović Triaška, Olja, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér fotografia a kritická prax

E-mailová adresa: stefanovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5905

 

Stacho Ľubomír, prof., Mgr. Ing.

Funkcia: profesor

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér – Laboratórium fotografie

E-mailová adresa: stacho@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11774

 

Hojstričová Jana, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér fotografia, realita, konštrukcia

E-mailová adresa: hojstricova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11744


Saparová Silvia, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie

E-mailová adresa: saparova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11733

 

Jančovič Robert, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér voľnej grafiky

E-mailová adresa: jancovic@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11749

 

Palo Ľuboslav, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér ilustrácie a grafiky

E-mailová adresa: palo@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11728

 

Kolenčík Vojtech, doc., akad. mal.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér voľnej a farebnej grafiky

E-mailová adresa: kolencik@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11753

 

Makar Róbert, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie

E-mailová adresa: makar@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9259

 

Čierny Anton, prof., Mgr. art.

Funkcia: profesor

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér priestorových komunikácií +

E-mailová adresa: cierny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11702

 

Kovačovský Patrik, prof. dr. hab, Mgr. art.

Funkcia: profesor

Špecializácia výtvarné umenie Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

E-mailová adresa: kovacovsky@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11756

 

Piaček Martin, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11730

 

Csudai Ivan, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér- Štvrtý ateliér

E-mailová adresa: csudai@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11716

 

Kosziba Klaudia, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúca katedry

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér mal+by

E-mailová adresa: kosziba@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11791

  

Vargová Emőke, doc. Mgr.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie

E-mailová adresa: vargova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11779

 

Kvasnica Boris, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a iné médiá

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11758  

 

Gabriel Strassner, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11771   

 

Jana Karpjaková Balážiková, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania drevenej sochy

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18210

 

Sylvia Birkušová, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania textilu

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11720

 

Janka Blaško Križanová, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania fotografie

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11793

 

Sabová, Júlia, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci katedry, vedúci Ateliéru odevného dizajnu

Špecializácia dizajn Ateliér odevného dizajnu

E-mailová adresa: sabova@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11732

 

Cepková Blanka, doc., MA

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru textilnej tvorby v priestore

Špecializácia dizajn Ateliér textilnej tvorby v priestore

E-mailová adresa: cepkova@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: www.portalvs.sk/regzam/detail/11713


Fulková Mária, doc., MA

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru textilného dizajnu

Špecializácia dizajn Ateliér textilného dizajnu

E-mailová adresa:  fulkova@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11737


Šebeková Zuzana, doc. Dipl. des., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia dizajn

E-mailová adresa: sebekova@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20458


Weisslechner Karol, prof., akad. arch.  

Funkcia: profesor, vedúci katedry, vedúci ateliéru

Špecializácia výtvarné umenie ATELIÉR S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

E-mailová adresa:  weisslechner@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

 

Illo Patrik, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúci ATELIÉRU SKLO,

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér Sklo

E-mailová adresa: illo@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

 

Piršč Daniel, doc. MgA

Funkcia: docent, vedúci ateliéru Keramika,

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér keramiky

E-mailová adresa: pirsc@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada% C5%A5

 

Macho Pavol, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúci Prípravného kurzu ateliéru SKLO

Špecializácia výtvarné umenie Prípravný kurz Ateliér SKLO

E-mailová adresa:  macho@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5


Stankoci Stanislav, prof., akad. mal.

Špecializácia dizajn Ateliér Identita

E-mailová adresa: stankoci@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11775


Benčík Marcel, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, prorektor pre medzinárodnú spoluprácu

Špecializácia dizajn Ateliér Priestor

E-mailová adresa: bencik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11707?mode=full


Bálik Pavol, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru Typo

Špecializácia dizajn Ateliér TypoLab

E-mailová adresa: balik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11698

 

Šicko Ján, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia dizajn Ateliér Multimédiá

E-mailová adresa: sicko@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11777

 

 

Pedagógovia školitelia konzultanti pre písomnú časť dizertačnej skúšky Doktorandské konzultácie:

Zervan Marián, prof. PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

 

Mitášová Monika, prof. Ing. arch., PhD.

Funkcia: profesorka

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

 

Kolesár Zdenko, prof. PhDr., PhD.

Funkcia: Profesor

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754

 

Grúň Daniel, doc. Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Koklesová Bohunka, doc. Mgr., PhD.

funkcia: docentka

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11752

 

Hodasová Barbora, Mgr., Mgr. art., PhD.

Funkcia: funkčné miesto docentky

Email: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Tkáčik Ladislav, doc. Mgr., PhD.

funkcia: docent

Centrum výskumu - sekcia vizuálnych štúdií

Email: tkacik@vsvu.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Kralovič Ján, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Lacko Norbert, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Jablonská Beata, Mgr., PhD.

Funkcia: odborná asistentka

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Seneši Lutherová Silvia Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: senesi.lutherova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11705


Kančevová Naďa, Mgr., PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380


Karul Róbert, Mgr., PhD.

Funkcia: externý pedagóg

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Pedagógovia povinných predmetov a výberových premetov presné uvedenie predmetu v tabuľke učebného plánu.


Zervan Marián, prof. PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

 

Mitášová Monika, prof. Ing. arch., PhD.

Funkcia: profesorka

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

 

Kolesár Zdenko, prof. PhDr., PhD.

Funkcia: Profesor

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754

 

Grúň Daniel, doc. Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Koklesová Bohunka, doc. Mgr., PhD.

funkcia: docentka

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11752


Hodasová Barbora, Mgr., Mgr. art, PhD.

Funkcia: funkčné miesto docentky

Email: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Tkáčik Ladislav, doc. Mgr., PhD.

funkcia: docent

Centrum výskumu - sekcia vizuálnych štúdií

Email: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Kralovič Ján, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Lacko Norbert, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Jablonská Beata, Mgr., PhD.

Funkcia: odborná asistentka

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Seneši Lutherová Silvia, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: senesi.lutherova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11705


Kančevová Naďa, Mgr., PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

 

Karul Róbert, Mgr., PhD.

Funkcia: externý pedagóg

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853


Dobrovičová Monika, PaedDr. Mgr., PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam je totožný zo zoznamom školiteľov:

Hájek Petr, prof. Ing. Mgr., akad. arch.

E-mailová adresa: hajek@vsvu.sk

Halada Vít, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Studený Ján, doc. Ing. akad. arch. Mgr. PhD.

E-mailová adresa: studeny@vsvu.sk

Shawkat Sabah, doc. Ing., PhD.

E-mailová adresa: shawkat@vsvu.sk

Cséfalvay András, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: csefalvay@vsvu.sk 

Jokelová Sylvia, doc., Mgr. art.

E-mailová adresa: jokelova@vsvu.sk

Klein Štefan, prof. Ing., akad. soch.

E-mailová adresa: klein@vsvu.sk      

Chrenka Ferdinand, doc., akad. soch.

E-mailová adresa: chrenka@vsvu.sk    

Debnár Miroslav, doc. Mgr.

E-mailová adresa: debnar@vsvu.sk

Stefanović Triaška, Olja, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: stefanovic@vsvu.sk

Stacho Ľubomír, prof. Mgr. Ing.

E-mailová adresa: stacho@vsvu.sk

Hojstričová Jana, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: hojstricova@vsvu.sk

Saparová Silvia, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: saparova@vsvu.sk

Jančovič Robert, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: jancovic@vsvu.sk 

Palo Ľuboslav, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: palo@vsvu.sk 

Kolenčík Vojtech, doc., akad. mal.

E-mailová adresa: kolencik@vsvu.sk 

Makar Róbert, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: makar@vsvu.sk  

Čierny Anton, prof., Mgr. art.

E-mailová adresa: cierny@vsvu.sk

Kovačovský Patrik, prof. dr. hab, Mgr. art.

E-mailová adresa: kovacovsky@vsvu.sk

Piaček Martin, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk

Csudai Ivan, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: csudai@vsvu.sk

Kosziba Klaudia, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: kosziba@vsvu.sk

Vargová Emőke, doc. Mgr.

E-mailová adresa: vargova@vsvu.sk

Kvasnica Boris, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk  

Gabriel Strassner, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk  

Karpjaková Balážiková Jana, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk  

Birkušová Sylvia, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk  

Blaško Križanová Janka, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk  

Sabová Júlia, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: sabova@vsvu.sk    

Cepková Blanka, doc., MA

E-mailová adresa: cepkova@vsvu.sk   

Fulková Mária, doc., MA

E-mailová adresa: fulkova@vsvu.sk    

Šebeková Zuzana, doc. Dipl. des., ArtD.

E-mailová adresa: sebekova@vsvu.sk    

Weisslechner Karol, prof., akad. arch.  

E-mailová adresa:  weisslechner@vsvu.sk   

Illo Patrik, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: illo@vsvu.sk

Piršč Daniel, doc. MgA

E-mailová adresa: pirsc@vsvu.sk

Macho Pavol, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa:  macho@vsvu.sk

Stankoci Stanislav, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: stankoci@vsvu.sk

Benčík Marcel, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: bencik@vsvu.sk

Bálik Pavol, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: balik@vsvu.sk  

Šicko Ján, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: sicko@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

V AiS.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Lančaričová Ema, Mgr. art.

ema.lancaricova@student.vsvu.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Hojstričová Jana, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: hojstricova@vsvu.sk


i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Valentínyová Anna

Doktorandské štúdium

E-mailová adresa: doktor@vsvu.sk


Kozáková Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk


Jančařík Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Študenti majú k dispozícii priestory a vybavenie v rámci celej školy, ktoré môžu využívať v závislosti od povahy ich dizertačného projektu. Konzultácie so školiteľom a školiteľom konzultantom ako aj vlastný výskum a realizácia dizertačného projektu prebiehajú spravidla v ateliéroch a dielňach. Tie slúžia aj ostatným študentom v nižších stupňoch štúdia.

 

Ateliéry sú štandardne vybavené počítačmi, prezentačnou technikou a WIFI pripojením. Ďalšie vybavenie ateliérov závisí od ich zamerania (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Dielne a laboratóriá (spojené so skladovými priestormi) tvoria technologické zázemie, kde môžu doktorandi samostatne, alebo s pomocou odborných dielenských pracovníkov realizovať svoje dizertačné projekty. K dispozícii sú nasledovné zamerania dielní a laboratórií: Zlievareň, štukatérska dielňa, rezbárska dielňa, formovacia dielňa pre liatie kovu, stolárska dielňa, kovodielňa, serigrafická dielňa, tlačiarenská dielňa, leptáreň, fotokomory, fotografické štúdio, sádrovňa, modelovňa skla, taviareň, učebňa editovania (strižňa), dielňa technológie maľby, modelárska dielňa, Laboratórium digitálnych technológií katedry dizajnu (5-osá a 3-osá CNC fréza, 3D tlačiarne, dielňa na vákuové odlievanie plastov, laserové rezanie, CNC rezanie polystyrénu, 3D skenovanie), šijacia dielňa, pletiarenská dielňa, tkáčska dielňa, dielňa na tafting, dielňa na digitálne strihy, digitálna veľkoformátová tlač, dielňa na digitálnu výšivku, špecializované reštaurátorské laboratóriá.

 

Prednáškové a seminárne miestnosti a učebne – Digitálna učebňa vybavená príslušným technologickým vybavením, prednáškové miestnosti (5 + 5) vybavené projekčnou technikou, WIFI pripojením, projekčným plátnom a počítačom. Doktorandi tu absolvujú povinné teoretické predmety a výberové teoretické predmety.

 

Materiálne zdroje: Škola zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu. Študentom je k dispozícii papier, drevo, sadra, hlina, základné chemikálie pre fotokomoru, grafickú tlač a podobne. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu dizertačného projektu si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne z grantových a výskumných projektov. 

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

Napríklad minedu, EU, Slov-lex

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0


Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)

 

AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

ILP – informačné listy predmetov

Rozvrh

Študijný plán študijného program

Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred so zabezpečujúcim pedagógom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).


d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie Médium a ďalší nezávislí galerijný priestor a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, doktorandov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.
9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-doktorandske-studium

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Akademický rok 2021/2022 16 uchádzačov a z toho 10 prijatých. Ďalšie štatistiky sú k dispozícii v AISe.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Zverejňovanie dizertačných prác, kde všetci doktorandi bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Sprístupnené širokej odbornej a laickej verejnosti.

Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, atď.). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Všetky aktuálne vnútorné predpisy VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

 

Študijný poriadok: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf   zverejnený v AIS Študijný poriadok

Študijný poriadok VŠVU v znení dodatku č. 1.PDF, 291 KB

VP 1/2020 Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku PDF, 209 KB

 

Vnútorný predpis, ktorým sa podrobnejšie upravujú niektoré otázky súvisiace s organizáciou doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-artd-studium-platnost_31-10-2013.pdf

 

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

Interný list o ukončení doktorandského štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)

 

Pravidlá schvaľovania školiteľov v doktorandských študijných programoch na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/pravidla-schvalovania-skolitelov-doktorand.pdf


Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0

 

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení+: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf   zverejnený v AIS

 

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023-final.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

 

Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf 

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf

 

Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

 

Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

 

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/doktorandske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-doktorandske-studium/