DOKUMENT
Študijný program DPSUm.18 - Dejiny a prax súčasného umenia
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada VŠVU
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Dejiny a prax súčasného umenia - 183652
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
II. stupeň (magisterský) 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava, Koceľova 23, 821 08 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Vedy o umení a kultúre 8110
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademický
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov je max. 20 študentov v každom akademickom roku cca 50% z celkového počtu. Aktuálny počet študentov v študijnom programe Dejiny a prax súčasného umenia je 10 ( II. roč.) a 3 (I roč. Mgr štúdia), skutočný počet uchádzačov 7
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Dvojročný magisterský program v dennej forme štúdia odpovedá na dynamické premeny a nové globálne výzvy, ktorým čelí súčasné umenie v 21. storočí. Súčasné umenie vnímame v historickej perspektíve s ohľadom na diskontinuitu dejín umenia v strednej a východnej Európe, ako aj z pohľadu aktuálnych metodológií. Naším cieľom je podnietiť k skúmaniu umenia v dialógu s teóriou nových médií, kritickou teóriou, geopolitikou, antropológiou. Štúdium odpovedá na podnety, ktoré prináša vznik a transformácia inštitúcií umenia - galérií, múzeí a trhu umenia, a s tým súvisiaci dopyt po vzdelaných a rozhľadených odborníkoch. Zároveň vypĺňame medzery v zabezpečení vysokoškolského štúdia v tejto oblasti a kladieme si za cieľ vyškoliť absolventov pripravených pre prax súčasného umenia, dizajnu a architektúry. Program umožňuje študentom profiláciu, ktorá vyplýva zo špecifického prostredia a rôznosti ateliérovej praxe na Vysokej škole výtvarných umení. Popri kurzoch tematicky zameraných na intepretačné stratégie v oblasti súčasného výtvarného umenia, dizajnu a architektúry, problematiky slovenského výtvarného umenia, seminároch v oblasti estetiky a filozofie, ponúkame možnosť získania praktických skúseností na poli kurátorstva, kritiky a reflexie súčasného umenia. Program je určený tým študentom humanitných odborov, ktorí túžia prehĺbiť si svoje teoretické a praktické zručnosti v širokospektrálnej práci so súčasným umením. Kladieme dôraz na kritické myslenie, komunikačné zručnosti v práci s verejnosťou, zdokonalenie verbálneho a písomného vyjadrovania, empatiu, senzitivitu a zanietenie pre umenie ako nástroj spoločenskej zmeny. Kurzy prebiehajú pod vedením renomovaných odborníkov, v kreatívnom prostredí po boku umelcov pôsobiacich na domácej a medzinárodnej scéne. S ohľadom na osobnú profiláciu absolventov ponúkame širokú škálu voliteľných kurzov, ktoré zabezpečujú nielen pedagógovia Katedry teórie a dejín umenia, ale aj externí odborníci z praxe. Okrem toho majú študenti možnosť zvoliť si ateliérovú prax na katedre, ktorá korešponduje s ich odborným zameraním, prípadne si môžu vybrať predmet na niektorej z príbuzných fakúlt (FF VŠMU, FiF UK). Prvý rok magisterského štúdia je venovaný orientácii v intepretačných kontextoch súčasného umenia, dizajnu a architektúry, tematickým a problematickým okruhom výtvarného umenia na Slovensku, kritike a teórii umenia, kurátorským štúdiám. V druhom roku štúdia prevládajú predmety orientované na prax a študenti majú možnosť zostaviť si skladbu kurzov tak, aby ich nasmerovali k riešeniu individuálneho zadania diplomovej práce.

Absolvent študijného programu je vedený ku kritickým postojom voči spoločenským otázkam súčasnej kultúry. Svojím občianskym postojom aktívne prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva a životného prostredia nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie. Absolvent rozumie občianstvu, demokracii, sociálnej spravodlivosti, cudzím kultúram, právam iných osôb, odlišným kultúrnym potrebám a hodnotám. V súvislosti s tým je pripravený skúmať a prehlbovať poznanie zvolenej oblasti umenia, na ktorú sa zameriava. Dokáže kriticky vnímať fungovanie kultúrnych inštitúcií, samosprávy a štátu. Absolvent vie analyzovať príčiny a dôsledky regionálnych a globálnych problémov. Špecifickým prínosom absolventa VŠVU je nadväzovanie teórie a dejín umenia na praktické spolupráce v rámci výučby v odboroch výtvarných umení. Toto nadväzovanie spoluprác spoločne s teoretickou a dejinnou perspektívou vedie absolventa k prehlbovaniu kritickej reflexie vizuálnych aspektov verejného a mediálneho priestoru. Absolvent vie samostatne zhodnotiť úlohu umenia v médiách a v spoločnosti, vrátane internetových platforiem a sociálnych sietí. Vie zodpovedne a na základe svojej kvalifikácie toto prostredie spoluvytvárať v súlade s príslušnými medzinárodnými záväzkami i národnou legislatívou.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi študijného programu sú pripravení na výkon povolania v oblasti inštitúcií, ktorých zameraním je prezentácia súčasnej vizuálnej kultúry a umenia - galérií, múzeí a trhu umenia na celoštátnej, regionálnej, nezriaďovanej a privátnej úrovni. Program školí absolventov pripravených pre výstavnú prax súčasného umenia, dizajnu a architektúry, a zároveň umožňuje absolventom profiláciu, ktorá vyplýva zo špecifického prostredia a rôznosti ateliérovej praxe na Vysokej škole výtvarných umení. Získaná kvalifikácia umožňuje absolventom uplatnenie v profesiách ako je kurátor, mediátor, organizátor, editor, pedagogický resp. výskumný pracovník v danej oblasti.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Povinné iba pri regulovanom povolaní. Študijný program Dejiny a prax súčasného umenia nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Dejiny a prax súčasného umenia  je študijný program, v ktorom VŠVU pripravila štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti budúcich absolventov:

a.   Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU.

b.  Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

c.   Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

d.  Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

V akademickom roku 2019/2020 končili študijný program prvé 3 absolventky. Z ich aktuálneho pôsobenia nadobúdame dojem, že sa uplatnili v odbore a aktívne participujú na utváraní a kritickom zhodnocovaní umeleckej scény a kultúrneho prostredia. VŠVU na vyžiadanie predloží posudzovateľom výstupy úspešných absolventov, ktorých výstupy pravidelne VŠVU sleduje prostredníctvom monitoringu médií (TASR) a na základne vlastného monitorovania prostredníctvom Kancelárie pre kvalitu VŠVU.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia zamestnávateľov sú členmi Akreditačnej rady VŠVU.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu: na základe spoločných pracovných stretnutí so zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu (prof. PhDr. Marián Zervan CSc., prof. PhDr. Zdenko Kolesár, doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD,. Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD, doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.), ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí je aj zástupca študentskej časti akademickej obce a môže byť aj prizvaný odborník z externého prostredia. Popri kurzoch tematicky zameraných na dejiny a teóriu moderného a súčasného umenia, dizajnu a architektúry, seminároch v oblasti estetiky a filozofie, ponúkame možnosť získania praktických skúseností na poli kurátorstva, kritiky a reflexie súčasného umenia. Program je určený tým študentom humanitných odborov, ktorí túžia prehĺbiť si svoje teoretické a praktické zručnosti v širokospektrálnej práci so súčasným umením. Kladieme dôraz na kritické myslenie, komunikačné zručnosti v práci s verejnosťou, zdokonalenie verbálneho a písomného vyjadrovania, empatiu a senzitivitu, zanietenie pre umenie ako nástroj spoločenskej zmeny. Kurzy prebiehajú pod vedením renomovaných odborníkov, v kreatívnom prostredí po boku umelcov pôsobiacich na domácej a medzinárodnej scéne. S ohľadom na osobnú profiláciu absolventov ponúkame širokú škálu voliteľných kurzov, ktoré zabezpečujú nielen pedagógovia Katedry teórie a dejín umenia, ale aj externí odborníci z praxe. Okrem toho majú študenti možnosť zvoliť si ateliérovú prax na katedre, ktorá korešponduje s ich odborným zameraním, prípadne si môžu vybrať predmet na niektorej z príbuzných fakúlt (FF VŠMU, FiF UK). Prvý rok magisterského štúdia je venovaný orientácii v intepretačných kontextoch súčasného umenia, dizajnu a architektúry, tematickým a problematickým okruhom výtvarného umenia na Slovensku, kritike a teórii umenia, kurátorským štúdiám. V druhom roku štúdia prevládajú predmety orientované na prax a študenti majú možnosť zostaviť si skladbu kurzov tak, aby ich nasmerovali k riešeniu individuálneho zadania diplomovej práce.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Dejiny a prax súčasného umenia sú profilové predmety zamerané na tri základné ťažiskové oblasti: 1) kritické zhodnotenie vedeckého a odborného textu; 2) intepretáciu a analýzu vybraného diela súčasného umenia; 3) poznanie kritickej teórie múzea a kurátorských stratégií spoločne s dejinami a praxou galerijnej práce. Odborný obsah programu preto tvorí jeden trojsemestrálny predmet a dva dvojsemestrálne predmety, ktorých profilácia smeruje študentov k realizácii diplomovej práce a úspešnému zloženiu štátnej skúšky. Profilové predmety sú: 1) Kritika a teória moderného a súčasného umenia I., II.; 2) Interpretačné rámce súčasného umenia I., II.. III.; 3) Kurátorské štúdiá I., II.. Cieľom a náplňou menovaných profilových predmetov je zaručiť prístup študentov k aktuálnym poznatkom v odbore dejín a teórie moderného a súčasného umenia, teórie vizuálnej kultúry a kurátorstva. Profilové predmety vedú budúceho absolventa k nadobudnutiu zručností v kritickej analýze a interpretácii obrazov vo sfére vizuálnej kultúry. Rovnako dôležité je nadobudnutie zručností kritického čítania, kreatívneho písania, a prezentácie vlastných názorov v skupinovej diskusii, ktoré spoločne vedú ku kompetencii práce s publikom pri príprave kultúrnych podujatí a tvorivej realizácii výstavných projektov. Tieto vedomosti a zručnosti sa synteticky spájajú do kompetentností samostatnej tvorivej a kritickej práce na poli vizuálneho umenia a pôsobenia v prostredí kultúrnych inštitúcií zameraných na vizuálne umenie. K vyššie spomenutým trom profilovým predmetom, ktorých kurikulá zabezpečujú náplň štátnicových otázok, sa pridávajú predmety zamerané na Intepretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby I, II, III., Intepretáciu a podoby súčasného dizajnu I., II, III. ako aj Ateliérová prax I., II., III. Cieľom Ateliérovej praxe je prepojenie teoretických poznatkov s nadobudnutím praktických skúseností v príprave a realizácii kultúrnych podujatí, a to v priamom kontakte s umeleckými ateliérmi Vysokej školy výtvarných umení. Predmet Ateliérová prax dáva zároveň možnosť realizovať stáž aj na inej umeleckej či kultúrnej inštitúcii zameranej na prezentáciu výtvarného umenia. Ateliérová prax je odbornou praxou, a preto dáva možnosť študentom programu dostať sa do intenzívneho dialógu so slobodne zvoleným ateliérom, jeho pedagógmi a študentmi, podieľať sa na ich umeleckej, výskumnej a prezentačnej činnosti v úzkom prepojení na vlastnú profiláciu a následne tiež výber a riešenie témy diplomovej práce. K povinným ťažiskovým predmetom sa pridávajú povinné predmety zaoberajúce sa problematikou a dejinami skúmanej disciplíny: Galerijná prax v súčasnom umení a dizajne, Problematika slovenského výtvarného umenia I., II. ( s akcentom na umenie 20. a 21. storočia) a Diplomový seminár I., II. ktorý je zameraný na špecifickú vyprofilovanú tému a metodiku diplomovej práce študenta. Diplomová práca je volená na základe komunikácie s pedagógmi Katedry teórie a dejín umenia, ktorí vypisujú okruhy tém na základe vlastných výskumných projektov a odbornej profilácie (viď zabezpečujúci pedagógovia). Diplomová práca musí spĺňať normy, štandardy a kritériá platné pre humanitné odbory vysokých škôl.

 Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke v prílohe: Študijný plánu.


Študijný program Dejiny a prax súčasného umenia dopĺňajú povinné predmety a poskytujú rozšírenie poznatkov v úzko a špecificky zameraných smeroch úžitkového umenia (Úžitkové umenie v texte a kontexte), voľného umenia (Vybrané kapitoly zo súčasnej fotografie), architektúry (Dejiny architektonických teórií a kritiky), reštaurovania (Interpretačné rámce reštaurátorskej tvorby), zberateľstva (Kapitoly dejín zberateľstva), ako aj teoretické rámce vo vzťahu k špecifickým filozofickým témam (francúzska filozofia posledných desaťročí), kultúre (Filozofia kultúry) a estetike (Školy estetického myslenia). Jeden z predmetov sleduje aj dôraz na prácu s textom, argumentačné a koncepčné myslenie vyjadrené verbálnou či písomnou formou (Čítanie, písanie, argumentácia). Existujúce kurikulum dopĺňajú predmety zamerané na praktické skúsenosti v oblasti kultúrno-manažérskej práce (Kultúrny manažment I, II) Obsahom je aj predmet zdokonaľujúci jazykovú prípravu (Anglické konverzácia).

 Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU (Základy maľby, Základy fotografie, Základy dizajnérskej tvorby, Navrhni a postav - základy architektonickej tvorby a pod.) Dané predmety umožňujú študentom kontakt s praktickou tvorbou a stratégiami umeleckého myslenia a výskumu. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí smerovaný na širšie pole kultúrnych profesií. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy a smerujú aj k praktickému uplatneniu, ako aj v orientácii v právno-ekonomických zložkách kultúry (Realizácia kurátorského projektu, Autorské právo). 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Dejiny a prax súčasného umenia je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých a kultúrnych sietí.

Študenti magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, VEGA - grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV, APVV projekty)

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ

Hodnotenie kvality výsledkov a priebehu magisterského štúdia prebieha: priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas semestra (kontrolné etapy predmetu, čiastkové zadania, seminárna práca, referát, test, kontrolné otázky a pod.). Na konci semestra (semestrálne hodnotenie – semestrálna skúška).

Informáciu o pomere medzi hodnotením v priebehu a na konci semestra získa študent z Informačného listu predmetu. Študijné výsledky študenta z jednotlivých predmetov sú v rámci štúdia hodnotené šesťstupňovou stupnicou známok, pozostávajúcou z piatich prospechových klasifikačných stupňov ECTS.

Študent teda získa určené kredity za predmet, ak jeho výsledky boli hodnotené v rozpätí stupňov A-E. Študent nezíska kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené stupňom FX. Hodnotenie predmetu môže vyučujúci rozložiť na kontrolné etapy predmetu. Za jednotlivé etapy je možné udeliť časť hodnotenia predmetu, t.j. absolvovaním etáp si študent zabezpečí percentuálnu časť celkového (v prípade katedrového hodnotenia ateliéru a prípravného kurzu: školiteľom navrhovaného) hodnotenia za semester. Podmienky a kritériá absolvovania predmetov v rámci študijného programu sú vopred dané a evidované v informačných listoch predmetu. Záverečné ukončenie programu je podmienené odovzdaním a úspešnou obhajobou teoretickej diplomovej práce. Diplomová práca je výsledkom samostatnej výskumnej, bádateľskej činnosti. Tému a koncepciu práce určuje diplomant v spolupráci so školiteľom. Koncepcia je predložená a schválená katedrou na začiatku druhého ročníka. Katedra zároveň diplomantovi určí kontrolné etapy postupu práce počas semestra a navrhne oponenta diplomovej práce.Obhajoba diplomovej práce sa koná formou prezentácie práce diplomantom a rozpravy. Obhajoba je prístupná verejnosti. Jej priebeh určuje vykonávací predpis rektora.

Odovzdaná diplomová práca je zaevidované a archivovaná v akademickej knižnici VŠVU a v Centrálnom registri záverečných prác.

Podmienky ako aj formulované otázky štátnej teoretickej skúšky sú vopred zverejnené. Štátna skúška má dva okruhy: 1. Dejiny študovanej disciplíny a 2. Teória študovanej disciplíny. Študent si žrebuje po jednej otázke z každého bloku. Ak študent za odpoveď na štátnej skúške dostane FX, má jeden opravný termín. Ak získa hodnotenie FX len z jedného bloku otázok, tak opakuje len daný blok. Ak študent opakovane získa hodnotenie FX, tak je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie podmienok študijného programu.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-           jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, uvedené v tabuľke študijného plánu

-           v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), uvedené v tabuľke študijného plánu

-           pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), uvedené v ILP

-           prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu, uvedené v tabuľke študijného plánu

-           pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-           metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), uvedené v ILP

-           osnovu/ sylaby predmetu , uvedené v ILP

-           pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne) , uvedené v ILP

-           kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-           osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-           učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-           miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

miesto uskutočňovania teoretických povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov: Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

miesto uskutočňovania predmetu Ateliérová prax I., II., III.: Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23, Bratislava

 v aktuálnej pandemickej situácií prebiehajú teoretické povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety dištančne,: online, cez platformu MS Teams

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 120 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za teoretickú štátnu skúšku 10 kreditov (ECTS) a obhajobu diplomovej práce 15 kreditov (ECTS). Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu, ku ktorým patria profilový predmet: Interpretačné rámce súčasného umenia I., II., III. Kritika a teória moderného a súčasného umenia I., II, Kurátorské štúdií I, II. Galerijná prax v súčasnom umení a dizajne , Problematika slovenského výtvarného umenia I, II., Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektúry I, II, III. , Intepretačné rámce súčasného dizajnu I., II. III. , Diplomový seminár I., II. a Ateliérová prax I., II. III. Profilové predmety sú viac semestrálne predmety, ktoré sú náväzné od začiatku po koniec štúdia a pokračovanie v nich je podmienené úspešným absolvovaním predchádzajúceho semestra (viac informácií v Študijnom poriadku VŠVU). Podmienky pre hodnotenie študijných výsledkov a opakovaný zápis neúspešne absolvovaných predmetov sú popísané v Študijnom poriadku VŠVU. Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu. (štruktúra a kreditová dotácia povinných predmetov v jednotlivých semestroch a odporúčané povinne voliteľné a výberové predmety s kreditovými dotáciami sú detailne rozpísané v tabuľke Študijného plánu študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas troch semestrov štúdia. Študent si slobodne volí skladbu povinne voliteľných a výberových predmetov. Za jeden semester by mal študent optimálne absolvovať toľko predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových), aby dosiahol spolu 30 kreditov (ECTS). Počas magister. štúdia je potrebné si zvoliť minimálne 3 povinne voliteľné predmety. V každom akademickom roku štúdia je študent povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 40 kreditov (ECTS) okrem: a) posledného akademického roka štúdia, b) akademického roka, v ktorom má vykonať len štátnu skúšku a/alebo obhajobu diplomovej práce, c) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej v hodnote 40 kreditov (ECTS), bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Štu-dijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá, že študent získa za každý akademický rok 60 kreditov (ECTS) (optimálne 30 kreditov (ECTS) za každý semester). Ak si študent zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia v študijnom programe Dejiny a prax súčasného umenia nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65 ods. 2 Zákona). Úspešné ukončenie štúdia - po dosiahnutí min. limitu 120 kreditov- pozostáva z obhajoby písomnej diplomovej práce a štátnej teoretickej skúšky. Obhajoba diplomovej práce prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov menuje rektor. Pri obhajobe člen komisie môže navrhnúť zmenu hodnotenia. Priebeh obhajoby a vyhlásenie jej vý-sledkov sú verejné, no rozhodovanie skúšobnej komisie o jej výsledkoch sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Študent, ktorý neprospel pri obhajobe diplomovej práce, má právo na jeden opravný termín. Ak študent v nasledujúcom termíne prácu neobháji, bude vylúčený zo štúdia pre neprospech. Záverečnou prácou magisterského štúdia študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia je teoretická diplomová práca. Diplomová práca má jedného školiteľa – konzultanta (historik alebo teoretik umenia, filozof, estetik alebo schválený iný odborník z praxe), ktorý konzultuje so študentom štruktúru , metodiku ako aj formálne a obsahové kvality práce. Dôraz je pritom kladený na samostatnosť výskumu študenta ktorého úlohou je v diplomovej práci nové poznatky alebo inova-tívne interpretačné alebo teoretické závery. Teoretická diplomová práca je v minimálnom rozsahu 60 normostrán a svojou formou i obsahom je garanciou samostatnej tvorivej práce študenta prinášajúcej inovatívne výsledky na poli dejín alebo teórie študovanej disciplíny. Štátna teoretická skúška pozostáva z 2 blokov: 1. Dejiny študovanej disciplíny a 2. Teória študovanej disciplíny. Študent si žrebuje po jednej otázke z každého bloku. Ak študent za odpoveď na štátnej skúške dostane FX, má jeden opravný termín. Ak získa hodnotenie FX len z jedného bloku otázok, tak opakuje len daný blok. Ak študent opakovane získa hod-notenie FX, tak je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie podmienok študijného programu. Diplomová práca je výsledkom samostatnej výskumnej a bádateľskej činnosti. Tému a koncepciu práce určuje diplomant v spolupráci so školiteľom. Koncepcia je predložená a schválená katedrou na začiatku druhého ročníka. Katedra zároveň diplomantovi určí kon-trolné etapy postupu práce počas semestra a navrhne oponenta diplomovej práce (v odô-vodnenom prípade, ak to vyžaduje charakter diplomovej práce, môžu byť oponenti dvaja). Oponenta na základe návrhu školiteľa a katedry menuje rektor. Diplomant predloží mesiac pred obhajobou svoju diplomovú prácu oponentovi. Oponent odovzdá oponentský posu-dok tri pracovné dni pred obhajobou na študijnom oddelení, kde si ho diplomant vyzdvih-ne a pripraví si obhajobu. Obhajoba diplomovej práce sa koná formou prezentácie práce diplomantom a rozpravy. Obhajoba je prístupná verejnosti. Jej priebeh určuje vykonávací predpis rektora. Hodnotenie diplomovej práce: školiteľ aj oponent nezávisle navrhnú hodnotenie v rozpätí klasifikačných stupňov A,B,C,D,E a stupňa neprospel FX. Člen komisie môže navrhnúť zmenu hodnotenia. Členovia komisie na neverejnom zasadnutí po diskusii hlasovaním rozhodnú o hodnotení práce. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Výsledok oznámia verejne. Obhajoba diplomovej práce a štátna teoretická skúška prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov menuje rektor. Komisia je zložená z profesorov a docentov študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia a z pedagógov Katedry teórie a dejín umenia a z externých odborníkov z oblasti dejín a teórie umenia. Diplomovú prácu posudzuje jeden oponent, ktorý navrhuje hodnotenie diplomovej práce. Ďalšie hodnotenie je navrhované školiteľom v príslušnom školiteľskom posudku. Výsledné hodnotenie je stanovené konsenzom všetkých členov skúšobnej komisie a môže potvrdiť návrhy hodnotenia oponenta a školiteľa alebo hodnotenie zmeniť. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Priebeh obhajoby je verejný, no rozhodovanie skúšobnej komisie o jej výsledkoch sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Študent, ktorý neprospel pri obhajobe diplomovej práce, má právo na jeden opravný termín. Ak študent v opravnom termíne prácu neobháji, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie podmienok ukončenia študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia. Priebeh obhajoby diplomovej práce je nasledovný: - školiteľ DP krátko predstaví študenta, - študent predstaví svoju teoretické diplomovú prácu, pričom môže využívať aj vizuálne pomôcky ( prezentácia, ppt, pdf s vlastnou štruktúrou a formulovanými tézami a obsahom DP) - oponent (v prípade jeho neprítomnosti tajomník) prečíta oponentský posudok, v ktorom sa vyjadrí k diplomovej práci, - študent odpovedá na otázky z oponentského posudku a následne na otázky čle-nov komisie - v rámci diskusie študent odpovedá na ďalšie otázky členov komisie a prítomnej verejnosti. Diskusia študenta s členmi komisie a verejnosťou je významnou časťou obhajoby diplomovej práce (preverenie verbálnych zručnosti a schopnosti argumentácie a spätná väzba na diplomovú prácu). Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé časti štúdia je v tabuľke študijného plánu nižšie.

– Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je 79 kreditov (ECTS).

– Počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 16 kreditov (ECTS). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas troch semestrov štúdia.

– Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 120 kreditov (ECTS) za celé magisterské štúdium vrátane kreditov za teoretickú magisterskú štátnu skúšku 10 kreditov (ECTS) a obhajobu diplomovej práce 15 kreditov (ECTS).

– Počet kreditov za záverečnú prácu (diplomový seminár + obhajoba diplomovej práce) 25 kreditov (ECTS) a za samotnú obhajobu záverečnej práce 15 kreditov (ECTS) potrebných na riadne skončenie štúdia.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

Hodnotenie kvality výsledkov a priebehu magisterského štúdia prebieha:

Priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas semestra (kontrolné etapy predmetu, čiastkové zadania, seminárna práca, referát, test, kontrolné otázky a pod.)

Na konci semestra (semestrálne hodnotenie – semestrálna skúška)

Informáciu o pomere medzi hodnotením v priebehu a na konci semestra získa študent z Informačného listu predmetu. Študijné výsledky študenta z jednotlivých predmetov sú v rámci štúdia hodnotené šesťstupňovou stupnicou známok, pozostávajúcou z piatich prospechových klasifikačných stupňov ECTS.

Študent teda získa určené kredity za predmet, ak jeho výsledky boli hodnotené v rozpätí stupňov A-E. Študent nezíska kredity za predmet, ak jeho výsledky boli hodnotené stupňom FX. Hodnotenie predmetu môže vyučujúci rozložiť na kontrolné etapy predmetu. Za jednotlivé etapy je možné udeliť časť hodnotenia predmetu, t. j. absolvovaním etáp si študent zabezpečí percentuálnu časť celkového (v prípade katedrového hodnotenia ateliéru a prípravného kurzu: školiteľom navrhovaného) hodnotenia za semester..

 

Všetky tri profilové predmety študijného programu sú priebežne hodnotené tromi až štyrmi vyučujúcimi v závislosti od konkrétneho predmetu a jeho špecifík. V študijnom poriadku a v rozvrhu sú k jednotlivým profilovým predmetom ako vyučujúci priradení pedagógovia nasledovne (títo zároveň zabezpečujú hodnotenie študentov): Kritika a teória moderného a súčasného umenia I. a II. (Mgr. Norbert Lacko, PhD., Mgr. Ján Kralovič, PhD., doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD., prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.), Kurátorské štúdiá I. a II. (prof. Monika Mitášová, PhD., Mgr. Ján Kralovič, PhD., doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD., prof. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.) Interpretačné rámce súčasného umenia I. a II., III., (Mgr. Beata Jablonská, PhD., doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD., doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., Mgr. Silvia Seneši Lutherová, PhD., Mgr. Ján Kralovič, PhD.).


1. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia -, podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

b) skúškou za dané obdobie štúdia, v prípade profilových teoretických predmetov: komisionálna skúška tromi až štyrmi zabezpečujúcimi pedagógmi : Kritika a teória moderného a súčasného umenia I. a II. (Mgr. Norbert Lacko, PhD., Mgr. Ján Kralovič, PhD., doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD., prof. PhDr. Marián Zervan, PhD), Kurátorské štúdiá I. a II. (prof. Monika Mitášová, PhD., Mgr. Ján Kralovič, PhD., doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD., prof. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.) Interpretačné rámce súčasného umenia I. a II., III. (Mgr. Beata Jablonská, PhD., doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD. doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. Mgr. Silvia Seneši Lutherová, PhD., Mgr. Ján Kralovič, PhD).

2. Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) = 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

3. Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak bol študent hodnotený stupňom FX z Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) splnil podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín.

4. Podmienky ako aj formulované otázky štátnej teoretickej skúšky sú vopred zverejnené. Štátna skúška má dva okruhy: 1. Dejiny študovanej disciplíny a 2. Teória študovanej disciplíny. Študent si žrebuje po jednej otázke z každého bloku. Ak študent za odpoveď na štátnej skúške dostane FX, má jeden opravný termín. Ak získa hodnotenie FX len z jedného bloku otázok, tak opakuje len daný blok. Ak študent opakovane získa hodnotenie FX, tak je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie podmienok študijného programu.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov). Uznanie predmetov je viazané na dobu 5 rokov od ich absolvovania. Uznanie predmetov posudzuje vyučujúci pedagóg alebo garant študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia, ktorý zabezpečuje jeho výučbu na základe výpisu výsledkov štúdia a porovnávania ILP alebo inak popísaného obsahu vzdelávania daného predmetu. Na základe návrhu garanta študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia uznáva absolvované predmety prorektor pre štúdium. V magisterskom stupni štúdia nemožno uznať kredity získané za absolvovanie predmetu v bakalárskom stupni štúdia. Spravidla sa tiež neuznávajú predmety s hodnoteným stupňom E. Výpis výsledkov štúdia a rozhodnutie o uznaní predmetov sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta, vedenej VŠVU.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V minulom akademickom roku 2019/20 ukončili študijný program Dejiny a prax súčasného umenia prvé 3 absolventky s nasledovnými témami DP:

 

Ema Hesterová: Globalizácia východnej Európy a súčasné umenie, (školiteľ: Daniel Grúň, oponentka: Mira Keratová)

Oksana Hoshko: HĽADANIE HRANÍC SÚČASNEJ MAĽBY V POST-MEDIÁLNOM PROSTREDÍ (školiteľka: Beata Jablonská, oponent: Erik Vilím)

Diana Tináková: Problém odpadu v dizajnérskom procese navrhovania (školiteľka: Silvia Seneši Lutherová, oponentka: Ľubica Hustá)

 

evidencia záverečných prác v akademickej knižnici: https://library.sk/arl-vsvu/sk/detail-vsvu_un_cat-0054235-Globalizacia-Vychodnej-Europy-a-sucasne-umenie/?disprec=1&iset=2

https://library.sk/arl-vsvu/sk/detail-vsvu_un_cat-0054236-Hladanie-hranic-sucasnej-malby-v-postmedialnom-prostredi/?disprec=1&iset=3

https://library.sk/arl-vsvu/sk/detail-vsvu_un_cat-0054237-Problem-odpadu-v-dizajnerskom-procese-navrhovania/?disprec=1&iset=4

záverečné práce sú evidované aj v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác:

https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=983A108C82E0ACEA935C7D6AE8A0&seo=CRZP-detail-kniha

https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=983A108C82E0ACEA935C7E6AE8A0&seo=CRZP-detail-kniha

https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=983A108C82E0ACEA935C7F6AE8A0&seo=CRZP-detail-kniha

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných prác – diplomovej práce sú navrhované pedagógmi Katedry teórie a dejín umenia na začiatku II. ročníku. Študent má možnosť si z nich vybrať alebo prísť s vlastnou témou, ktorá mu musí byť odkonzultovaná a odsúhlasená príslušným školiteľom. Témy schvaľuje hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme). Podrobný popis oponovania, obhajoby a hodnotení záverečných prác študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia je popísaný v bode d) tohto dokumentu.

– možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, sú zverejnené na webe VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

– pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

sú zahrnuté v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a zverejnené na webe:

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

– postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0, ktorého súčasťou sú:

– Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

– Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu Vizuálne umenia. V prípade špecifických požiadaviek, ktoré VŠVU nemá k dispozícii urýchlene zabezpečí nápravu a podmienky pre študenta.

 

– postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

– prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

– prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium.

– priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

– priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.


ŠTUDIJNÝ PLÁN

Študijný program: Dejiny a prax súčasného umenia

Študijný odbor: Vedy o umení a kultúre

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: magister umenia – Mgr.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov

 

-študijné plány Mgr. štúdia programu Dejiny a prax súčasného umenia: zverejnené v BEDEKRI VŠVU: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/bedeker-2022-23_web.pdf


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo forme pdf.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Ďalší zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu Interpretačné rámce súčasného umenia I.,II., III., študijného programu: Dejiny a prax súčasného umenia

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

Funkcia:odborná asistentka

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Koklesová, Bohunka, doc., Mgr., PhD.

funkcia: docentka

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11752

 

Seneši Lutherová, Silvia Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: senesi.lutherova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11705

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Mitášová, Monika, prof. Ing. arch., PhD.

Funkcia: profesorka

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

 

Ďalší zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu Kritika a teória moderného a súčasného umenia I.,II., študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

Funkcia:odborný asistent

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Ďalší zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu Kurátorské štúdia I.,II., študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia

 

Mitášová, Monika, prof. Ing. arch. PhD.

Funkcia: profesorka

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Kolesár, Zdenko, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: Profesor

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo formáte PDF.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Mitášová, Monika, prof. Ing. arch. PhD.

Funkcia: profesorka

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

 

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

 

Koklesová, Bohunka, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11752

        

Kolesár, Zdenko, prof. PhDr. PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Tkáčik, Ladislav, doc. Mgr. , PhD.

Centrum výskumu - sekcia vizuálnych štúdií

Email: tkacik@vsvu.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

Funkcia:odborný asistent

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Hodasová, Barbora, Mgr., Mgr art, PhD.

Funkcia: odborná asistentka

Email: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

E-mailova adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

        

Lutherová, Seneši, Silvia, Mgr., PhD.

Funkcia: odborná asistentka

E-mailová adresa: senesi.lutherova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11705

 

Pašteková, Michaela, Mgr., PhD.

Funkcia: odborná asistentka

E-mailová adresa: pastekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11794


Karul, Róbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Pre študijný program Dejiny a prax súčasného umenia sú témy záverečných prác prispôsobované odbornej profilácii, individuálne pre každého študenta.

 

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

 

Mitášová, Monika, prof. Ing. arch. PhD.

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

 

Kolesár, Zdenko, prof. PhDr. PhD.

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

 

Koklesová, Bohunka, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailova adresa: lacko@vsvu.sk

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa_ jan.kralovic@vsvu.sk

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

 

Pašteková, Michaela, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: pastekova@vsvu.sk

 

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

E-mailova adresa: kancevova@vsvu.sk

 

Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr, PhD.

Email: tkacik@vsvu.sk

 

Lutherová, Seneši, Silvia, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lutherova@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené.

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

študijná poradkyňa

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk


i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Šmalová, Iveta, Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: smalova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk


8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Väčšina teoretických predmetov prebieha v prednáškových miestnostiach a kabinetoch VŠVU na Hviezdoslavovom námestí 18, pracoviska Katedry teórie a dejín umenia. K dispozícii je 5 prednáškových miestností s kapacitou 30 až 80 študentov. Kabinety sú určené pre jedného až dvoch pedagógov. Slúžia na vedeckú, výskumnú a pedagogickú činnosť. Takisto aj priestory akademickej knižnice sú miestom seminárov s menším počtom študentov.

Kabinety jednotlivých členov katedry:

m. č. 302          17,01 m² 

m. č. 303          23,37 m²

m. č. 312          12,58 m²

m. č. 314          21,00 m²

m. č. 315          19,25 m²

m. č. 316          16,81 m²

m. č. 318          22,20 m²

KABINETY SPOLU :        132,22 m²

Kabinety – určené pre jedného až dvoch pedagógov - slúžia na vedeckú, výskumnú a pedagogickú činnosť.

Výučba bude prebiehať v kabinetoch a v prednáškových miestnostiach: k dispozícii je 5 prednáškových miestností s kapacitou 30 až 80 študentov.

Bezprostredne k výučbe sa používajú nasledujúce komponenty, ktoré sú inštalované v kabinetoch katedry a v jednotlivých prednáškových miestnostiach školy. PC + serv. – 14; PC spolu – 14;Monitory – 12; Notebooky – 22; Tablety – 1; Tlačiarne- 9; Multif. zar. - 2; Scenery – 9; Projektory – 10;

Študenti majú k dispozícii aj ďalšie technológie, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých pracoviskách školy: PC + serv. – 44; iMac – 5; eMac – 1; PC spolu – 50;Monitory – 56; Notebooky – 7; Tablety+iPad – 1; Tlačiarne*- 16; Skenery – 7; Projektory – 4; 44 PC, 3 MAC, 7 notebookov; Softvér ADOBE na spracovanie obrazu a videa; Softvér RHINO 3d na 3 D modelovanie; Softvér MAYA na 3D modelovanie a animáciu; 9 serverov a routrov na prevádzku siete a informačných systémov VŠVU; 1 plotre EPSON A0; 2 ploter EPSON A1

 Pre zabezpečenie študijného programu tiež slúži výučbové centrum v Kremnici, ktoré disponuje nasledujúcim vybavením:

PC + serv. – 37; iMac – 0; eMac – 36; PC spolu – 73;Monitory – 8; Notebooky – 70; Tablety+iPad – 70; Tlačiarne- 2; Multif. Zar. – 1, Kopírka- 1; Skenery – 1; Projektory – 4; 35 PC notebookov; 35 MAC notebookov; 1 PC na strih videa; 1 Mac na strih videa; 3D skener Handyscan 3D Z sken 700 + softvérové vybavenie; Sada 10 videokamier s príslušenstvom SONY HXR-NX30E Profi 4 ks kamier XDCAM SONY PMW-500 s príslušenstvom; 3 x 2 sady steadicamov ;

Pre študentov k dispozícii: Softvérová licencia systému riadenia vzdelávania - LMS, vrátane technickej podpory a údržby; Softvérová licencia systému riadenia vzdelávacieho obsahu - LCMS, vrátane technickej podpory a údržby systému LCMS; Softvérová licencia Wiki vrátane technickej podpory a údržby univerzitnej Wiki.; Knižnica online elektronických kurzov a elektronických kníh z oblasti moderných technológií a mäkkých zručností.; Knižnica elektronických kníh z oblasti inžinierstva.; Serverové pracovisko s 12 servrami a 35 TB diskovým poľom pre chod informačných systémov.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.        Akademická knižnica, Univerzitná knižnica, Ústredná knižnica SAV, Knižnica SNG, mestské knižnice a s nimi súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz: Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia, Library Genesis, Open Library, Internet Archive, 

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0


b.       Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU


c.       Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)


d.      AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje: ILP – informačné listy predmetov, rozvrh, plán študijného program, všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do


e.     Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail


f. Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook 

https://www.vsvu.sk/sk/https://www.instagram.com/vsvu_afad/https://www.facebook.com/vsvu.afad

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

V aktuálnej pandemickej situácii prebiehajú teoretické povinné, povinne voliteľné predmety dištančne – online, prostredníctvom platformy MS Teams. 

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademický orientovaný, umelecký, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

K spoločensko-kultúrnemu vyžitiu v gescii VŠVU slúži galéria Médium a knižnica VŠVU. Galéria Médium je predovšetkým priestorom pre výstavné aktivity študentov a pedagógov. Často spojených s organizovaním prednášok a diskusií k aktuálnym alebo historicky dôležitým kultúrnym, umeleckým a spoločenským témam. Aktivity Knižnice VŠVU sú sústredené na verejné prezentácie kníh, s prednáškami a diskusiami s autormi. Ako galéria tak knižnica slúžia ako otvorený priestor ku vzájomnej medziodborovej komunikácii ako v rámci katedier, tak aj s rôznymi kultúrnymi subjektmi mimo školy.

Dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej optimálnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študijný program Dejiny a prax súčasného umenia ako nový program sa pripája mobilitným programom Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, ktoré sú na základe bilaterálnych dohôd Národného štipendijného programu zamerané na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu.

Na uskutočňovanie mobility študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko).

Študenti študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia majú možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole.

Študenti študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia majú možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA).

Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít majú študenti študijného programu Dejiny a prax súčasného umenia možnosť využívať pracovné stáže vo vybraných galerijných a kultúrnych inštitúciách.

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú zakotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Program je určený tým študentom humanitných odborov, ktorí túžia prehĺbiť si svoje teoretické a praktické zručnosti v širokospektrálnej práci so súčasným umením. Mali by mať základné znalosti z dejín a teórii umenia v rozsahu od staroveku po súčasnosť. Mali by mať prehľad o metódach a pomocných disciplínach vied o umení. Taktiež širšie základy vzdelania, pozostávajúce z filozofie, estetiky a z predmetov humanitných vied a ovládať aspoň jeden cudzí jazyk na úrovni odbornej komunikácie. 

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacie pohovory na magisterský stupeň štúdia trvajú jeden deň a konajú sa pred prijímacou komisiou, ktorá je zložená z vyučujúcich pedagógov.

Uchádzač musí predložiť  životopis a písomnú esej v rozsahu minimálne 3 a maximálne 5 normostrán. Okruh tém a problematík, sa uchádzačom posiela v predstihu. Očakáva sa, že sa v eseji vyjadria k týmto témam:a) aké umelecké diela považujú za blízke ich názoru na umenie, b) ktoré knihy, vrátane umelecko-historických alebo filmy o umelcoch/umelkyniach čítali alebo videli, c) ktoré výstavy navštívili alebo si pamätajú, čím ich zaujali po umeleckej a kurátorskej stránke, d) o ktorých výtvarníčkach a výtvarníkoch, prípadne obdobiach a smeroch by sa radi učili a prečo, e) aký zmysel vidia v činnosti historika a teoretika a kurátora súčasného umenia v dnešnom svete. Komisia vyhodnotí zaslané texty a v individuálnom pohovore posúdi predpoklady uchádzačov.

 Prijímacie pohovory sú:

Spoľahlivé – uchádzač musí preukázať vo svojom portfóliu prác výsledky svojho štúdia na bakalárskom stupni štúdia, musí mať jasne definovaný koncept, ktorému sa chce na magisterskom stupni štúdia venovať a musí preukázať zrelosť na štúdium v rámci pohovoru pred komisiou.

Spravodlivé – kolektívne vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov, diskusia nad prácami uchádzačov a diskusia s uchádzačmi je zárukou spravodlivého posúdenia všetkých uchádzačov.

Transparentné – podmienky, kritériá, metódy a postupy prijímania a výberu uchádzačov sú zverejnené na webe školy a každý rok spresňované a aktualizované.

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/


c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Keďže študijný program Dejiny a prax súčasného umenia bol otvorený v zimnom semestri 2019, uskutočnili sa tri prijímacie pohovory. V ročníku 2019/2021 boli prijaté tri uchádzačky, v ročníku 2020/2021 desať uchádzačiek a v ročníku 2021/2022 päť uchádzačov a uchádzačiek.

 


10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Študijný program Dejiny a prax súčasného umenia je novým študijným programom VŠVU. VŠVU pripravila nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovania.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

a) Semestrálne a záverečné práce (kurátorstvo, kritika a reflexia súčasného umenia) v rámci zadaní jednotlivých predmetov sú súčasťou verejných prezentácii školy. V rámci celoškolského prieskumu, v galerijných a kultúrnych inštitúciách a odborných periodikách. Študenti sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu pomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umení).

b) Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

c) Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.

d) Pravidelné osobné konzultácie a stretnutia.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

1. Študijný poriadok: zverejnený v AIS

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf


2. Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf


3. Interný list o ukončení magisterského štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)


4. Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-3-2020-specificke-potreby-5f0d65af60586.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0


5. Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

zverejnený v AIS

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf


6. Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0


7. Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/


8. Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf


9. Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf


10. Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf  

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0


11. Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/ukoncenie-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/?v=LRJ8jJO2