DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
Typ dokumentu
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Grúň
I.2 - Meno
Daniel
I.3 - Tituly
PhD. doc.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
grun@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Veda o umení a kultúre, Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Dejiny umenia a kultúry
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Dejiny umenia a kultúry
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra teórie a dejín umenia
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny výtvarných umení
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Teorie a dějiny moderního a současného umění
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vedecký pracovník Ústav dejín umenia, Centrum vied o umení SAV

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Cambridge Certificate in Advanced English Cambridge University, British Council Bratislava 2009

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Interpretačné rámce súčasného umenia I, II Výtvarné umenie, Veda o umení a kultúre Mag Umenie, Veda o umení a kultúre
Kurátorské štúdiá I, II Dejiny a prax súčasného umenia Mag Veda o umení a kultúre
Kritika a teória moderného a súčasného umenia I, II Veda o umení a kultúre Mag Dejiny a prax súčasného umenia
Problematika výtvarných médií - socha a intermédiá Umenie Bak Intermédiá
Analýza obrazu - socha a intermédiá Umenie Bak Intermédiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Dejiny a prax súčasného umenia Mag Veda o umení a kultúre
Intermédiá Mag Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Analýza obrazu I, II Výtvarné umenie Bak Umenie
Problematika výtvarných médií I, II Výtvarné umenie Bak Umenie
Úvod do štúdia I, II Výtvarné umenie Bak Umenie
Selected Chapters from Modern and Contemporary Visual Art Výtvarné umenie Mag Umenie
Kritika a teória moderného a súčasného umenia Dejiny a prax súčasného umenia Mag Veda o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
27
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
56
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
35
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
33
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Archeológia výtvarnej kritiky. Slovenské umenie šesťdesiatych rokov a jeho interpretácie. Slovart - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava 2009. ISBN 978-80-8085-980-0.
2.Der Kosmos der Slowakischen Neoavantgarde zwischen Utopie, Fiktion und Politik. IN: Jürgen Danyel, Jennifer Schevardo, Stephan Kruhl (eds): Crossing 68/89. Metropol Verlag, Berlin, 2008, 136-155.
3.A Guide to Ganek Gallery: The Archive of Július Koller’s Fictive Institution. In: Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe: A Critical Anthology. Eds: Ana Janevski, Roxana Marcoci, Ksenia Nouril. The Museum of Modern Art, New York, 2018, 154-161.
4.The Case of Milan Adamčiak. Visual Music between the Acoustic Process, Performance, and the Autonomous Sphere of Writing. In: Urška Jurman, Christiane Erharter, Rawley Grau (eds.): Extending the Dialogue, Archive Books, Berlin, 2016, 189-209.
5.Štúdiá vizuálnej kultúry a postkomunistická identita? Skúmanie obrazu v kontexte spoločenskej transformácie. World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry. Vol. 2, No. 19, 2010, s. 70-81.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.White Space in White Space = Biely priestor v bielom priestore, 1973−1982. Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský. Eds. Daniel Grúň, Christian Höller, Kathrin Rhomberg. Viedeň: SCHLEBRÜGGE.EDITOR, 2021.
2.Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe = Subjective Histories. Self-historicisation as Artistic Practice in Central-East Europe. Ed. Daniel Grúň. Bratislava : Veda, 2020
3.Tomáš Štrauss: Beyond the Great Divide – Essays on European avant gardes from East to West, eds. Daniel Grúň, Henry Meyric Hughes, Jean-Marc Poinsot, Les presses du réel, AICA International, 2020. ISBN 978-2-37896-135-0
4.Július Koller One Man Anti Show, Daniel Grúň, Kathrin Rhomberg, Georg Schöllhammer (eds.), Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2016. ISBN 978-3-902947-37-6 (EN) / ISBN 978-3-96098-061-2 (GE).
5.Amateurism Under Socialism. The Politics of Art Education in the Work of Milan Adamčiak, Július Koller and Jiří Valoch. In: Third Text, Actually Existing Artworlds of Socialism, 32/4, 2018, 434-449.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Ad: Archeológia výtvarnej kritiky. Slovenské umenie šesťdesiatych rokov a jeho interpretácie. Slovart - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava 2009. ISBN 978-80-8085-980-0. Hrabušický, Aurel: Uvedenie do diela Júliusa Kollera. Šesťdesiate roky. In: Hanáková, P. – Hrabušický, A.: Vedecko-fantastická retrospektíva. Slovenská národná galéria, Bratislava 2010, str. 119. Vydra, Anton: Akademické písanie. Ako vzniká filozofický text. Filozofická fakulta TU a Schola Philosophica, Trnava, 2010, str. 135. Ján Kralovič: Čo je akcia? Modely umenia akcie. In: JURIKOVÁ, E., TKÁČIK, L. (eds.): Studia doctoralia tyrnaviensia. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce 2011, s. 188. Kančevová, N.: Daniel Grúň: Archeológia výtvarnej kritiky. In: Flash Art CZ/SK, Vol. 5, No. 15, 2010, s. 10 (recenzia). Hamada, M.: Daniel Grúň: Archeológia výtvarnej kritiky. Slovenské umenie šesťdesiatych rokov a jeho interpretácie. World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry. Vol. 2, No. 19, 2010, s. 84-86 (recenzia).
2.Ad: Daniel Grúň: Panteón (hrdinovia a anti-pomníky). Katalóg výstavy. Galéria Medium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 2006 Hushegyi, Gábor: Aktivizmus alebo dvorné umenie konformizmu? Profil 1/2006, XIII, s. 56–71 Kukurová, Lenka: Panteón – niekoľko hrdinských intervencií do pomníkovej tvorby. Vlna 27/2006, s. 97–101 Gregor, Richard: Pomník. Dart 20 (3/2006), VII, s. 4–5. Piotrowski, Piotr: Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie. Rebis, Poznan, 2010, str. 173.
3.Ad: Július Koller One Man Anti Show, museum moderner kunst stiftung ludwig wien, November 25, 2016 to, April 17, 2017. JAVIER HONTORIA, Július Koller, un modesto, 13/01/2017 |  Edición impresa , http://www.elcultural.com/revista/arte/Julius-Koller-un-modesto-proletario/39100 Karel Císař, Július Koller – One Man Anti Show, Fotograf Magazine 29/2018, 99. https://fotografmagazine.cz/magazine/kontemplace/recenze/julius-koller-one-man-anti-show/ Ursula Maria Probst, JúLIUS KOLLER One Man Anti Show, Kunstforum International, 296-298. https://www.kunstforum.de/artikel/julius-koller/ Jana Močková, Ufonaut Július Koller vyletel do sveta. Takto to vyzerá, keď sa prepisujú dejiny umenia, DenníkN, 16. decembra 2016, https://dennikn.sk/634863/ufonaut-uz-vyletel-do-sveta/ https://www.e-flux.com/announcements/90452/jlius-kollerone-man-anti-show/ ART-Kuratorenpreis für die Ausstellung des Jahres 2016 geht an Wiener Kuratorenteam, https://www.guj.de/news/neuigkeiten/einzelansicht/art-kuratorenpreis-fuer-die-ausstellung-des-jahres-2016-geht-an-wiener-kuratorenteam
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Július Koller One Man Anti Show, Viedeň, mumok
2.Central European University, Open Society Archives, Budapest
3.PATTERNS Lectures, W.U.S. Austria
4.Working grant of the Igor Zabel Award for Culture and Theory
5.APVV Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení, Centrum vied o umení, SAV

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Spoluriešiteľ inštitucionálneho medziodborového výskumného grantu MŠSR Špičkový tím VŠVU, Prof. Ilona Németh, doc. Martin Piaček, doc. András Cséfalvay, doc. Olja Triaška Štefanović 2018-2021
Člen Vedeckej rady Centra vied o umení SAV Centrum vied o umení SAV od 2021
Člen AICA Slovenská sekcia medzinárodnej asociácie kritikov a teoretikov umenia AICA od 2021
Člen ICOM Slovenský komitét ICOM ICOM - medzinárodná inštitúcia múzeí a múzejných profesionálov
Predseda občianskeho združenia The Július Koller Society - občianske združenie od 2018

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
City University New York New York 1.9. 2012 - 28.2. 2013 Fulbright
MuseumsQuartier Viedeň 1.7. 2009 - 31.8. 2009 Artist-In-Residence Program
Univerzita Adama Mickiewicza Poznań 1.9. 2006 - 28.2. 2007 International Visegrad Scholarschip

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
kurátorská činnosť v oblasti súčasného výtvarného umenia, účasť na medzinárodných kolokviách a konferenciách, pozvané prednášky na iných vysokých školách, oponovanie a konzultovanie dizertačných prác v odbore teórie a dejín umenia na iných vysokoškolských pracoviskách v ČR a SR