DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Tkáčik
I.2 - Meno
Ladislav
I.3 - Tituly
Doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Centrum výskumu VŠVU
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ
I.8 - E-mailová adresa
tkacik@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Katolícka teológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
61-01-9 Systematická filozofia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Systematická filozofia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg na funkčnom mieste docenta, výskumný pracovník Vysoká škola výtvarných umení 10/2019 - doteraz
vysokoškolský pedagóg na funkčnom mieste docenta, garant študijných programov, prodekan Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 05/2014 - 08/2019
vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník, odborný asistent, prodekan Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 09/2004 - 04/2014

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I/II Maliarstvo; Socha, objekt, inštalácia; Grafika a iné média; Fotografia a nové média; Intermédia; Digitálne umenia; Úžitkové umenie; Dizajn; Vizuálna komunikácia; Textilná tvorba; Architektonická tvorba; Reštaurátorská tvorba I. Bc. Umenie
Ateliér - Sprievodca Galaxiou I/II Digitálne umenia I. Bc. Umenie
Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte III/IV Maliarstvo; Socha, objekt, inštalácia; Grafika a iné média; Fotografia a nové média; Intermédia; Digitálne umenia; Úžitkové umenie; Dizajn; Vizuálna komunikácia; Textilná tvorba; Architektonická tvorba; Reštaurátorská tvorba I. Bc. Umenie
Umelecký výskum - teória I Maliarstvo; Socha, objekt, inštalácia; Grafika a iné média; Fotografia a nové média; Intermédia; Digitálne umenia; Úžitkové umenie; Dizajn; Vizuálna komunikácia; Textilná tvorba; Architektonická tvorba; Reštaurátorská tvorba III. PhD. stupeň Umenie
Umelecký výskum - teória III Výtvarné umenie III. PhD. Umenie
Problematika výtvarných médií (digitálne umenia) I/II Digitálne umenia 1. Bc. Umenie
Kritika a teória moderného a súčasného umenia I/II 2. Mgr. Dejiny a prax súčasného umenia Umenie
Analýza obrazu (digitálne umenia) I/II Digitálne umenia 1. Bc. Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Digitálne umenia I. bc. Umenie
Dejiny a prax súčasného umenia III. PhD. Umenie
Dejiny a prax súčasného umenia II. Mgr. Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
32
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
45
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Náboženstvo a umenie I/II Maliarstvo; Socha, objekt, inštalácia; Grafika a iné média; Fotografia a nové média; Intermédia; Digitálne umenia; Úžitkové umenie; Dizajn; Vizuálna komunikácia; Textilná tvorba; Architektonická tvorba; Reštaurátorská tvorba I. Bc. Umenie
Filozofia kultúry Maliarstvo; Socha, objekt, inštalácia; Grafika a iné média; Fotografia a nové média; Intermédia; Digitálne umenia; Úžitkové umenie; Dizajn; Vizuálna komunikácia; Textilná tvorba; Architektonická tvorba; Reštaurátorská tvorba I. Bc. Umenie
Filozofická hermeneutika Maliarstvo; Socha, objekt, inštalácia; Grafika a iné média; Fotografia a nové média; Intermédia; Digitálne umenia; Úžitkové umenie; Dizajn; Vizuálna komunikácia; Textilná tvorba; Architektonická tvorba; Reštaurátorská tvorba I. Bc. Umenie
Úvod do štúdia I Maliarstvo; Socha, objekt, inštalácia; Grafika a iné média; Fotografia a nové média; Intermédia; Digitálne umenia; Úžitkové umenie; Dizajn; Vizuálna komunikácia; Textilná tvorba; Architektonická tvorba; Reštaurátorská tvorba I. Bc. Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
85
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
35
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10/19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4/10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

V1 Benedikt z Canfieldu, Ladislav Tkáčik, Erika Juríková. Pravidlo dokonalosti 1/2. Regulae perfectionis prima pars. De voluntate Dei exteriore activam vitam complectente : Secunda pars. De voluntate Dei interiore contemplativam vitam complectente. Bratislava: Minor, 2021, ISBN 978-80-89739-20-2.

2.AAA Tkáčik, L. Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru. Kraków: 2013, ISBN 978-83-7490-714-9.
3.AAB Tkáčik, L. Priestor, miesto, kláštor. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2016, ISBN 978-80-8082-981-0.
4.AAA Tkáčik, L. Introduction to Philosophical Hermeneutics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, ISBN 978-3-631-67459-8.
5.

EAJ Benedikt z Canfieldu, Ladislav Tkáčik, Erika Juríková. Pravidlo dokonalosti 3. Regulae perfectionis tertia pars. De voluntate essentiali, quae circa vitam supereminentem versatur. Gelnica: G-Ateliér, 2020, ISBN 978-80-89739-18-9.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

V1 Benedikt z Canfieldu, Ladislav Tkáčik, Erika Juríková. Pravidlo dokonalosti 1/2 (The Rule of Perfection 1/2). Regulae perfectionis prima pars. De voluntate Dei exteriore activam vitam complectente : Secunda pars. De voluntate Dei interiore contemplativam vitam complectente. Bratislava: Minor, 2021, ISBN 978-80-89739-20-2.

2.

V2 Ladislav Tkáčik, Apofatické myslenie a anihilácia u Benedikta z Canfieldu, In: Studia Capuccinorum Boziniensia VII (2022), s. 49 – 63.

3.

V1 Adriaan T. Peperzak, Ladislav Tkáčik, Myslenie. Od samoty k dialógu a kontemplácii. Bratislava: Minor, 2022, 207 s., ISBN 978-80-89888-24-5.

4.

AED Ladislav Tkáčik: Poznámky k fenomenológii samoty, In: Studia Capuccinorum Boziniensia V (2020), s. 144 – 158, ISSN 2585-8025.

5.AED Tkáčik, L. Martin Heidegger a Medard Boss. In Studia Capuccinorum Boziniensia IV (2019), s. 125 – 138, ISSN 2585-8025.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.AAB Priestor, miesto, kláštor. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016, 214 s., ISBN 978-80-8082-981-0. Lipták, M. New Publications (Aesthetics in Central Europe). In Estetika: The Central European Journal of Aesthetics LV/XI, 1/2018, s. 116, ISSN 0014-1291. Halászová, I. Tkáčik, Ladislav. Priestor, miesto, kláštor. In Žažová, H., Manák, M. (eds.) Fons Tyrnaviensis 7. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017, s. 211 – 212, ISBN 978-80-568-0087-4. Juríková, E. Tkáčik, Ladislav: Priestor, miesto, kláštor. In Viera a život, roč. 28, 1 (2018), s. 90 – 91, ISSN 1335-6771. Kvasnicová, M. Architektúra novovekých františkánskych kláštorov na Slovensku v 17. a 18. storočí. In Kvasnicová, M., Šeregi, M. (eds.) Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Dejiny a pamiatková ochrana. Bratislava: Spektrum STU, 22018, s. 190 – 218, ISBN 978-80-227-4876-6.
2.AAA Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 131 s., ISBN 978-83-7490-714-9. Trajtelová, J. Podoby intersubjektivity a interpersonality vo filozofii Anthonyho J. Steinbocka. In Trajtelová, J., Benkőová, M. Osoba ako fenomén. Od intersubjektivity k interpersonalite. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, s. 9 – 54, ISBN 978-80-8082-833-2. Gábriš, T. Obeta a dar v diele A. Tarkovského. In Ostium, roč. 13, 4 (2017), s. 1 – 6, ISSN 1336-6556. Gábriš, T. Obyčaj vo svetle archeológie práva. In Vojáček, L., Salák, P., Valdhans J. (eds.). Dny práva 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 37–63, ISBN 978-80-210-8552-7. Vadíková, K. Význam dialogického ticha v paliatívnej starostlivosti v hospici. In Molnárová Letovancová, K. (ed.) Zborník z 8. ročníka medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2018, s. 77 – 85, ISBN 978-80-568-0142-0.
3.AED Identita a autenticita. In: Acta Moralia Tyrnaviensia II. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007, s. 43 – 47, ISBN 80-8082-177-7. Rusnák, P. The Value of Justice and Singularity in the Human Rights Theory. In Mon, R., Kobyliński, A. (eds.) Prawa człowieka i świat wartości. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011, s. 159 – 171, ISBN 978-83-7072-723-9. Hrehová, H. Relatizácia hodnôt a ich relativizácia v mediálnej politike. In: Symbióza médií a politiky. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2009, s. 24 – 31, ISBN 978-80-970353-0-3. Hrehová, H. Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I (Od jej počiatkov po tridentskú reformu). Brno: Masarykova universita, s. 42, ISBN 978-80-210-5879-8. Rusnák, P. Čítanie z Heideggera. Kraków, 2013, s. 109, ISBN 978-83-7490-682-1.
4.AFD S Emmanuelom Lévinasom po stopách personálneho Boha. In: Za personalistickú kultúru. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2004, s. 37 – 53, ISBN 80-89074-98-7. Rusnák, P. Pravda, veda, symbol. Úvod do myslenia P. A. Florenského. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008, 155 s., ISBN 978-80-8082-184-5. Gálik, S. Unity and Otherness in the Thinking of E. Lévinas: In: Episteme. Jeden za drugieho – Lévinas filozofem wiezi spolecznej. 84. Warszawa: 2008, s. 43 – 54, ISBN 978-83-60727-23-2. Tolnaiová-Gáliková, S. Transcendence – the basis of Ethical Relation to the Others According to E. Lévinas: In: Episteme. Jeden za drugieho – Lévinas filozofem wiezi spolecznej. 84. Warszawa: 2008, s. 55 – 65, ISBN 978-83-60727-23-2, Démuthová, S. Fear of death in relation to religiosity in adults. In GRANT journal, vol. 2, 2 (2013), s. 11 – 15, ISSN 1805-062X. Démuthová, S., Bucik, V. Fear of dying in relation to religiosity in adults. In Studia Psychologica 13 (2013), s. 55 – 64, ISSN 1642-2473.
5.ADF Ako uvažovať o komunikácii? In: Ostium, roč. 3, 4 (2007), ISSN 1336-6556. Klincková, J. Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky. Banská Bystrica: FHV UMB, 2008, ISBN 978-80-8083-626-9. Jeník, L. Svet filozofického románu ako laboratórium filozofie. In: Romboid 3 (2010), s. 24 – 37, ISSN 0231-6714. Juríková, E. Lingua Latina – Lingua Franca. Latinčina v 18. storočí a stredná Európa. In: Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistočne Europe. Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011, s. 109 – 113, ISBN 978-953-6072-54-5. Vydra, A. Gaston Bachelard a filozofia pohľadu. Trnava: FF TU, 2012, s. 115, ISBN 978-80-8082-556-0. Šárniková, G. Etický rozmer filozofickej diskusie v edukačnom procese. In: Kaliský, J. (ed.), Dobro a zlo, alebo o morálke I. Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii (zborník vedeckých štúdií). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013, s. 293 – 303, ISBN 978-80-557-0538-5. Rusnák, P. Na ceste ku kráse. In Hrehová, H., Moń, R., Rusnák, P. (eds.) Fenomén krásy v slovanskom myslení. Krakow: 2011, s. 9, ISBN 978-83-7490-434-6.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

VEGA 1/0402/22 Umelecký výskum: kritické pojmy, metódy, kritéria hodnotenia

2.

KEGA 010VŠVU-4/2021 Podoba budúceho sveta; https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/13665

3.

VEGA 2/0075/19 Ikonológia charity v mestách strednej Európy – príklad Bratislavy

4.

VEGA 2/0132/15 Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi

5.

KEGA 015TTU-4/2014 Fenomenológia kapucínskej architektúry a kultúrne dejiny Slovenska (zodpovedný riešiteľ); https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/8545

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Kurátorstvo Alžbeta Malovcová: Deficity a saturácie Divadlo K, Palackého 5, Bratislava, 2. – 19. 12. 2021
Štipendium Fond na podporu umenia Preklad, 1. 7. – 31. 12. 2022
Štipendium Fond na podporu umenia Preklad, 21. 5. – 31. 8. 2021
Šéfredaktor Studia Capuccinorum Boziniensia Od r. 2014 doteraz
Editor Korešpondencia akad. mal. Márie Medveckej 2019 – 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Aalto University, Department of Design Helsinky, Fínsko 18. 2. 2022 – 02. 4. 2022 Kontrakt
FF OU Katedra filozofie Ostrava, ČR 1. 2. 2022 – 5. 3. 2022 Kontrakt
Filozofický ústav AV ČR Praha, ČR Medzinárodná evaluácia, 2020 Kontrakt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Dlhoročná prax v oblasti grafického dizajnu a polygrafie. Šéfredaktor ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia. Člen redakčného kolégia časopisu pre humanitné vedy Ostium. Šéfredaktor Vydavateľstva Minor. Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho udelená mestom Pezinok v roku 2017 za knižné dielo Priestor, miesto, kláštor. Ocenenenie rektora Trnavskej univerzity na najvýznamnejší prínos v oblasti publikačnej činnosti za rok 2015. Spoluautorstvo architektonického diela - Františkánskeho inštitútu na výstave prác architektov V4 pri príležitosti zasadaní UIA v Tokiu v roku 2011.
Dátum poslednej aktualizácie
08.11.2022