DOKUMENT
Meno a priezvisko prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Zervan
I.2 - Meno
Marian
I.3 - Tituly
prof. doc.PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1952
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo námestie 19, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vysokoškolsky účiteľ-profesor, vedúci katedry
I.8 - E-mailová adresa
marian.zervan@gmail.com
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
vedy o umení a kultúre

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
rozdelenie na bc. a mgr. stupeň neexistovalo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1976/1977
II.c - Odbor a program
estetika a vedy o umeni, estetika a slovensky jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
architektúra a urbanizmus, teória architektúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry a Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta
II.b - Rok
2001 a 2004
II.c - Odbor a program
architektúra a urbanizmus, teoria a teória umenia architektúry a dejiny umenia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
dejiny a teória umenia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský učiteľ, asistent Univerzita Komenského, Bratislava 1977-1980
vysokoškolský učiteľ, odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1989-1990
vysokoškolský učiteľ, odborný asistent, vedúci katedry a docent Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave 1990-2003
vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste docenta a neskôr profesora, vedúci katedry Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2003 doposiaľ
vysokoľkolský učiteľ na funkčnom mieste docenta a neskôr profesora, vedúci katedry, prodekan Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2006-dopisaľ

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Analýza obrazu (architektúra) I.-II. architektonická tvorba bakalársky umenie
Problematika výtvarných médií (architektúra) I.- IV. architektonická tvorba bakalársky umenie
Interpretačné rámce moderného a súčasného umenia (architektúra) I.-III. architektonická tvorba, dejiny a prax súčasného umenia magisterský umenie, vedy o umení a kultúre
Kritika a teória moderného a súčasného umenia I, II dejiny a prax súčasného umenia magisterský vedy o umení a kultúre
Doktorandské konzultácie Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry doktorandský Vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
dejiny a prax súčasného umenia (hlavný zabezpečujúci pedagóg) magisterský vedy o umení a kultúre
dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) doktorandský vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Reštaurátorská tvorba Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
28
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
12
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Metodika písania dizertačnej práce dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry doktorandský Vedy o umení a kultúre, Umenie,
Umelecký výskum - teória I.-III. Výtvarné umenie, Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry doktorandský Umenie, Vedy o umení a kultúre
Umelecký výskum - prax I.-III. Výtvarné umenie, Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry doktorandský Umenie, Vedy o umení a kultúre
Autonómne verzus heteronómne v umeni I.a II. Výtvarné umenie, Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry doktorandský Umenie, Vedy o umení a kultúre
Školy a smery estetického myslenia I, II všetky študijné programy magisterského a doktorandského štúdia magisterský, doktorandský Umenie, Vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
101
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
80
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Zervan,M., Rusina, I.: Príbehy Nového Zákona. Ikonografia. SNG, Bratislava 2000, 259 s.
2.Zervan, M.: Rückkehr zur Architektur. Gegenwartsarchitektur der Slowakei von 1989 bis 2003. In: Impulse und reflexion. Architektur der Slowakei. Verlag Anton Pustet, Wien 2003, s.159 – 200
3.Zervan, M., Rusina, I.: Príbehy Starého zákona. Ikonografia. SNG, VŠVU, Bratislava, 2006, s. 483
4.Zervan, M.Rusina, I.: Postavy a príbehy svätcov strednej Europy. Ikonografia. VŠVU, Bratislava 2016, s.500
5.Zervan, M: Analýza a interpretácia architektúry v diele Petra Eisenmana. In: Filozofia 68, 7, 2013, s.571-582
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Mitášová M., Zervan, M. et al.: Vladimir Dedeček. Interpretation of his Architecture. Birkhauser, Basel 2018, s.840
2.Zervan, M.: Pojmy priestor a architektúre v diele Henriho Focillona: Život foriem. In: Filosofický časopis, 63, 2018, č.3. s.37-51
3.

Zervan, M., Mitášová, M.: The interpretation of architecture as a methodological problem. In: Architektúra a urbanizmus, 54, 2020, 3-4, s.209-223

4.

ZERVAN, Marian. Seriálne myslenie Petra Eisenmana: k zmyslu seriality v jeho dielach a textoch.In: RUSINOVÁ, Zora - KRALOVIČ, Ján. Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela : [zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho sympózia]. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2017. s. 100-116. ISBN 978-80-8189-015-4.

5.


ZERVAN, Marian. Obrazy medzi ilúziou, fantáziou a fikciou: Husserl a Waldenfels. In: Ilúzia a virtuálna realita v umení. Bratislava: Slovart, 2021, s. 166-179. ISBN 978-80-556-5394-5.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.B Zervan,M.,Rusina,I.: Životy svätých. Ikonografia. Pallas, Bratislava 1994. s.2 1/6 Mrázová, M.: Ku knihe Ivana Rusinu a Mariána Zervana Životy svätých. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č.3, s.68-69. 2/4Tarcalová, Ludmila: Světci v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1995, s.225 3/4Babirát, Marián: Boleráz, 1240-1995. Boleráz: Obecný úrad, 1996, s.92 4/4 Belás, L.: Ikonografia svätého Svorada a Benedikta. In: Skalka pri Trenčíne: miesto legiend a pútí. Zborník z vlastivedného seminára 23. mája 1996. Bratislava /zost. R. Marsina/ Trenčín: Trenčianske múzeum a Bratislava: Slovenská historická spoločnosť, 1997, s.71 a s.82 5/4. Gerát, I.: Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Bratislava 2001, s.172,177,178,179,180 6/4 Bartl, Július : Ján Kapistrán a Uhorsko. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského: Historica, 45, 2002, s. 25 ISBN 80-223-1740-3. - S. 23-25 7/4Vítězslav Štajnochr: Svaté šály loretanské, svatý prach a svatá voda z Loreta. In: Zprávy památkové péče 65, 1, 2005, s.34. 8/4Marta Mácelová: Atribúty svätca na gotických kachliciach stredoslovenskej banskej oblasti. In: svätec a jeho funkcie v spoločnosti. I. ed. Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2006. s.376, 377, 378 9/4 Gáťa, O.: Sakrálne objekty a pamiatky v Plevniku-Drieňovom, MS v Plevniku-Drieňovom 2008, s.28 10/4 Talianska maľba. (ed. Ludiková.Z.) Bratislava 2013, s.102, s.110, s.154, s.219
2.B Zervan,M., Rusina, I.: Príbehy Nového Zákona. Ikonografia. SNG, Bratislava 2000, 259 1/4 Šugár, M.: Neznámy milosrdný samaritán zo zbierok SNG. In: Galéria 2000,s.1 2/6 Gerát, I.: Príbehy Nového zákona-ikonografia. In: Literárny týždenník, roč. XIV, 2001,s.2 recenzia knihy ¾ Matáková, B.: Oplakávanie Krista z Bánoviec nad Bebravou. In: Pamiatky a múzeá 2007, č.4, s.33 4/4 Herucová, M.: Sepulkrálne námety a motívy 19. storočia. In: Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva. Banská Štiavnica 2009, s.138 5/4 Vácha, Zd.: Opatská kaple (kaple sv. Šebestiána) premonstrátského klášterního kostela Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce : (poznámky ke stavebnímu a výtvarnému vývoji). In: Archeologia historica 2012, roč. 37, č. 2, s. 552 6/4Kližanová, H.: Podoby rodinného portrétu v slovenských zbierkach. In: Forum Historiae 2012, č.1, s.114 7/4 Talianska maľba. (ed. Ludiková.Z.) Bratislava 2013, s.42. s.56, s.180
3.B Zervan, M., Rusina, I.: Príbehy Starého zákona. Ikonografia. SNG, VŠVU, Bratislava, 2006, s. 483 1/6Gerát, I.: Tri Ikonografické stretnutia s bibliou. In: ARS 39, 2006, 2, s.264-266 2/6Bugárová, A: Starý, ale súčasný Zákon. In: Knihy a spoločnosť 12/2006, s. 12 ¾ Talianska maľba. (ed. Ludiková.Z.) Bratislava 2013, s.206
4.B Zervan, M.: Konce teórie: antiteória, postteória, a protiteória v architektonickom myslení. In: ERA 21, 2008, č.2, s.66–69 1. Mitášová, M.: Oxymorón a pleonazmus I.. Praha 2011, s.8 2. Koban, J.: Postpersonalistická doba. I. in: Architektúra a urbanizmus 2010, č.1. a 2., s.22
5.

Mitášová, M.: Vladimír Dedeček. Interpretation of his Architecture. Birkhauser, Basel 2018 1 Michalovič, P.: Phenomenon Vladimir Dedeček. Monika Mitašová: Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. In: Architektúra a urbanizmus.51, 2017, 3-4, s.354 2 Marcelli, M.:Monika Mitášová (ed.), Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diel. In Umění 2018. 3, s.226-228 3. Stec, P.: Creative Transformation. The Campus Paradigm. In: Architektúra a urbanizmus.54, 2020, 1-2, s.130 4. Szalay, P.: Opus Vladimír Dedeček, ERA21, 2017, č. 5, s. 11 5. Ševčík, Oldřich: Velká monografie – pocta dílu a životu velkého slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ALFA. Bulletin FA ČVUT, 2017, č. 7, s. 2

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Projekt VEGA Interpretácie architektúry 2014-2017, zástupca zodpovedného riešiteľa
2.projekt APVV TémaTroch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie, 2016-2020, spoluriešiteľ
3.projekt APVV Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie,divadlo, film). 2020-2024, spoluriešiteľ
4.projekt VEGA Ikonológia charity. 2018-2022. zástupca zodpovedného riešiteľa

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
odborová komisia pre dejiny a teóriu výtvarného umenia a architektúry, predseda odborovej komisie VŠVU, Bratislava 2018-doposiaľ
garant mgr.študijného programu Teória a prax súčasného umenia a phd. študijného programu Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry VŠVU, Bratislava 2018-doposiaľ
pracovná komisia pre implementáciu REF, člen MŠ SR 2016
pracovná skupina pre tvorbu kritérií vedeckých a umeleckých výstupov VŠ a SAV, člen MK SR a MŠ SR júl 2021-doposiaľ
vedecká rada CVU SAV, predseda SAV, Bratislava 2018-doposiaľ

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Accademia Belle Arti Perugia jún-júl 1989 výmenný pobyt
CTS UK Praha 2005 vyzvaná prednáška
UDU ČAV Praha 2019 vyzvaná prednáška
Estetická spoločnost Praha 2020 vyzvaná prednáška
FF UP Olomouc 3 dni máj 2015 Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
spoluautor a spolukurátor expozície ČR a SR. Wallpaper dispositiv. 7 medzinárodná výstava architektúry v Benátkach Less Aesthetics more Ethics.2000 spoluautor a spolukurátor, editor katalógu a autor textu expozície ČR a SR. Care for Architecture.15. medzinárodná výstava architektúry v Benátkach. Reporting from the Front 2016 spoluator koncepcie výskumných výstav a konferencií Algoritmy obrazov a obrazy algoritmov 2018, Externá a operačná pamäť v umení (2019) a Ilúzia a virtuálna realita (2020) v spolupráci Nadácie NOVUM s VŠVU a CVU SAV