DOCUMENT
Name and surname prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.
Document type: Research/art/teacher profile of a person
The name of the university Academy of Fine Arts and Design Bratislava
The seat of the university Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Basic information

I.1 - Surname
Zervan
I.2 - Name
Marian
I.3 - Degrees
Prof. doc. PhDr. Ph.D.
I.4 - Year of birth
1952
I.5 - Name of the workplace
Department of Theory and History of Art
I.6 - Address of the workplace
Academy of Fine Arts, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Position
professor, head of department
I.8 - E-mail address
zervan@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
Art and Culture Sciences

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
there was no differentiaton of BC. and MA. degrees at the time
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Department of Philosophy, Comenius University, Bratislava
II.b - Year
1976/77
II.c - Study field and programme
Aesthetics and Art Sciences, Aesthetics and Slovak Language and Literature
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Slovak university of Technology, School of Architecture
II.b - Year
2000
II.c - Study field and programme
Architecture and Urbanism, Theory of Architecture
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Slovak University of Technology, School of Architecture and Trnava University, Department of Philosophy
II.b - Year
200 and 2004
II.c - Study field and programme
Architecture and Urbanism, Theory of Architecture
II.5 - Professor
II.a - Name of the university or institution
Trnava University, School of Philosophy
II.b - Year
2010
II.c - Study field and programme
Art History and Theory
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
teacher, assistent professor Comenius University, Bratislava 1977-1980
teacher, senior assistent professor Academy of Fine Arts, Bratislava 1989-1990
teacher, senior assistent professor, later associate professor, head of department Slovak University of Technology, School of Architecture 1990-2003
teacher, associate professor, later professor, head of department Academy of Fine Arts and Design, Bratislava 2003 - ongoing
teacher, associate professor, later professor, head of department, vice-dean for science and research Trnava University, School of Philosophy 2006 - ongoing

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
Analysis of Image (Architecture) I.- II. Architectural Design Bachelor's degree Art
Problems of Art Media (Architecture) I.-IV. Architectural Design Bachelor's degree Art
Interpretational Frameworks of Contemporary Art (Architecture) I.- III. Architectural Design, History and Practice of Contemporary Art Master's degree Art,Theory and History of Art and Culture
Criticism and theory of modern and contemporary art I, II Theory and History of Art and Culture Master's degree Theory and History of Art and Culture
Doctoral consultations History and theory of visual arts and architecture Doctoral's degree Theory and History of Art and Culture
V.2 - Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.2.a - Name of the study programme V.2.b - Degree V.2.c - Field of study
History and Practice of Contemporary Art Master's degree Theory and History of Art and Culture
History and theory of visual arts and architecture Doctoral's degree Theory and History of Art and Culture
V.3 - Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.a - Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure V.3.b - Study field to which it is assigned
Conservation and Restoration Art
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
1
V.4.b - Diploma (second degree)
8
V.4.c - Dissertation (third degree)
4
V.4.2 - Number of defended theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
1
V.4.b - Diploma (second degree)
28
V.4.c - Dissertation (third degree)
12
V.5 - Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a - Name of the course V.5.b - Study programme V.5.c - Degree V.5.d - Field of study
Methodology of writing a dissertation's work History and theory of visual arts and architecture Doctoral's degree Art,Theory and History of Art and Culture
Art-based Research - Theory I.-III. Fine arts, History and theory of visual arts and architecture Doctoral's degree Art,Theory and History of Art and Culture
Art-based research - Practice I.-III. Fine arts, History and theory of visual arts and architecture Doctoral's degree Art,Theory and History of Art and Culture
Autonomous versus heteronomous in art I., II. Fine arts, History and theory of visual arts and architecture Doctoral's degree Art,Theory and History of Art and Culture
Schools and directions of aesthetic thinking I, II All study programs II. and III. degree II. and III. degree Art,Theory and History of Art and Culture

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
101
VI.1.b - Over the last six years
36
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
9
VI.1.b - Over the last six years
4
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
80
VI.1.b - Over the last six years
12
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
10
VI.1.b - Over the last six years
8
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.b - Over the last six years
5
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1.

Zervan,M., Rusina, I.: Príbehy Nového Zákona. Ikonografia. SNG, Bratislava 2000, 259 s.

2.

Zervan, M.: Rückkehr zur Architektur. Gegenwartsarchitektur der Slowakei von 1989 bis 2003. In: Impulse und reflexion. Architektur der Slowakei. Verlag Anton Pustet, Wien 2003, s.159 – 200

3.

Zervan, M., Rusina, I.: Príbehy Starého zákona. Ikonografia. SNG, VŠVU, Bratislava, 2006, s. 483

4.

Zervan, M.Rusina, I.: Postavy a príbehy svätcov strednej Europy. Ikonografia. VŠVU, Bratislava 2016, s.500

5.

Zervan, M: Analýza a interpretácia architektúry v diele Petra Eisenmana. In: Filozofia 68, 7, 2013, s.571-582

VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1.

Mitášová M., Zervan, M. et al.: Vladimir Dedeček. Interpretation of his Architecture. Birkhauser, Basel 2018, s.840

2.

Zervan, M.: Pojmy priestor a architektúre v diele Henriho Focillona: Život foriem. In: Filosofický časopis, 63, 2018, č.3. s.37-51

3.

Zervan, M., Mitášová, M.: The interpretation of architecture as a methodological problem. In: Architektúra a urbanizmus, 54, 2020, 3-4, s.209-223

4.

ZERVAN, Marian. Seriálne myslenie Petra Eisenmana: k zmyslu seriality v jeho dielach a textoch.In: RUSINOVÁ, Zora - KRALOVIČ, Ján. Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela : [zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho sympózia]. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2017. s. 100-116. ISBN 978-80-8189-015-4.

5.

ZERVAN, Marian. Obrazy medzi ilúziou, fantáziou a fikciou: Husserl a Waldenfels. In: Ilúzia a virtuálna realita v umení. Bratislava: Slovart, 2021, s. 166-179. ISBN 978-80-556-5394-5.

VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1.

Zervan,M., Rusina,I.: Životy svätých. Ikonografia. Pallas, Bratislava 1994. s.2 Cited in:

1/4 Mrázová, M.: Ku knihe Ivana Rusinu a Mariána Zervana Životy svätých. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č.3, s.68-69.

2/4 Tarcalová, Ludmila: Světci v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1995, s.225

3/4 Babirát, Marián: Boleráz, 1240-1995. Boleráz: Obecný úrad, 1996, s.92

4/4 Belás, L.: Ikonografia svätého Svorada a Benedikta. In: Skalka pri Trenčíne: miesto legiend a pútí. Zborník z vlastivedného seminára 23. mája 1996. Bratislava /zost. R. Marsina/ Trenčín: Trenčianske múzeum a Bratislava: Slovenská historická spoločnosť, 1997, s.71 a s.82

5/4. Gerát, I.: Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Bratislava 2001, s.172,177,178,179,180

6/4 Bartl, Július : Ján Kapistrán a Uhorsko. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského: Historica, 45, 2002, s. 25 ISBN 80-223-1740-3. - S. 23-25

7/4 Vítězslav Štajnochr: Svaté šály loretanské, svatý prach a svatá voda z Loreta. In: Zprávy památkové péče 65, 1, 2005, s.34.

8/4 Marta Mácelová: Atribúty svätca na gotických kachliciach stredoslovenskej banskej oblasti. In: svätec a jeho funkcie v spoločnosti. I. ed. Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2006. s.376, 377, 378

9/4 Gáťa, O.: Sakrálne objekty a pamiatky v PlevnikuDrieňovom, MS v Plevniku-Drieňovom 2008, s.28

10/4 Talianska maľba. (ed. Ludiková.Z.) Bratislava 2013, s.102, s.110, s.154, s.219

2.

Zervan, M., Rusina, I.: Príbehy Nového Zákona. Ikonografia. SNG, Bratislava 2000, 259

1/4 Šugár, M.: Neznámy milosrdný samaritán zo zbierok SNG. In: Galéria 2000,s.1

2/6 Gerát, I.: Príbehy Nového zákona-ikonografia. In: Literárny týždenník, roč. XIV, 2001,s.2 recenzia knihy

3/4 Matáková, B.: Oplakávanie Krista z Bánoviec nad Bebravou. In: Pamiatky a múzeá 2007, č.4, s.33

4/4 Herucová, M.: Sepulkrálne námety a motívy 19. storočia. In: Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva. Banská Štiavnica 2009, s.138

5/4 Vácha, Zd.: Opatská kaple (kaple sv. Šebestiána) premonstrátského klášterního kostela Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce : (poznámky ke stavebnímu a výtvarnému vývoji). In: Archeologia historica 2012, roč. 37, č. 2, s. 552

6/4Kližanová, H.: Podoby rodinného portrétu v slovenských zbierkach. In: Forum Historiae 2012, č.1, s.114 7/4 Talianska maľba. (ed. Ludiková.Z.) Bratislava 2013, s.42. s.56, s.180

3.

Zervan, M., Rusina, I.: Príbehy Starého zákona. Ikonografia. SNG, VŠVU, Bratislava, 2006, s. 483

1/6 Gerát, I.: Tri Ikonografické stretnutia s bibliou. In: ARS 39, 2006, 2, s.264-266

2/6 Bugárová, A: Starý, ale súčasný Zákon. In: Knihy a spoločnosť 12/2006, s. 12

3/6 Talianska maľba. (ed. Ludiková.Z.) Bratislava 2013, s.206

4.

Zervan, M.: Konce teórie: antiteória, postteória, a protiteória v architektonickom myslení. In: ERA 21, 2008, č.2, s.66–69

1. Mitášová, M.: Oxymorón a pleonazmus I.. Praha 2011, s.8

2. Koban, J.: Postpersonalistická doba. I. in: Architektúra a urbanizmus 2010, č.1. a 2., s.22

5.

Mitášová, M. (ed. and auth), Zervan, M (auth.): Vladimír Dedeček. Interpretation of his Architecture. Birkhauser, Basel 2018

1 Michalovič, P.: Phenomenon Vladimir Dedeček. Monika Mitašová: Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. In: Architektúra a urbanizmus.51, 2017, 3-4, s.354

2 Marcelli, M.:Monika Mitášová (ed.), Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diel. In Umění 2018. 3, s.226-228

3. Stec, P.: Creative Transformation. The Campus Paradigm. In: Architektúra a urbanizmus.54, 2020, 1-2, s.130

4. Szalay, P.: Opus Vladimír Dedeček, ERA21, 2017, č. 5, s. 11

5. Ševčík, Oldřich: Velká monografie – pocta dílu a životu velkého slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ALFA. Bulletin FA ČVUT, 2017, č. 7, s. 2

VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1.

VEGA Interpretácie architektúry 2014-2017, vice-principal investigator

2.

APVV Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie, 2016-2020, investigator

3.

APVV Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film). 2020-2024, investigator

4.

VEGA Ikonológia charity. 2018-2022. vice-pricipal investigator

VII. - Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities

VII.a - Activity, position VII.b - Name of the institution, board VII.c - Duration
head, Field of Study Board for History and Theory of Art and Architecture Cademy of Fine Arts and Design (AFAD) 2018- ongoing
garant, Study Programme History and Practice of Contemporary Art (Master) and History and Theory of Fine Arts and Architecture (PhD) AFAD 2018-ongoing
member, working group for the implementation of REF asessment criteria Ministry of Ediuation 2016
member, working group for the formulation of scientific and artistic assesment criteria of Universities and Academy of Sciences Ministry of Culture, Ministry of Education July 2021 - ongoing
head, Scientific Board, Center of Art Research, Slovak Academy of Sciences Slovak Academy of Sciences 2018 - ongoing

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
Academia Belle Arti Perugia, Italy Jun - July 1989 exchange study stay
Center for Theoretical Studies, Prague Prague, Czech Republic 2005 invited lecture and discussion (transdisciplinary seminar)
Institute of Art History Czech Academy of Sciences, Prague 2019 invited lecture and discussion (art history seminar)
Society for Aesthetics Prague 2020 invited lecture and discussion
School of Philosophy Palacky University, Olomouc, Czech Republic invited lecture and three day study stay May 2015

IX. - Other relevant facts

IX.a - If relevant, other activities related to higher education or research/artistic/other activities are mentioned

Co-author and Co-curator of Czech and Slovak exposition Wallpaper dispositive. 7th International Biennale of Architecture in Venice: Less Aesthetics more Ethics (2000).


Co-author, co-curator and catalogue editor of Czech and Slovak exposition Care for Architecture. 15th International Biennale of Architecture in Venice: Reporting from the Front (2016)


Co-curator of the concept of art-based research exhibitions and conferences Algorithms of Images and Images of Algorithms (2018), External and Computing Memory (2019), Illusion and Virtual reality (2020). In collaboration with NOVUM Art Foundation, AFAD and Center for Art Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava


Member of NOVUM Art Foundation Board, Bratislava

Date of last update
11.11.2022