DOKUMENT
Študijný program DTUAde.14 - Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada VŠVU
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Kód programu: 183664
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, ISCED 0213, ISCED-F kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Odbor: Vedy o umení a kultúre, kód 8110
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
Akademicky orientovaný.
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
externá
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov 8 v každom ročníku štúdia cca 2, skutočný počet študentov 3. Počet uchádzačov 2 v akademickom roku 2021/2022 prijatý 1 uchádzač.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Doktorandské štúdium rozvíja a profiluje ťažiskovo absolventov/ky 1. a 2. stupňa študijného programu Dejiny a teórie umenia v odbore Vedy o umení a kultúre. Ale je otvorené aj pre absolventov umeleckých študijných programov so štátnicami z dejín a teórie umenia a architektúry, ale aj pre absolventov iných študijných programov s ukončeným II. stupňom štúdia (magisterským alebo inžinierskym) pokiaľ preukážu na prijímacom pohovore rozhľad v odbore, na ktorý sa prihlasujú vrátane vypísaných tém doktorandského štúdia a svojim projektom presvedčia členov komisie, že majú predpoklady skončiť doktorandské  štúdium v študijnom programe dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry a v odbore Vedy o umení a kultúre. Doktorandské štúdium v III. stupni štúdia je štruktúrované na základe dvoch podmienok: 1. podmienka je absolvovanie študijného, vedecko-umeleckého a pedagogického modulu. 2. podmienka je cieľavedomé napĺňanie individuálneho vedeckého programu, kontrolovaného odborovou komisiou a zhodnotené dizertačnou skúškou a ukončené obhajobou dizertačnej práce. Prvá podmienka zabezpečuje  doktorandovi/ke účasť na vedecko-výskumných projektoch a pedagogickej činnosti katedry ako aj na kolokviách doktorandov nielen vnútri školy, ale aj na iných vzdelávacích inštitúciách dom aj v zahraničí. Druhá podmienka poskytuje zasa individualizáciu a profiláciu vlastného študijného a vedeckého programu vyjadreného v zvolenej téme vedeckého bádania, ktorá sa prejavuje tak v sústave povinne voliteľných a voliteľných predmetov, ale najmä v možnostiach voľby študijných pobytov a stáží doma a v zahraničí, pričom je zabezpečené uznávanie predmetov a kreditov. Ťažisko individuálnej vedeckej prípravy ale leží v individuálnej spolupráci doktoranda/ky so svojim školiteľom/kou, v možnej spoločnej publikačnej činnosti, pri riešení grantových úloh. Doktorand/ka tak získava aktuálne domáce a zahraničné vedecké poznatky viazané k téme jeho dizertačnej práce, ale predovšetkým schopnosti a zručnosti zadefinovať si vlastný vedecký problém a smerovanie a bádanie v odbore Vedy o umení a kultúre a prísť s vlastnými tvorivým riešeniami zadefinovaného umelecko-historického a umelecko-teoretického problému. Orientáciu a smerovanie preto vo veľkej miere ovplyvňujú špecializácie školiteľov/iek, ich vedecké granty a spolupráce, ale forma vzájomnej spolupráce obohacuje obe strany. Hlavnými výstupmi vzdelávania sú priebežne publikované štúdie vo vedeckých časopisoch, čiastkové riešenia grantových úloh a napokon samostatná vedecká práce vo forme dizertačnej práce, ktorá má definovaný ciel, postupy a hlavné tvorivé výsledky. 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent/ka, ktorý splnil predpísané kritériá, zložil doktorandské skúšky súvisiace s užšou odbornou špecializáciou a obhájil doktorandskú prácu, sa stáva špecialistom – odborníkom pre svoju oblasť bádania. Je pripravený na tvorivú a samostatnú bádateľskú prácu založenú na vedeckých metódach výskumu a analýze problémov. Pri ich riešení dokáže dospieť k originálnym výsledkom a zvládnuť najnáročnejšie vedecké úlohy a predsavzatia. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu dejín umenia, kriticky sa orientuje v súčasnom stave bádania v odbore, dokáže verejne prezentovať a obhajovať vlastné poznatky na medzinárodných vedeckých fórach a konferenciách. Je pripravený získavať a spracúvať vedecké granty, publikovať výsledky bádania vo forme štúdií a vedeckých monografií. Je schopný zapojiť sa do širších inter- a multidisciplinárnych tímov. Má predpoklady odborne rásť, zvyšovať si kvalifikáciu v rámci jednotlivých vedeckých a vedecko–pedagogických stupňoch. Jeho uplatnenie je tak vo vedeckých inštitúciách ako člen/ka vedeckých tímov , ale aj v samostatnej bádateľskej činnosti ako vedúci grantových úloh a riadiaci pracovník výskumu. Druhou oblasťou sú vysoké školy, výskumné univerzity a kultúrne inštitúcie (galérie, múzeá, ústavy pamiatkovej starostlivosti) s vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry v doktorandskom stupni štúdia nie je naviazané na regulované povolanie.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

VŠVU pripravila systémovú štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti absolventov:

- Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU. Ďalej na ankete spolupracuje Podporné a poradenské centrum VŠVU.

- Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

- Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

- Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenské centrum dizajnu, Slovenská národná galéria, Kunsthalle, výskumné a vývojové spoločnosti v medzinárodnom pôsobení, národné, mestské, regionálne galérie a iné kultúrne inštitúcie

 (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

- Diskusie s absolventami (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

- Monitoring aktivít absolventov. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Študijný program dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry pre vek garanta stratil akreditáciu a bol znovu akreditovaný v roku 2019

Od roku 2019 aktuálny študenti doktorandského stupňa v externej forme

Jakub Huba, školiteľ: prof. Marián Zervan, PhD.

Konzultant: Mgr. Norbert Lacko, PhD.

Téma: Autonomizmus/imanentizmus verzus heteronomizmus/kontextutalizmus v metodologických koncepciách dejín umenia, kurátorských štúdií a galerijnej praxi vo svete a na Slovensku

Absolventi doktorandského štúdia v študijnom programe dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry  /absolvent, študijný program, školiteľ, téma záverečnej práce/

2010

Koklesová, Bohunka, rektorka VŠVU, pedagogička VŠVU, kurátorka a historička umenia

teória a dejiny výtvarného umenia a architektúry, I. Rusina

Oficiálne fotografie slovenského štátu

2014

Oravcová, Jana, kurátorka a redaktorka v časopise Dizajnu v Slovenskom centre dizajnu.

dejiny a teória výtv. umenia a arch., M. Orišková

Zobrazovanie žien v socialistickej vizuálnej kultúre 50. rokov 20. storočia na Slovensku

2015

Keratová, Miroslava, kurátorka Galérie mesta Bratislavy

dejiny a teória výtv. umenia a arch., Z. Kolesár

PERFORMATÍVNE UMENIE 60. A 70. ROKOV 20. STOROČIA A JEHO DOKUMENTÁCIA. Prípadové štúdie k tvorbe Petra Bartoša, Ľubomíra Ďurčeka, Jána Budaja a skupiny Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania (DSIP)

2017

Lacko, Norbert, pedagóg VŠVU, kurátor

dejiny a teória výtv. umenia a arch., M. Zervan

Umenie verzus estetika

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia zamestnávateľov sú členmi Akreditačnej rady VŠVU.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu na doktorandskom stupni štúdia je vypracovaný skupinou zabezpečujúcich pedagógov študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí, čomu predchádzajú diskusie aj s ostatnými školiteľmi, školiteľmi konzultantami a ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí môžu byť aj zástupcovia študentskej časti akademickej obce doktorandského štúdia.

Návrh študijného plánu predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg alebo ním poverený zabezpečujúci pedagóg študijného programu na prerokovanie a schválenie Odborovej komisii VŠVU, kde sú aj zástupcovia z externého prostredia. Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zapracuje pripomienky Odborovej rady a následne študijný plán predloží na schválenie na Programovú radu VŠVU. Hlavný zabezpečujúci študijný plán vloží ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU a to je Akreditačná rada VŠVU.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Štruktúra a obsah študijného programu určujú predpisy týkajúce sa tretieho stupňa štúdia, jeho tri základné moduly a formy ich ukončenia. V študijnom programe sú študijné plány postavené na troch základných moduloch - študijný modul povinných predmetov, z vedecko-výskumnej časti vedecko-umelecký modul) a pedagogického modulu. Tri základné moduly sú doplnené ešte o skupinu výberových predmetov.

Vedecký (resp. vedecko umelecký) modul je základný a kľúčový a prebieha celým štúdiom. Pedagogický modul sa uplatňuje ťažiskovo do dizertačnej skúšky. Študijný modul v štruktúre povinných predmetov doplnený o možnosti výberových predmetov takisto končí absolvovaním dizertačnej skúšky, ale nekonči časť profilového predmetu Doktorandské konzultácie. Pokračuje individuálnymi seminármi a konzultáciami a školiteľom a formou spoločných kolokvií. Obsah štúdia využíva špecifické možnosti, ktorá poskytuje Vysoká škola výtvarných umení a to úzku spoluprácu umelcov/kyň a výskumníkov/čiek. Preto je ťažiskovo orientovaný na umelecký výskum v teórii a praxi. Toto prepojenie umožňuje získavať jedinečné skúsenosti doktorandov/doktorandiek umeleckého a umeleckohistorického zamerania. Túto orientáciu podporujú katedrové granty VEGA a KEGA. Umelecký výskum –teória je ďalším profilovým predmetom študijného programu. Výberové predmety si môže študent zvoliť z ponuky výberových predmetov doktorandského štúdia na VŠVU. V ponuke predmetov sú zahrnuté aj niektoré kľúčové teoretické predmety magisterského stupňa. Ak študent neabsolvoval daný predmet počas magisterského štúdia môže si vybrať daný predmet na rozšírenie svojho teoretického poznania. Podporuje sa aj výber predmetov z iných VŠ najmä pre rozšírenie poznatkov v rámci disciplíny, ktoré môže doktorand využiť pri samotnom výskume. Doktorandské štúdium prebieha pod dohľadom školiteľa a odborovej komisie.

Podrobnosti priebehu štúdia a priebeh absolvovania jednotlivých študijných jednotiek (predmetov) upravuje Individuálny študijný plán, ktorý zostavuje školiteľ v spolupráci s doktorandom na základe podmienok učebného plánu. Individuálny študijný plán sa predkladá na pripomienkovanie a schválenie príslušnej odborovej komisii.

Napĺňanie Individuálneho študijného plánu školiteľ posudzujú a hodnotia v ročnom hodnotení doktoranda, pričom doktorand musí absolvovať študijný modul a súčasťou je aj hodnotenie vedecko umeleckého modulu a pedagogického modulu. Dôležitou súčasťou štúdia je prezentácia, konfrontácia a diskusie všetkých doktorandov daného ročníka so školiteľmi a školiteľmi konzultantami, členmi odborových komisií a prizvaných hostí z akademického prostredia partnerských škôl a prípadne aj ich doktorandov na kolokviách, ktoré zároveň robia hodnotiacu a konfrontačnú platformu úrovne rozpracovanosti výskumov.

Viac info v tabuľke učebného plánu v prílohe.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-      jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, Uvedené v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

Doktorandské konzultácie I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,VII. Umelecký výskum –prax I.,II.,III.

Uvedené v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-       pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), Uvedené v ILP

-       prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu, Uvedené v ILP

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, Uvedené v ILP

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), Uvedené v ILP

-      osnovu/ sylaby predmetu[1], Uvedené v ILP

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)[2], Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu[3]) s uvedením kontaktu, Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Uskutočňovanie predmetov:

budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18

budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Koceľova 23


[1] Učitelia zabezpečujúci predmet počas posudzovania umožnia prístup pracovnej skupiny k študijným materiálom predmetu a obsahu jednotlivých vzdelávacích činností.

[2] Odporúčame uvádzať záťaž súvisiacu s kontaktnou aj nekontaktnou výučbou v súlade s ECTS Users' Guide 2015.

[3] Napr. pri zabezpečovaní odbornej praxe, alebo inej vzdelávacej činnosti uskutočňovanej mimo univerzity.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 180 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za dizertačnú skúšku 20 kreditov (ECTS) a obhajobu dizertačnej práce 30 kreditov (ECTS). Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety študijného modulu za 72 ECTS: Metodika písania písomnej časti dizertačnej práce, Umelecký výskum – prax I, II, III, Umelecký výskum – teória I, II, III, Kolokvium I, II, Doktorandské konzultácie I, II, III, IV, V,IV,VII V rámci vedecko - umeleckého modulu musí získať počas štúdia minimálne 48 kreditov a za pedagogický modul musí získať počas štúdia minimálne 10 kreditov. Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko predmetov, aby dosiahol 30 kreditov. V každom akademickom roku štúdia je študent povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 40 kreditov (ECTS) okrem: a) posledného akademického roka štúdia, c) akademického roka, v ktorom má vykonať len štátnu skúšku a/alebo obhajobu diplomovej práce, d) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0 https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-artd-studium-platnost_31-10-2013.pdf https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0 web: https://www.vsvu.sk/sk/studium/doktorandske-studium/
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Predpísané povinné predmety študijného modulu za 72 ECTS.

V rámci vedecko - umeleckého modulu musí získať počas štúdia minimálne 48 kreditov a za pedagogický modul musí získať počas štúdia minimálne 10 kreditov.  

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, Za dizertačnú skúšku 20 kreditov (ECTS) a obhajobu dizertačnej práce 30 kreditov (ECTS).

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. V rámci umelecko-vedeckého modulu musí získať počas štúdia minimálne 48 kreditov.

Za dizertačnú skúšku 20 kreditov (ECTS) a obhajobu dizertačnej práce 30 kreditov (ECTS), ktoré obsahujú praktickú časť ako umelecký výkon.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je povinná prezentácia čiastkových výsledkov doktorandovho výskumu v rámci Kolokvia I. a II., hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z členov Odborovej komisie, pedagógov študijných programov a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia).

Odborová rada (členmi sú aj odborníci z externého prostredia) schvaľuje ročné hodnotenia doktorandov, ktorého súčasťou sú slovné hodnotenia školiteľov, prehľad absolvovania vedecko umeleckého a pedagogického modulu.

Výsledky rozpracovanosti výskumu v rámci dizertačnej práce na dizertačnej skúške sú verejne prezentované, tak isto ako pri činnostiach vedecko umeleckého modulu a tak isto podmienkou obhajoby dizertačnej práce je prístupná pre verejnosť.

Pravidlá sú zverejnené:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0  

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-artd-studium-platnost_31-10-2013.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov). Uznanie predmetov je viazané na dobu 5 rokov od ich absolvovania. Uznanie predmetov posudzuje vyučujúci pedagóg alebo hlavný zabezpečujúci študijného programu, ktorý zabezpečuje jeho výučbu na základe výpisu výsledkov štúdia a porovnávania ILP alebo inak popísaného obsahu vzdelávania daného predmetu. Na základe návrhu hlavného zabezpečujúceho študijného programu uznáva absolvované predmety prorektor pre štúdium. Spravidla sa tiež neuznávajú predmety s hodnoteným stupňom E. Výpis výsledkov štúdia a rozhodnutie o uznaní predmetov sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta, vedenej VŠVU.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy sú na vyžiadanie v AiS.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe, v rámci doktorandského štúdia sa uchádzači hlásia na prijímacie pohovory s anotáciou doktorandského projektu, na konkrétnu tému vypísanú školiteľom (prípadne školiteľom konzultantom). Počas celého štúdia musí doktorand pracovať na danej téme, ktorá vyvrcholí v obhajobe dizertačnej práce.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-artd-studium-platnost_31-10-2013.pdf

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov, https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

–   Prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

–   Prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi Na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

–   Priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí Na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

–   priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Mitášová, Monika, prof. Ing. arch., PhD.

Funkcia: profesorka

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913Ďalší zabezpečujúci pedagógovia študijného programu: 

Kolesár, Zdenko, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: Profesor

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754


Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741


Koklesová, Bohunka, doc., Mgr., PhD.

funkcia: docentka

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11752

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

zabezpečená kontinuita zabezpečujúceho pedagóga:

Tkáčik, Ladislav, doc. Mgr., PhD.

funkcia: docent

Centrum výskumu - sekcia vizuálnych štúdií

Email: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Profilové predmety – školitelia doktorandského štúdia:

Doktorandské konzultácie,

Umelecký výskum - teória

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

Mitášová, Monika, prof. Ing. arch., PhD.

Funkcia: profesorka

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

 

Kolesár, Zdenko, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: Profesor

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Koklesová, Bohunka, doc., Mgr., PhD.

funkcia: docentka

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11752


Tkáčik, Ladislav, doc. Mgr. , PhD.

funkcia: docent

Centrum výskumu - sekcia vizuálnych štúdií

Email: tkacik@vsvu.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

V samostatnej prílohe.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Pedagógovia povinných predmetov a výberových premetov presné uvedenie predmetu v tabuľke učebného plánu.

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

 

Mitášová, Monika, Prof. Ing. arch., PhD.

Funkcia: profesorka

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

 

Kolesár, Zdenko, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: Profesor

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Koklesová, Bohunka, doc., Mgr., PhD.

funkcia: docentka

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11752

 

Hodasová, Barbora, Mgr., Mgr. art., PhD.

Funkcia: funkčné miesto docentky

Email: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Tkáčik, Ladislav, doc. Mgr. , PhD.

funkcia: docent

Centrum výskumu - sekcia vizuálnych štúdií

Email: tkacik@vsvu.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

Funkcia: odborná asistentka

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Seneši Lutherová, Silvia Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

e-mailová adresa: senesi.lutherova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11705

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

 E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

 Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

Karul, Róbert, Mgr., PhD.

Funkcia: externý pedagóg

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853

Dobrovičová, Monika, PaedDr., Mgr., PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

Hájek, Petr, prof. Ing. Mgr. Akad. arch.

Funkcia: profesor, vedúci katedry

Špecializácia architektonická tvorba Ateliér Virtuálne štúdio

      E-mailová adresa: hajek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18214

 

Halada, Vít, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia architektonická tvorba Ateliér architektúry II

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

www.portalvs.sk/regzam/detail/11742

 

Studený, Ján, doc. Ing. akad. arch. Mgr. PhD.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia architektonická tvorba Ateliér architektúry III A3

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11818

 

Shawkat, Sabah, doc., Ing., PhD.

E-mailová adresa: shawkat@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11770

 

 

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie digitálne umenia Ateliér Sprievodca galaxiou

E-mailová adresa: csefalvay@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25090

Jokelová Sylvia, doc., Mgr. art.

Funkcia: docent, prorektorka pre grantovú a projektovú činnosť

Špecializácia dizajn Ateliér experimentálneho dizajnu

E-mailová adresa: jokelova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11722  

 

Klein Štefan, prof., Ing. akad. soch.

Funkcia: profesor

Špecializácia dizajn Ateliér transport dizajn

E-mailová adresa: klein@vsvu.sk      

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11751

 

Chrenka Ferdinand, doc. , akad. soch.

Funkcia: docent

Špecializácia dizajn Ateliér industrial dizajn

E-mailová adresa: chrenka@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11748 


Debnár Miroslav, doc., Mgr.

Funkcia: docent, vedúci Katedry dizajnu

Špecializácia dizajn Ateliér interiérového dizajnu

E-mailová adresa: debnar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11735

 

Stefanović, Triaška, Olja, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér fotografia a kritická prax

E-mailová adresa: stefanovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5905

 

Stacho, Ľubomír, prof., Mgr. Ing.

Funkcia: profesor

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér – Laboratórium fotografie

E-mailová adresa: stacho@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11774

 

Hojstričová Jana, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér fotografia, realita, konštrukcia

E-mailová adresa: hojstricova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11744

 

Saparová, Silvia, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie

E-mailová adresa: saparova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11733

 

Jančovič, Robert, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér voľnej grafiky

E-mailová adresa: jancovic@vsvu.sk 

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11749

 

Palo, Ľuboslav, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér ilustrácie a grafiky

E-mailová adresa: palo@vsvu.sk 

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11728

 

 

Kolenčík, Vojtech, doc., akad. mal.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér voľnej a farebnej grafiky

E-mailová adresa: kolencik@vsvu.sk 

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11753

 

 

Makar Róbert, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie

E-mailová adresa: makar@vsvu.sk 

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9259

 

Čierny, Anton, prof., Mgr. art.

Funkcia: profesor

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér priestorových komunikácií +

E-mailová adresa: cierny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11702

 

Kovačovský, Patrik, prof. dr. hab, Mgr. art.

Funkcia: profesor

Špecializácia výtvarné umenie Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

E-mailová adresa: kovacovsky@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11756

 

Piaček, Martin, ArtD. doc., Mgr. art.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11730

 

Csudai, Ivan, prof. akad. mal.

Funkcia: profesor

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér- Štvrtý ateliér

E-mailová adresa: csudai@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11716

 

Kosziba, Klaudia , doc., Mgr. art. , ArtD.

     Funkcia: docent, vedúca katedry

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér mal+by

E-mailová adresa: kosziba@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11791

 

 

Vargová Emőke, doc. Mgr.

Funkcia: docent

Špecializácia výtvarné umenie

E-mailová adresa: vargova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11779

 

Kvasnica Boris, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a iné médiá

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11758  

 

Gabriel Strassner, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11771   

 

Jana Karpjaková Balážiková, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania drevenej sochy

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18210

 

Sylvia Birkušová, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania textilu

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11720

 

Janka Blaško Križanová, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia reštaurovanie Ateliér reštaurovania fotografie

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11793

 

Sabová, Júlia, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci katedry, vedúci Ateliéru odevného dizajnu

Špecializácia dizajn Ateliér odevného dizajnu

E-mailová adresa: sabova@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11732

 

Cepková, Blanka, doc., MA

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru textilnej tvorby v priestore

Špecializácia dizajn Ateliér textilnej tvorby v priestore

E-mailová adresa: cepkova@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

www.portalvs.sk/regzam/detail/11713

 

Fulková, Mária, doc., MA

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru textilného dizajnu

Špecializácia dizajn Ateliér textilného dizajnu

E-mailová adresa:  fulkova@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11737

 

Šebeková, Zuzana, doc., Dipl. des., ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia dizajn

E-mailová adresa: sebekova@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20458

 

      prof. Karol Weisslechner akad. arch.  

Funkcia: profesor, vedúci katedry, vedúci ateliéru

Špecializácia výtvarné umenie ATELIÉR S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

E-mailová adresa:  weisslechner@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

 

doc. Mgr. art. Patrik Illo 

      Funkcia: docent, vedúci ATELIÉRU SKLO,

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér Sklo

E-mailová adresa:   illo@vsvu.sk                                                                                                             

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

 

doc. MgA Daniel Piršč

Funkcia: docent, vedúci ateliéru Keramika,

Špecializácia výtvarné umenie Ateliér keramiky

E-mailová adresa: piršč@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada% C5%A5

 

doc. Mgr. Palo Macho 

 

Funkcia: docent, vedúci Prípravného kurzu ateliéru SKLO

Špecializácia výtvarné umenie Prípravný kurz Ateliér SKLO

E-mailová adresa:  macho@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

 

Stankoci Stanislav, prof., akad. mal.

Špecializácia dizajn Ateliér Identita

E-mailová adresa: stankoci@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11775


 

 

Benčík Marcel, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, prorektor pre medzinárodnú spoluprácu

Špecializácia dizajn Ateliér Priestor

E-mailová adresa: bencik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11707?mode=full

 

Bálik Pavol, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru Typo

Špecializácia dizajn Ateliér TypoLab

E-mailová adresa: balik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11698

 

doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Funkcia: docent

Špecializácia dizajn Ateliér Multimédiá

E-mailová adresa: sicko@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11777

 


e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Mitášová, Monika, prof. Ing. arch., PhD.

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Kolesár, Zdenko, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Koklesová, Bohunka, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

Tkáčik, Ladislav, doc. Mgr., PhD.

Email: tkacik@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

V AiS.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).
h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Valentínyová Anna

Doktorandské štúdium

E-mailová adresa: doktor@vsvu.sk


Kozáková Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk


Jančařík Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Študenti majú k dispozícii priestory a vybavenie v rámci celej školy, ktoré môžu využívať v závislosti od povahy ich dizertačného projektu. Konzultácie so školiteľom a školiteľom konzultantom ako aj vlastný výskum a realizácia dizertačného projektu prebiehajú spravidla v prednáškových miestnostiach alebo miestnostiach určených pre doktorandov.

Priestory sú štandardne vybavené počítačmi, prezentačnou technikou a WIFI pripojením. Ďalšie vybavenie miestností závisí od ich zamerania (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

Doktorand môže po dohode schválenej žiadosti využiť pracoviská študijného programu Výtvarné umenie a to: dielne a laboratóriá (spojené so skladovými priestormi) tvoria technologické zázemie, kde môžu s pomocou odborných dielenských pracovníkov pracovať. K dispozícii sú nasledovné zamerania dielní a laboratórií: Zlievareň, štukatérska dielňa, rezbárska dielňa, formovacia dielňa pre liatie kovu, stolárska dielňa, kovodielňa, serigrafická dielňa, tlačiarenská dielňa, leptáreň, fotokomory, fotografické štúdio, sádrovňa, modelovňa skla, taviareň, učebňa editovania (strižňa), dielňa technológie maľby, modelárska dielňa, Laboratórium digitálnych technológií katedry dizajnu (5-osá a 3-osá CNC fréza, 3D tlačiarne, dielňa na vákuové odlievanie plastov, laserové rezanie, CNC rezanie polystyrénu, 3D skenovanie), šijacia dielňa, pletiarenská dielňa, tkáčska dielňa, dielňa na tafting, dielňa na digitálne strihy, digitálna veľkoformátová tlač, dielňa na digitálnu výšivku, špecializované reštaurátorské laboratóriá.

Prednáškové a seminárne miestnosti a učebne – Digitálna učebňa vybavená príslušným technologickým vybavením, prednáškové miestnosti (5 + 5) vybavené projekčnou technikou, WIFI pripojením, projekčným plátnom a počítačom. Doktorandi tu absolvujú zároveň povinné teoretické predmety a výberové teoretické predmety alebo pedagogickú činnosť.

Materiálne zdroje: Škola zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu. Študentom je k dispozícii papier, grafickú tlač a podobne. Spotrebný materiál si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne z grantových a výskumných projektov. 

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

·        Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

Napríklad minedu, EU, Slov-lex

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0

 

·        Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)

 

·        AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

ILP – informačné listy predmetov

Rozvrh

Študijný plán študijného program

Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

·        Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

·        Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred so zabezpečujúcim pedagógom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie Médium a ďalší nezávislí galerijný priestor a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, doktorandov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.
9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Doktorandské štúdium rozvíja a profiluje ťažiskovo absolventov/ky 1. a 2. stupňa študijného programu Dejiny a teórie umenia v odbore Vedy o umení a kultúre. Ale je otvorené aj pre absolventov umeleckých študijných programov so štátnicami z dejín a teórie umenia a architektúry, ale aj pre absolventov iných študijných programov s ukončeným II. stupňom štúdia (magisterským alebo inžinierskym) pokiaľ preukážu na prijímacom pohovore rozhľad v odbore, na ktorý sa prihlasujú vrátane vypísaných tém doktorandského štúdia a svojim projektom presvedčia členov komisie, že majú predpoklady skončiť doktorandské štúdium v študijnom programe dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry a v odbore Vedy o umení a kultúre.

 https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-doktorandske-studium/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok vypisuje VŠVU témy dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzať v rámci prijímacieho konania.

Uchádzač/ka o doktorandské štúdium k prihláške priloží:

-          životopis

-          doklady o vzdelaní (overené kópie)

-          súpis odborných a vedeckých aktivít

-          projekt dizertačnej práce

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje vždy prijímaciu skúšku, zvyčajne formou ústneho pohovoru. Jej cieľom je overenie vedomostí, poznatkov v danej oblasti a zistenie predpokladov pre samostatnú vedeckú prácu. Priebeh prijímacích skúšok sa riadi zákonom a Študijným poriadkom VŠVU.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2020-prijimacie-konanie-na-vsvu-2020.pdf

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Akademický rok 2021/2022 0 uchádzačov.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijného a zahraničného oddelenia VŠVU.


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Všetky aktuálne vnútorné predpisy VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

 

Študijný poriadok: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf   zverejnený v AIS Študijný poriadok

Študijný poriadok VŠVU v znení dodatku č. 1.PDF, 291 KB

VP 1/2020 Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku PDF, 209 KB

 

Vnútorný predpis, ktorým sa podrobnejšie upravujú niektoré otázky súvisiace s organizáciou doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-artd-studium-platnost_31-10-2013.pdf

 

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

Interný list o ukončení doktorandského štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)

 

Pravidlá schvaľovania školiteľov v doktorandských študijných programoch na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/pravidla-schvalovania-skolitelov-doktorand.pdf

Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0

 

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf   zverejnený v AIS

 

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023-final.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

 

Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf 

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf

 

Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

 

Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/doktorandske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-doktorandske-studium/